అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
గతేషు తేషు సర్వేషు తపస్విషు మహాత్మసు
పినాక పాణిర భగవాన సర్వపాపహరొ హరః
2 కైరాతం వేషమ ఆస్దాయ కాఞ్చనథ్రుమ సంనిభమ
విభ్రాజమానొ వపుషా గిరిర మేరుర ఇవాపరః
3 శరీమథ ధనుర ఉపాథాయ శరాంశ చాశీవిషొపమాన
నిష్పపాత మహార్చిష్మాన థహన కక్షమ ఇవానలః
4 థేవ్యా సహొమయా శరీమాన సమానవ్రతవేషయా
నానావేషధరైర హృష్టైర భూతైర అనుగతస తథా
5 కిరాత వేషప్రచ్ఛన్నః సత్రీభిశ చాను సహస్రశః
అశొభత తథా రాజన స థేవొ ఽతీవ భారత
6 కషణేన తథ వనం సర్వం నిఃశబ్థమ అభవత తథా
నాథః పరస్రవణానాం చ పక్షిణాం చాప్య ఉపారమత
7 స సంనికర్ణమ ఆగమ్య పార్దస్యాక్లిష్ట కర్మణః
మూకం నామ థితేః పుత్రం థథర్శాథ్భుతథర్శనమ
8 వారాహం రూపమ ఆస్దాయ తర్కయన్తమ ఇవార్జునమ
హన్తుం పరమథుష్టాత్మా తమ ఉవాచాద ఫల్గునః
9 గాణ్డీవం ధనుర ఆథాయ శరాంశ చాశీవిషొపమాన
సజ్యం ధనుర్వరం కృత్వా జయాఘొషేణ నినాథయన
10 యన మాం పరార్దయసే హన్తుమ అనాగసమ ఇహాగతమ
తస్మాత తవాం పూర్వమ ఏవాహం నేష్యామి యమసాథనమ
11 తం థృష్ట్వా పరహరిష్యన్తం ఫల్గునం థృష్ఠ ధన్వ్వినమ
కిరాత రూపీ సహసా వారయామ ఆస శంకరః
12 మయైష పరార్దితః పూర్వం నీలమేఘసమప్రభః
అనాథృత్యైవ తథ వాక్యం పరజహారాద ఫల్గునః
13 కిరాతశ చ సమం తస్మిన్న ఏకలక్ష్యే మహాథ్యుతిః
పరముమొచాశని పరఖ్యం శరమ అగ్నిశిఖొపమమ
14 తౌ ముక్తౌ సాయకౌ తాభ్యాం సమం తత్ర నిపేతతుః
మూకస్య గాత్రే విస్తీర్ణే శైలసంహననే తథా
15 యదాశనివినిష్పేషొ వజ్రస్యేవ చ పర్వతే
తదా తయొః సంనిపాతః శరయొర అభవత తథా
16 స విథ్ధొ బహుభిర బాణైర థీప్తాస్యైః పన్నగైర ఇవ
మమార రాక్షసం రూపం భూయః కృత్వా విభీషణమ
17 థథర్శాద తతొ జిష్ణుః పురుషం కాఞ్చనప్రభమ
కిరాత వేషప్రచ్ఛన్నం సత్రీ సహాయమ అమిత్రహా
18 తమ అబ్రవీత పరీతమనాః కౌన్తేయః పరహసన్న ఇవ
కొ భవాన అటతే ఘొరే విభేషి కనకప్రభ
19 కిమర్దం చ తవయా విథ్ధొ మృగొ ఽయం మత్పరిగ్రహః
మయాభిపన్నః పూర్వం హి రాక్షసొ ఽయమ ఇహాగతః
20 కామాత పరిభవాథ వాపి న మే జీవన విమొక్ష్యసే
న హయ ఏష మృగయా ధర్మొ యస తవయాథ్య కృతొ మయి
తేన తవాం భరంశయిష్యామి జీవితాత పర్వతాశ్రయ
21 ఇత్య ఉక్తః పాణ్డవేయేన కిరాతః పరహసన్న ఇవ
ఉవాచ శలక్ష్ణయా వాచా పాణ్డవం సవ్యసాచినమ
22 మమైవాయం లక్ష్యభూతః పూర్వమ ఏవ పరిగ్రహః
మమైవ చ పరహారేణ జీవితాథ వయవరొపితః
23 థొషాన సవాన నార్హసే ఽనయస్మై వక్తుం సవబలథర్పితః
అభిషక్తొ ఽసమి మన్థాత్మన న మే జీవన విమొక్ష్యసే
24 సదిరొ భవస్వ మొక్ష్యామి సాయకాన అశనీన ఇవ
ఘటస్వ పరయా శక్త్యా ముఞ్చ తవమ అపి సాయకాన
25 తతస తౌ తత్ర సంరబ్ధౌ గర్జమానౌ ముహుర ముహుః
శరైర ఆశీవిషాకారైస తతక్షాతే పరస్పరమ
26 తతొ ఽరజునః శరవర్షం కిరాతే సమవాసృజత
తత పరసన్నేన మనసా పరతిజగ్రాహ శంకరః
27 ముహూర్తం శరవర్షం తత పరతిగృహ్య పినాకధృక
అక్షతేన శరీరేణ తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
28 స థృష్ట్వా బాణవర్షం తన మొఘీ భూతం ధనంజయః
పరమం విస్మయం చక్రే సాధు సాధ్వ ఇతి చాబ్రవీత
29 అహొ ఽయం సుకుమారాఙ్గొ హిమవచ్ఛిఖరాలయః
గాణ్డీవముక్తాన నారాచాన పరతిగృహ్ణాత్య అవిహ్వలః
30 కొ ఽయం థేవొ భవేత సాక్షాథ రుథ్రొ యక్షః సురేశ్వరః
విథ్యతే హి గిరిశ్రేష్ఠే తరిథశానాం సమాగమః
31 న హి మథ్బాణజాలానామ ఉత్సృష్టానాం సహస్రశః
శక్తొ ఽనయః సహితుం వేగమ ఋతే థేవం పినాకినమ
32 థేవొ వా యథి వా యక్షొ రుథ్రాథ అన్యొ వయవస్దితః
అహమ ఏనం శరైస తీక్ష్ణైర నయామి యమసాథనమ
33 తతొ హృష్టమనా జిష్ణుర నారాచాన మర్మభేథినః
వయసృజచ ఛతధా రాజన మయూఖాన ఇవ భాస్కరః
34 తాన పరసన్నేన మనసా భగవాఁల లొకభావనః
శూలపాణిః పరత్యగృహ్ణాచ ఛిలా వర్షమ ఇవాచలః
35 కషణేన కషీణబాణొ ఽద సంవృత్తః ఫల్గునస తథా
విత్రాసం చ జగామాద తం థృష్ట్వా శరసంక్షయమ
36 చిన్తయామ ఆస జిష్ణుస తు భగవన్తం హుతాశనమ
పురస్తాథ అక్షయౌ థత్తౌ తూణౌ యేనాస్య ఖాణ్డవే
37 కిం ను మొక్ష్యామి ధనుషా యన మే బాణాః కషయం గతాః
అయం చ పురుషః కొ ఽపి బాణాన గరసతి సర్వశః
38 అహమ ఏనం ధనుష్కొట్యా శూలాగ్రేణేవ కుఞ్జరమ
నయామి థణ్డధారస్య యమస్య సథనం పరతి
39 సంప్రాయుధ్యథ ధనుష్కొట్యా కౌన్తేయః పరవీరహా
తథ అప్య అస్య ధనుర థివ్యం జగ్రాస గిరిగొచరః
40 తతొ ఽరజునొ గరస్తధనుః ఖడ్గపాణిర అతిష్ఠత
యుథ్ధస్యాన్తమ అభీప్సన వై వేగేనాభిజగామ తమ
41 తస్య మూర్ధ్ని శితం ఖడ్గమ అసక్తం పర్వతేష్వ అపి
ముమొచ భుజవీర్యేణ పఫాలాసి వరొ హి సః
తస్య మూర్ధానమ ఆసాథ్య పఫాలాసి వరొ హి సః
42 తతొ వృక్షైః శిలాభిశ చ యొధయామ ఆస ఫల్గునః
యదా వృక్షాన మహాకాయః పరత్యగృహ్ణాథ అదొ శిలాః
43 కిరాత రూపీ భగవాంస తతః పార్దొ మహాబలః
ముష్టిభిర వజ్రసంస్పర్శైర ధూమమ ఉత్పాథయన ముఖే
పరజహార థురాధర్షే కిరాత సమరూపిణి
44 తతః శక్రాశనిసమైర ముష్టిభిర భృశథారుణైః
కిరాత రూపీ భగవాన అర్థయామ ఆస ఫల్గునమ
45 తతశ చటచటా శబ్థః సుఘొరః సమజాయత
పాణ్డావస్య చ ముష్టీనాం కిరాతస్య చ యుధ్యతః
46 సుముహూర్తం మహథ యుథ్ధమ ఆసీత తల లొమహర్షణమ
భుజప్రహార సంయుక్తం వృత్రవాసవయొర ఇవ
47 జహారాద తతొ జిష్ణుః కిరాతమ ఉరసా బలీ
పాణ్డవం చ విచేష్టన్తం కిరాతొ ఽపయ అహనథ బలాత
48 తయొర భుజవినిష్పేషాత సంఘర్షేణొరసొస తదా
సమజాయత గాత్రేషు పావకొ ఽఙగారధూమవాన
49 తత ఏనం మహాథేవః పీడ్య గాత్రైః సుపీడితమ
తేజసా వయాక్రమథ రొషాచ చేతస తస్య విమొహయన
50 తతొ నిపీడితైర గాత్రైః పిణ్డీ కృత ఇవాబభౌ
ఫల్గునొ గాత్రసంరుథ్ధొ థేవథేవేన భారత
51 నిరుచ్చ్వాసొ ఽభవచ చైవ సంనిరుథ్ధొ మహాత్మనా
తతః పపాత సంమూఢస తతః పరీతొ ఽభవథ భవః
52 [భగవాన]
భొ భొ ఫల్గున తుష్టొ ఽసమి కర్మణాప్రతిమేన తే
శౌర్యేణానేన ధృత్యా చ కషత్రియొ నాస్తి తే సమః
53 సమం తేజశ చ వీర్యం చ మమాథ్య తవ చానఘ
పరీతస తే ఽహం మహాబాహొ పశ్య మాం పురుషర్షభ
54 థథాని తే విశాలాక్ష చక్షుః పూర్వ ఋషిర భవాన
విజేష్యసి రణే శత్రూన అపి సర్వాన థివౌకసః
55 [వై]
తతొ థేవం మహాథేవం గిరిశం శూలపాణినమ
థథర్శ ఫల్గునస తత్ర సహథేవ్యా మహాథ్యుతిమ
56 స జానుభ్యాం మహీం గత్వా శిరసా పరణిపత్య చ
పరసాథయామ ఆస హరం పార్దః పరపురంజయః
57 [అర్జ]
కపర్థిన సర్వభూతేశ భగ నేత్రనిపాతన
వయతిక్రమం మే భగవన కషన్తుమ అర్హసి శంకర
58 భవగథ థర్శనాకాఙ్క్షీ పరాప్తొ ఽసమీమం మహాగిరిమ
థయితం తవ థేవేశ తాపసాలయమ ఉత్తమమ
59 పరసాథయే తవాం భగవన సర్వభూతనమస్కృత
న మే సయాథ అపరాధొ ఽయం మహాథేవాతిసాహసాత
60 కృతొ మయా యథ అజ్ఞానాథ విమర్థొ ఽయం తవయా సహ
శరణం సంప్రపన్నాయ తత్క్షమస్వాథ్య శంకర
61 [వై]
తమ ఉవాచ మహాతేజాః పరహస్య వృషభధ్వజః
పరగృహ్య రుచిరం బాహుం కషాన్తమ ఇత్య ఏవ ఫల్గునమ