అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
భగవఞ శరొతుమ ఇచ్ఛామి పార్దస్యాక్లిష్ట కర్మణః
విస్తరేణ కదామ ఏతాం యదాస్త్రాణ్య ఉపలబ్ధవాన
2 కదం స పురుషవ్యాఘ్రొ థీర్ఘబాహుర ధనంజయః
వనం పరవిష్టస తేజస్వీ నిర్మనుష్యమ అభీతవత
3 కిం చ తేన కృతం తత్ర వసతా బరహ్మవిత్తమ
కదం చ భగవాన సదాణుర థేవరాజశ చ తొషితః
4 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తవత్ప్రసాథాథ థవిజొత్తమ
తవం హి సర్వజ్ఞ థివ్యం చ మానుషం చైవ వేత్ద హ
5 అత్యథ్భుతం మహాప్రాజ్ఞ రొమహర్షణమ అర్జునః
భవేన సహ సంగ్రామం చకారాప్రతిమం కిల
పురా పరహరతాం శరేష్ఠః సంగ్రామేష్వ అపరాజితః
6 యచ ఛరుత్వా నరసింహానాం థైన్యహర్షాతివిస్మయాత
శూరాణామ అపి పార్దానాం హృథయాని చకమ్పిరే
7 యథ యచ చ కృతవాన అన్యత పార్దస తథ అఖిలం వథ
న హయ అస్య నిన్థితం జిష్ణొః సుసూక్ష్మమ అపి లక్షయే
చరితం తస్య శూరస్య తన మే సర్వం పరకీర్తయ
8 [వై]
కదయిష్యామి తే తాత కదామ ఏతాం మహాత్మనః
థివ్యాం కౌరవ శార్థూలమహతీమ అథ్భుతొపమామ
9 గాత్రసంస్పర్శ సంబన్ధం తర్యమ్బకేణ సహానఘ
పార్దస్య థేవథేవేన శృణు సమ్యక సమాగమమ
10 యుధిష్ఠిర నియొగాత స జగామామిత విక్రమః
శక్రం సురేశ్వరం థరష్టుం థేవథేవం చ శంకరమ
11 థివ్యం తథ ధనుర ఆథాయ ఖడ్గం చ పురుషర్షభః
మహాబలొ మహాబాహుర అర్జునః కార్యసిథ్ధయే
థిశం హయ ఉథీచీం కౌరవ్యొ హిమవచ్ఛిఖరం పరతి
12 ఐన్థ్రిః సదిరమనా రాజన సర్వలొకమహారదః
తవరయా పరయా యుక్తస తపసే ధృతనిశ్చయః
వనం కణ్టకితం ఘొరమ ఏక ఏవాన్వపథ్యత
13 నానాపుష్పఫలొపేతం నానాపక్షినిషేవితమ
నానామృగగణాకీర్ణం సిథ్ధచారణసేవితమ
14 తతః పరయాతే కౌన్తేయ వనం మానుషవర్జితమ
శఙ్ఖానాం పటహానాం చ శబ్థః సమభవథ థివి
15 పుష్పవర్షం చ సుమహన నిపపాత మహీతలే
మేఘజాలం చ వితతం ఛాథయామ ఆస సర్వతః
16 అతీత్య వనథుర్గాణి సంనికర్షే మహాగిరేః
శుశుభే హిమవత్పృష్ఠే వసమానొ ఽరజునస తథా
17 తత్రాపశ్యథ థరుమాన ఫుల్లాన విహగైర వల్గు నాథితాన
నథీశ చ బహులావర్తా నీలవైడూర్య సంనిభాః
18 హంసకారణ్డవొథ్గీతాః సారసాభిరుతాస తదా
పుంస్కొకిల రుతాశ చైవ కరౌఞ్చబర్హిణ నాథితాః
19 మనొహరవనొపేతాస తస్మిన్న అతిరదొ ఽరజునః
పుణ్యశీతామల జలాః పశ్యన పరీతమనాభవత
20 రమణీయే వనొథ్థేశే రమమాణొ ఽరజునస తథా
తపస్య ఉగ్రే వర్తమాన ఉగ్రతేజా మహామనాః
21 థర్భచీరం నివస్యాద థణ్డాజిన విభూషితః
పూర్ణే పూర్ణే తరిరాత్రే తు మాసమ ఏకం ఫలాశనః
థవిగుణేనైవ కాలేన థవితీయం మాసమ అత్యగాత
22 తృతీయమ అపి మాసం స పక్షేణాహారమ ఆచరన
శీర్ణం చ పతితం భూమౌ పర్ణం సముపయుక్తవాన
23 చతుర్దే తవ అద సంప్రాప్తే మాసి పూర్ణే తతః పరమ
వాయుభక్షొ మహాబాహుర అభవత పాణ్డునన్థనః
ఊర్ధ్వబాహుర నిరాలమ్బః పాథాఙ్గుష్ఠాగ్రవిష్ఠితః
24 సథొపస్పర్శనాచ చాస్య బభూవుర అమితౌజసః
విథ్యుథ అమ్భొ రుహనిభా జటాస తస్య మహాత్మనః
25 తతొ మహర్షయః సర్వే జగ్ముర థేవం పినాకినమ
శితికణ్ఠం మహాభాగం పరణిపత్య పరసాథ్య చ
సర్వే నివేథయామ ఆసుః కర్మ తత ఫల్గునస్య హ
26 ఏష పార్దొ మహాతేజా హిమవత్పృష్ఠమ ఆశ్రితః
ఉగ్రే తపసి థుష్పారే సదితొ ధూమాయయన థిశః
27 తస్య థేవేశ న వయం విథ్మః సర్వే చికీర్షితమ
సంతాపయతి నః సర్వాన అసౌ సాధు నివార్యతామ
28 [మహేష్వర]
శీఘ్రం గచ్ఛత సంహృష్టా యదాగతమ అతన్థ్రితాః
అహమ అస్య విజానామి సంకల్పం మనసి సదితమ
29 నాస్య సవర్గస్పృహా కా చిన నైశ్వర్యస్య న చాయుషః
యత తవ అస్య కాఙ్క్షితం సర్వం తత కరిష్యే ఽహమ అథ్య వై
30 [వై]
తే శరుత్వ శర్వ వచనమ ఋషయః సత్యవాథినః
పరహృష్టమనసొ జగ్ముర యదా సవం పునర ఆశ్రమాన