అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
కస్య చిత తవ అద కాలస్య ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
సంస్మృత్య మునిసంథేశమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
2 వివిక్తే విథితప్రజ్ఞమ అర్జునం భరతర్షభమ
సాన్త్వపూర్వం సమితం కృత్వా పాణినా పరిసంస్పృశన
3 స ముహూర్తమ ఇవ ధయాత్వా వనవాసమ అరింథమః
ధనంజయం ధర్మరాజొ రహసీథమ ఉవాచ హ
4 భీష్మే థరొణే కృపే కర్ణే థరొణపుత్రే చ భారత
ధనుర్వేథశ చతుష్పాథ ఏతేష్వ అథ్య పరతిష్ఠితః
5 బరాహ్మం థైవమ ఆసురం చ సప్రయొగ చికిత్సితమ
సర్వాస్త్రాణాం పరయొగం చ తే ఽభిజానన్తి కృత్స్నశః
6 తే సర్వే ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రేణ పరిసాన్త్వితాః
సంవిభక్తాశ చ తుష్టాశ చ గురువత తేషు వర్తతే
7 సర్వయొధేషు చైవాస్య సథా వృత్తిర అనుత్తమా
శక్తిం న హాపయిష్యన్తి తే కాలే పరతిపూజితాః
8 అథ్య చేయం మహీకృత్స్నా థుర్యొధన వశానుగా
తవయి వయపాశ్రయొ ఽసమాకం తవయి భారః సమాహితః
తత్ర కృత్యం పరపశ్యామి పరాప్తకాలమ అరింథమ
9 కృష్ణథ్వైపాయనాత తాత గృహీతొపనిషన మయా
తయా పరయుక్తయా సమ్యగ జగత సర్వం పరకాశతే
తేన తవం బరహ్మణా తాత సంయుక్తః సుసమాహితః
10 థేవతానాం యదాకాలం పరసాథం పరతిపాలయ
తపసా యొజయాత్మానమ ఉగ్రేణ భరతర్షభ
11 ధనుష్మాన కవచీ ఖథ్గీ మునిః సారసమన్వితః
న కస్య చిథ థథన మార్గం గచ్ఛ తాతొత్తరాం థిశమ
ఇన్థ్రే హయ అస్త్రాణి థివ్యాని సమస్తాని ధనంజయ
12 వృత్రాథ భీతైస తథా థేవైర బలమ ఇన్థ్రే సమర్పితమ
తాన్య ఏకస్దాని సర్వాణి తతస తవం పరతిపత్స్యసే
13 శక్రమ ఏవ పరపథ్యస్వ స తే ఽసత్రాణి పరథాస్యతి
థీక్షితొ ఽథయైవ గచ్ఛ తవం థరష్టుం థేవం పురంథరమ
14 ఏవమ ఉక్త్వా ధర్మరాజస తమ అధ్యాపయత పరభుః
థీక్షితం విధినా తేన యతవాక్కాయమానసమ
అనుజజ్ఞే తతొ వీరం భరాతా భరాతరమ అగ్రజః
15 నిథేశాథ ధర్మరాజస్య థరష్టుం థేవం పురంథరమ
ధనుర గాణ్డీవమ ఆథాయ తదాక్షయ్యౌ మహేషుధీ
16 కవచీ సతల తరాణొ బథ్ధగొధాఙ్గులి తరవాన
హుత్వాగ్నిం బరాహ్మణాన నిష్కైః సవస్తి వాచ్య మహాభుజః
17 పరాతిష్ఠత మహాబాహుః పరగృహీతశరాసనః
వధాయ ధార్తరాష్ట్రాణాం నిఃశ్వస్యొర్ధ్వమ ఉథీక్ష్య చ
18 తం థృష్ట్వా తత్ర కౌన్తేయం పరగృహీతశరాసనమ
అబ్రువన బరాహ్మణాః సిథ్ధా భూతాన్య అన్తర్హితాని చ
కషిప్రం పరాప్నుహి కౌన్తేయ మనసా యథ యథ ఇచ్ఛసి
19 తం సింహమ ఇవ గచ్ఛన్తం శాలస్కన్ధొరుమ అర్జునమ
మనాంస్య ఆథాయ సర్వేషాం కృట్ణా వచనమ అబ్రవీత
20 యత తే కున్తీ మహాబాహొ జాతస్యైచ్ఛథ ధనంజయ
తత తే ఽసతు సర్వం కౌన్తేయ యాదా చ సవయమ ఇచ్ఛసి
21 మాస్మాకం కషత్రియకులే జన్మ కశ చిథ అవాప్నుయాత
బరాహ్మణేభ్యొ నమొ నిత్యం యేషాం యుథ్ధే న జీవికా
22 నూనం తే భరాతరః సర్వే తవత కదాభిః పరజాగరే
రంస్యన్తే వీరకర్మాణి కీర్తయన్తః పునః పునః
23 నైవ నః పార్ద భొగేషు న ధనే నొత జీవితే
తుష్టిర బుథ్ధిర భవిత్రీ వా తవయి థీర్ఘప్రవాసిని
24 తవయి నః పార్ద సర్వేషాం సుఖథుఃఖే సమాహితే
జీవితం మరణం చైవ రాజ్యమ ఐశ్వర్యమ ఏవ చ
ఆపృష్టొ మే ఽసి కౌన్తేయ సవస్తి పరాప్నుహి పాణ్డవ
25 నమొ ధాత్రే విధాత్రే చ సవస్తి గచ్ఛ హయ అనామయమ
సవస్తి తే ఽసవ ఆన్తరిక్షేభ్యః పార్దివేభ్యశ చ భారత
థివ్యేభ్యశ చైవ భూతేభ్యొ యే చాన్యే పరిపన్దినః
26 తతః పరథక్షిణం కృత్వా భరాతౄన ధౌమ్యం చ పాణ్డవః
పరాతిష్ఠత మహాబాహుః పరగృహ్య రుచిరం ధనుః
27 తస్య మార్గాథ అపాక్రామన సర్వభూతాని గచ్ఛతః
యుక్తస్యైన్థ్రేణ యొగేన పరాక్రాన్తస్య శుష్మిణః
28 సొ ఽగచ్ఛత పర్వతం పుణ్యమ ఏకాహ్నైవ మహామనాః
మనొజవ గతిర భూత్వా యొగయుక్తొ యదానిలః
29 హిమవన్తమ అతిక్రమ్య గన్ధమాథనమ ఏవ చ
అత్యక్రామత స థుర్గాణి థివారాత్రమ అతన్థ్రితః
30 ఇన్థ్ర కీలం సమాసాథ్య తతొ ఽతిష్ఠథ ధనంజయః
అన్తరిక్షే హి శుశ్రావ తిష్ఠేతి స వచస తథా
31 తతొ ఽపశ్యత సవ్యసాచీ వృక్షమూలే తపస్వినమ
బరాహ్మ్యా శరియా థీప్యమానం పిఙ్గలం జటిలం కృశమ
32 సొ ఽబరవీథ అర్జునం తత్ర సదితం థృష్ట్వా మహాతపాః
కస తవం తాతేహ సంప్రాప్తొ ధనుష్మాన కవచీ శరీ
నిబథ్ధాసి తలత్రాణః కషత్రధర్మమ అనువ్రతః
33 నేహ శస్త్రేణ కర్తవ్యం శాన్తానామ అయమ ఆలయః
వినీతక్రొధహర్షాణాం బరాహ్మణానాం తపస్వినామ
34 నేహాస్తి ధనుషా కార్యం న సంగ్రామేణ కర్హి చిత
నిక్షిపైతథ ధనుస తాత పరాప్తొ ఽసి పరమాం గతిమ
35 ఇత్య అనన్తౌజసం వీరం యదా చాన్యం పృదగ్జనమ
తదా వాచన్మ అదాభీక్ష్ణం బరాహ్మణొ ఽరజునమ అబ్రవీత
న చైనం చాలయామ ఆస ధైర్యాత సుథృఢ నిశ్చయమ
36 తమ ఉవాచ తతః పరీతః స థవిజః పరహసన్న ఇవ
వరం వృణీష్వ భథ్రం తే శక్రొ ఽహమ అరిసూథనః
37 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ సహస్రాక్షం ధనంజయః
పరాఞ్జలిః పరణతొ భూత్వా శూరః కులకులొథ్వహః
38 ఈప్సితొ హయ ఏష మే కామొ వరం చైనం పరయచ్ఛ మే
తవత్తొ ఽథయ భగవన్న అస్త్రం కృత్స్నమ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
39 పరత్యువాచ మహేన్థ్రస తం పరీతాత్మా పరహసన్న ఇవ
ఇహ పరాప్తస్య కిం కార్యమ అస్త్రైస తవ ధనంజయ
కామాన వృణీష్వ లొకాంశ చ పరాప్తొ ఽసి పరమాం గతిమ
40 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ సహస్రాక్షం ధనంజయః
న లొకాన న పునః కామాన న థేవత్వం కుతః సుఖమ
41 న చ సర్వామరైశ్వర్యం కామయే తరిథశాధిప
భరాతౄంస తాన విపినే తయక్త్వా వైరమ అప్రతియాత్య చ
అకీర్తిం సర్వలొకేషు గచ్ఛేయం శాశ్వతీః సమాః
42 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ వృత్రహా పాణ్డునన్థనమ
సాన్త్వయఞ శలక్ష్ణయా వాచా సర్వలొకనమస్కృతః
43 యథా థరక్ష్యసి భూతేశం తర్యక్షం శూలధరం శివమ
తథా థాతాస్మి తే తాత థివ్యాన్య అస్త్రాణి సర్వశః
44 కరియతాం థర్శనే యత్నొ థేవస్య పరమేష్ఠినః
థర్శనాత తస్య కౌన్తేయ సంసిథ్ధః సవర్గమ ఏష్యసి
45 ఇత్య ఉక్త్వా ఫల్గునం శక్రొ జగామాథర్శనం తతః
అర్జునొ ఽపయ అద తత్రైవ తస్దౌ యొగసమన్వితః