అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
భీమసేనవచః శరుత్వా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
నిఃశ్వస్య పురుషవ్యాఘ్రః సంప్రథధ్యౌ పరంతపః
2 స ముహూర్తమ ఇవ ధయాత్వా వినిశ్చిత్యేతి కృత్యతామ
భీమసేనమ ఇథం వాక్యమ అపథాన్తరమ అబ్రవీత
3 ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి భారత
ఇథమ అన్యత సమాధత్స్వ వాక్యం మే వాక్యకొవిథ
4 మహాపాపాని కర్మాణి యాని కేవలసాహసాత
ఆరభ్యన్తే భీమసేన వయదన్తే తాని భారత
5 సుమన్త్రితే సువిక్రాన్తే సుకృతే సువిచారితే
సిధ్యన్త్య అర్దా మహాబాహొ థైవం చాత్ర పరథక్షిణమ
6 తవం తు కేవలచాపల్యాథ బలథర్పొచ్ఛ్రితః సవయమ
ఆరబ్ధవ్యమ ఇథం కర్మ మన్యసే శృణు తత్ర మే
7 భూరిశ్రవాః శలశ చైవ జలసంధశ చ వీర్యవాన
భీష్మొ థరొణశ చ కర్ణశ చ థరొణపుత్రశ చ వీర్యవాన
8 ధార్తరాష్ట్రా థురాధర్షా థుర్యొధన పురొగమాః
సర్వ ఏవ కృతాస్త్రాశ చ సతతం చాతతాయినః
9 రాజానః పార్దివాశ చైవ యే ఽసమాభిర ఉపతాపితాః
సంశ్రితాః కౌరవం పక్షం జాతస్నేహాశ చ సాంప్రతమ
10 థుర్యొధన హితే యుక్తా న తదాస్మాసు భారత
పూర్ణకొశా బలొపేతాః పరయతిష్యన్తి రక్షణే
11 సర్వే కౌరవ సైన్యస్య సపుత్రామాత్యసైనికాః
సంవిభక్తా హి మాత్రాభిర భొగైర అపి చ సర్వశః
12 థుర్యొధనేన తే వీరా మానితాశ చ విశేషతః
పరాణాంస తయక్ష్యన్తి సంగ్రామే ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
13 సమా యథ్య అపి భీష్మస్య వృత్తిర అస్మాసు తేషు చ
థరొణస్య చ మహాబాహొ కృపస్య చ మహాత్మనః
14 అవశ్యం రాజపిణ్డస తైర నిర్వేశ్య ఇతి మే మతిః
తస్మాత తయక్ష్యన్తి సంగ్రామే పరాణాన అపి సుథుస్త్యజాన
15 సర్వే థివ్యాస్త్రవిథ్వాంసః సర్వే ధర్మపరాయణాః
అజేయాశ చేతి మే బుథ్ధిర అపి థేవైః సవాసవైః
16 అమర్షీ నిత్యసంహృష్టస తత్ర కర్ణొ మహారదః
సర్వాస్త్రవిథ అనాధృష్య అభేథ్యకవచావృతః
17 అనిర్జిత్య రణే సర్వాన ఏతాన పురుషసత్తమాన
అశక్యొ హయ అసహాయేన హన్తుం థుర్యొధనస తవయా
18 న నిథ్రామ అధిగచ్ఛామి చిన్తయానొ వృకొథర
అతి సర్వాన ధనుర గరాహాన సూతపుత్రస్య లాఘవమ
19 ఏతథ వచనమ ఆజ్ఞాయ భీమసేనొ ఽతయమర్షణః
బభూవ విమనాస తరస్తొ న చైవొవాచ కిం చన
20 తయొః సంవథతొర ఏవం తథా పాణ్డవయొర థవయొః
ఆజగామ మహాయొగీ వయాసః సత్యవతీ సుతః
21 సొ ఽభిగమ్య యదాన్యాయం పాణ్డవైః పరతిపూజితః
యుధిష్ఠిరమ ఇథం వాక్యమ ఉవాచ వథతాం వరః
22 యుధిష్ఠిర మహాబాహొ వేథ్మి తే హృథి మానసమ
మనీషయా తతః కషిప్రమ ఆగతొ ఽసమి నరర్షభ
23 భీష్మాథ థరొణాత కృపాత కర్ణాథ థరొణపుత్రాచ చ భారత
యత తే భయమ అమిత్రఘ్న హృథి సంపరివర్తతే
24 తత తే ఽహం నాశయిష్యామి విధిథృష్టేన హేతునా
తచ ఛరుత్వా ధృతిమ ఆస్దాయ కర్మణా పరతిపాథయ
25 తత ఏకాన్తమ ఉన్నీయ పారాశర్యొ యుధిష్ఠిరమ
అబ్రవీథ ఉపపన్నార్దమ ఇథం వాక్యవిశారథః
26 శరేయసస తే పరః కాలః పరాప్తొ భరతసత్తమ
యేనాభిభవితా శత్రూన రణే పార్దొ ధనంజయః
27 గృహాణేమాం మయా పరొక్తాం సిథ్ధిం మూర్తిమతీమ ఇవ
విథ్యాం పరతిస్మృతిం నామ పరపన్నాయ బరవీమి తే
యామ అవాప్య మహాబాహుర అర్జునః సాధయిష్యతి
28 అస్త్రహేతొర మహేన్థ్రం చ రుథ్రం చైవాభిగచ్ఛతు
వరుణం చ ధనేశం చ ధర్మరాజం చ పాణ్డవ
శక్తొ హయ ఏష సురాన థరష్టుం తపసా విక్రమేణ చ
29 ఋషిర ఏష మహాతేజా నారాయణ సహాయవాన
పురాణః శాశ్వతొ థేవొ విష్ణొర అంశః సనాతనః
30 అస్త్రాణీన్థ్రాచ చ రుథ్రాచ చ లొకపాలేభ్య ఏవ చ
సమాథాయ మహాబాహుర మహత కర్మ కరిష్యతి
31 వథాథ అస్మాచ చ కౌన్తేయ వనమ అన్యథ విచిన్త్యతామ
నివాసార్దాయ యథ యుక్తం భవేథ వః పృదివీపతే
32 ఏకత్ర చిరవాసొ హి న పరీతిజననొ భవేత
తాపసానాం చ శాన్తానాం భవేథ ఉథ్వేగ కారకః
33 మృగాణామ ఉపయొగశ చ వీరుథ ఓషధిసంక్షయః
విభర్షి హి బహూన విప్రాన వేథవేథాఙ్గపారగాన
34 ఏవమ ఉక్త్వా పరపన్నాయ శుచయే భగవాన పరభుః
పరొవాచ యొగతత్త్వజ్ఞొ యొగవిథ్యామ అనుత్తమామ
35 ధర్మరాజ్ఞే తథా ధీమాన వయాసః సత్యవతీ సుతః
అనుజ్ఞాయ చ కౌన్తేయం తత్రైవాన్తరధీయత
36 యుధిష్ఠిరస తు ధర్మాత్మా తథ బరహ్మ మనసా యతః
ధారయామ ఆస మేధావీ కాలే కాలే సమబ్భ్యసన
37 స వయాసవాక్యముథితొ వనాథ థవైతవనాత తతః
యయౌ సరస్వతీ తీరే కామ్యకం నామ కాననమ
38 తమ అన్వయుర మహారాజ శిక్షా కషరవిథస తదా
బరాహ్మణాస తపసా యుక్తా థేవేన్థ్రమ ఋషయొ యదా
39 తతః కామ్యకమ ఆసాథ్య పునస తే భరతర్షభాః
నయవిశన్త మహాత్మానః సామాత్యాః సపథానుగాః
40 తత్ర తే నయవసన రాజన కం చిత కాలం మనస్వినః
ధనుర్వేథ పరా వీరా శృణ్వానా వేథమ ఉత్తమమ
41 చరన్తొ మృగయాం నిత్యం శుథ్ధైర బాణైర మృగార్దినః
పితృథైవతవిప్రేభ్యొ నిర్వపన్తొ యదావిధి