అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భి]
సంధిం కృత్వైవ కాలేన అన్తకేన పతత్రిణా
అనన్తేనాప్రమేయేన సరొతసా సర్వహారిణా
2 పరత్యక్షం మన్యసే కాలం మర్త్యః సన కాలబన్ధనః
ఫేనధర్మా మహారాజ ఫలధర్మా తదైవ చ
3 నిమేషాథ అపి కౌన్తేయ యస్యాయుర అపచీయతే
సూచ్యేవాఞ్జన చూర్ణస్య కిమ ఇతి పరతిపాలయేత
4 యొ నూనమ అమితాయుః సయాథ అద వాపి పరమాణవిత
స కాలం వై పరతీక్షేత సర్వప్రత్యక్షథర్శివాన
5 పరతీక్షమాణాన కాలొ నః సమా రాజంస తరయొ థశ
ఆయుషొ ఽపచయం కృత్వా మరణాయొపనేష్యతి
6 శరీరిణాం హి మరణం శరీరే నిత్యమ ఆశ్రితమ
పరాగ ఏవ మరణాత తస్మాథ రాజ్యాయైవ ఘటామహే
7 యొ న యాతి పరసంఖ్యానమ అస్పష్టొ భూమివర్ధనః
అయాతయిత్వా వైరాణి సొ ఽవసీథతి గౌర ఇవ
8 యొ న యాతయతే వైరమ అల్పసత్త్వొథ్యమః పుమాన
అఫలం తస్య జన్మాహం మన్యే థుర్జాత జాయినః
9 హైరణ్యౌ భవతొ బాహూ శరుతిర భవతి పార్దివ
హత్వా థవిషన్తం సంగ్రామే భుక్త్వా బాహ్వర్జితం వసుః
10 హత్వా చేత పురుషొ రాజన నికర్తారమ అరింథమ
అహ్నాయ నరకం గచ్ఛేత సవర్గేణాస్య స సంమితః
11 అమర్షజొ హి సంతాపః పావకాథ థీప్తిమత్తరః
యేనాహమ అభిసంతప్తొ న నక్తం న థివా శయే
12 అయం చ పార్దొ బీభత్సుర వరిష్ఠొ జయా వికర్షణే
ఆస్తే పరమసంతప్తొ నూనం సింహ ఇవాశయే
13 యొ ఽయమ ఏకొ ఽభిమనుతే సర్వాఁల లొకే ధనుర్భృతః
సొ ఽయమ ఆత్మజమ ఊష్మాణం మహాహస్తీవ యచ్ఛతి
14 నకులః సహథేవశ చ వృథ్ధా మాతా చ వీరసూః
తవైవ పరియమ ఇచ్ఛన్త ఆసతే జడ మూకవత
15 సవే తే పరియమ ఇచ్ఛన్తి బన్ధవాః సహ సృఞ్జయైః
అహమ ఏకొ ఽభిసంతప్తొ మాతా చ పరతివిన్ధ్యతః
16 పరియమ ఏవ తు సర్వేషాం యథ బరవీమ్య ఉత కిం చన
సర్వే హీ వయసనం పరాప్తాః సర్వే యుథ్ధాభినన్థినః
17 నేతః పాపీయసీ కా చిథ ఆపథ రాజన భవిష్యతి
యన నొ నీచైర అల్పబలై రాజ్యమ ఆచ్ఛిథ్య భుజ్యతే
18 శీలథొషాథ ఘృణావిష్ట ఆనృశంస్యాత పరంతప
కలేశాంస తితిక్షసే రాజన నాన్యః కశ చిత పరశంసతి
19 ఘృణీ బరాహ్మణరూపొ ఽసి కదం కషత్రే అజాయదాః
అస్యాం హి యొనౌ జాయన్తే పరాయశః కరూర బుథ్ధయః
20 అశ్రౌషీస తవం రాజధర్మాన యదా వై మనుర అబ్రవీత
కరూరాన నికృతిసంయుక్తాన విహితాన అశమాత్మకాన
21 కర్తవ్యే పురుషవ్యాఘ్ర కిమ ఆస్సే పీఠ సర్పవత
బుథ్ధ్యా వీర్యేణ సంయుక్తః శరుతేనాభిజనేన చ
22 తృణానాం ముష్టినైకేన హిమవన్తం తు పర్వతమ
ఛన్నమ ఇచ్ఛసి కౌన్తేయ యొ ఽసమాన సంవర్తుమ ఇచ్ఛసి
23 అజ్ఞాతచర్యా గూఢేన పృదివ్యాం విశ్రుతేన చ
థివీవ పార్ద సూర్యేణ న శక్యా చరితుం తవయా
24 బృహచ ఛాల ఇవానూపే శాఖా పుష్పపలాశవాన
హస్తీ శవేత ఇవాజ్ఞాతః కదం జిష్ణుశ చరిష్యతి
25 ఇమౌ చ సింహసంకాశౌ భరాతరౌ సహితౌ శిశూ
నకులః సహథేవశ చ కదం పార్ద చరిష్యతః
26 పుణ్యకీర్తీ రాజపుత్రీ థరౌపథీ వీరసూర ఇయమ
విశ్రుతా కదమ అజ్ఞాతా కృష్ణా పార్ద చరిశ్యతి
27 మాం చాపి రాజఞ జానన్తి ఆకుమారమ ఇమాః పరజాః
అజ్ఞాతచర్యాం పశ్యామి మేరొర ఇవ నిగూహనమ
28 తదైవ బహవొ ఽసమాభీ రాష్ట్రేభ్యొ విప్రవాసితాః
రాజానొ రాజపుత్రాశ చ ధృతరాష్ట్రమ అనువ్రతాః
29 న హి తే ఽపయ ఉపశామ్యన్తి నికృతానాం నిరాకృతాః
అవశ్యం తైర నికర్తవ్యమ అస్మాకం తత్ప్రియైషిభిః
30 తే ఽపయ అస్మాసు పరయుఞ్జీరన పరచ్ఛన్నాన సుబహూఞ జనాన
ఆచక్షీరంశ చ నొ జఞాత్వా తన నః సయాత సుమహథ భయమ
31 అస్మాభిర ఉషితాః సమ్యగ వనే మాసాస తరయొథశ
పరిమాణేన తాన పశ్య తావతః పరివత్సరాన
32 అస్తి మాసః పరతినిధిర యదా పరాహుర మనీషిణః
పూతికాన ఇవ సొమస్య తదేథం కరియతామ ఇతి
33 అద వానడుహే రాజన సాధవే సాధు వాహినే
సౌహిత్య థానాథ ఏకస్మాథ ఏనసః పరతిముచ్యతే
34 తస్మాచ ఛత్రువధే రాజన కరియతాం నిశ్చయస తవయా
కషత్రియస్య తు సర్వస్య నాన్యొ ధర్మొ ఽసతి సంయుగాత