అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అసంశయం భారత సత్యమ ఏతథ; యన మా తుథన వాక్యశల్యైః కషిణొషి
న తవా విగర్హే పరతికూలమ ఏతన; మమానయాథ ధి వయసనం వ ఆగాత
2 అహం హయ అక్షాన అన్వపథ్యం జిహీర్షన; రాజ్యం సరాష్ట్రం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాత
తన మా శఠః కితవ్వః పరత్యథేవీత; సుయొధనార్దం సుబలస్య పుత్రః
3 మహామాయః శకునిః పార్వతీయః; సథా సభాయాం పరవపన్న అక్షపూగాన
అమాయినం మాయయా పరత్యథేవీత; తతొ ఽపశ్యం వృజినం భీమసేన
4 అక్షాన హి థృష్ట్వా శకునేర యదావత; కామానులొమాన అయుజొ యుజశ చ
శక్యం నియన్తుమ అభవిష్యథ ఆత్మా; మన్యుస తు హన్తి పురుషస్య ధైర్యమ
5 యన్తుం నాత్మా శక్యతే పౌరుషేణ; మానేన వీర్యేణ చ తాత నథ్ధః
న తే వాచం భీమసేనాభ్యసూయే; మన్యే తదా తథ భవితవ్యమ ఆసీత
6 స నొ రాజా ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రొ; నయపాతయథ వయసనే రాజ్యమ ఇచ్ఛన
థాస్యం చ నొ ఽగమయథ భీమసేన; యత్రాభవచ ఛరణం థరౌపథీ నః
7 తవం చాపి తథ వేత్ద ధనంజయశ చ; పునర్థ్యూతాయాగతానాం సభాం నః
యన మాబ్రవీథ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర; ఏకగ్లహార్దం భరతానాం సమక్షమ
8 వనే సమా థవాథశ రాజపుత్ర; యదాకామం విథితమ అజాతశత్రొ
అదాపరం చావిథితం చరేదాః; సర్వైః సహ భరాతృభిశ ఛథ్మ గూఢః
9 తవాం చేచ ఛరుత్వా తాత తదా చరన్తమ; అవభొత్స్యన్తే భరతానాం చరాః సమ
అన్యాంశ చరేదాస తావతొ ఽబథాంస తతస తవం; నిశ్చిత్య తత పరతిజానీహి పార్ద
10 చరైశ చేన నొ ఽవిథితః కాలమ ఏతం; యుక్తొ రాజన మొహయిత్వా మథీయాన
బరవీమి సత్యం కురుసంసథీహ; తవైవ తా భారత పఞ్చ నథ్యః
11 వయం చైవం భరాతరః సర్వ ఏవ; తవయా జితాః కాలమ అపాస్య భొగాన
వసేమ ఇత్య ఆహ పురా స రాజా; మధ్యే కురూణాం స మయొక్తస తదేతి
12 తత్ర థయూతమ అభవన నొ జఘన్యం; తస్మిఞ జితాః పరవ్రజితాశ చ సర్వే
ఇత్దం చ థేశాన అనుసంచరామొ; వనాని కృచ్ఛ్రాణి చ కృచ్ఛ్రరూపాః
13 సుయొధనశ చాపి న శాన్తిమ ఇచ్ఛన; భూయః స మన్యొర వశమ అన్వగచ్ఛత
ఉథ్యొజాయామ ఆస కురూంశ చ సర్వాన; యే చాస్య కే చిథ వశమ అన్వగచ్ఛన
14 తం సంధిమ ఆస్దాయ సతాం సకాశే; కొ నామ జహ్యాథ ఇహ రాజ్యహేతొః
ఆర్యస్య మన్యే మరణాథ గరీయొ; యథ ధర్మమ ఉత్క్రమ్య మహీం పరశిష్యాత
15 తథైవ చేథ వీరకర్మాకరిష్యొ; యథా థయూతే పరిఘం పర్యమృక్షః
బాహూ థిధక్షన వారితః ఫల్గునేన; కిం థుష్కృతం భీమ తథాబ్భవిష్యత
16 పరాగ ఏవ చైవం సమయక్రియాయాః; కిం నాబ్రవీః పౌరుషమ ఆవిథానః
పరాప్తం తు కాలం తవ అభిపథ్య పశ్చాథ; ఇం మామ ఇథానీమ అతివేలమ ఆత్ద
17 భూయొ ఽపి థుఃఖం మమ భీమసేన; థూయే విషస్యేవ రసం విథిత్వా
యథ యాజ్ఞసేనీం పరికృష్యమాణాం; సంథృశ్య తత కషాన్తమ ఇతి సమ భీమ
18 న తవ అథ్య శక్యం భరత పరవీర; కృత్వా యథ ఉక్తం కురువీరమధ్యే
కాలం పరతీక్షస్వ సుఖొథయస్య; పఙ్క్తిం ఫలానామ ఇవ బీజవాపః
19 యథా హి పూర్వం నికృతొ నికృత్యా; వైరం సపుష్పం సఫలం విథిత్వా
మహాగుణం హరతి హి పౌరుషేణ; తథా వీరొ జీవతి జీవలొకే
20 శరియం చ లొకే లభతే సమగ్రాం; మన్యే చాస్మై శత్రవః సంనమన్తే
మిత్రాణి చైనమ అతిరాగాథ భజన్తే; థేవా ఇవేన్థ్రమ అనుజీవన్తి చైనమ
21 మమ పరతిజ్ఞాం చ నిబొధ సత్యాం; వృణే ధర్మమ అమృతాజ జీవితాచ చ
రాజ్యం చ పుత్రాశ చ యశొ ధనం చ; సర్వం న సత్యస్య కలామ ఉపైతి