అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
సుథీర్ఘమ ఉష్ణం నిఃశ్వస్య ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
అబ్రవీత సంజయం సూతమ ఆమన్త్ర్య భరతర్షభ
2 థేవపుత్రౌ మహాభాగౌ థేవరాజసమథ్యుతీ
నకులః సహథేవశ చ పాణ్డవౌ యుథ్ధథుర్మథౌ
3 థృఢాయుధౌ థూరపాతౌ యుథ్ధే చ కృతనిశ్చయౌ
శీఘ్రహస్తౌ థృఢక్రొధౌ నిత్యయుక్తౌ తరస్వినౌ
4 భీమార్జునౌ పురొధాయ యథా తౌ రణమూర్ధని
సదాస్యేతే సింహవిక్రాన్తావ అశ్వినావ ఇవ థుఃసహౌ
న శేషమ ఇహ పశ్యామి తథా సైన్యస్య సంజయ
5 తౌ హయ అప్రతిరదౌ యుథ్ధే థేవపుత్రౌ మహారదౌ
థరౌపథ్యాస తం పరిక్లేశం న కషంస్యేతే తవ అమర్షిణౌ
6 వృష్ణయొ వా మహేష్వాసా పాఞ్చాలా వా మహౌజసః
యుధి సత్యాభిసంధేన వాసుథేవేన రక్షితాః
పరధక్ష్యన్తి రణే పార్దాః పుత్రాణాం మమ వాహినీమ
7 రామ కృష్ణ పరణీతానాం వృష్ణీనాం సూతనన్థన
న శక్యః సహితుం వేగః పర్వతైర అపి సంయుగే
8 తేషాం మధ్యే మహేష్వాసొ భీమొ భీమపరాక్రమః
శక్యయా వీర ఘాతిన్యా గథయా విచరిష్యతి
9 తదా గాణ్డీవనిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
గథా వేగం చ భీమస్య నాలం సొఢుం నరాధిపాః
10 తతొ ఽహం సుహృథాం వాచొ థుర్యొధన వశానుగః
సమరణీయాః సమరిష్యామి మయా యా న కృతాః పురా
11 [స]
వయతిక్రమొ ఽయం సుమహాంస తవయా రాజన్న ఉపేక్షితః
సమర్దేనాపి యన మొహాత పుత్రస తే న నివారితః
12 శరుత్వా హి నిర్జితాన థయూతే పాణ్డవాన మధుసూథనః
తవరితః కామ్యకే పార్దాన సమభావయథ అచ్యుతః
13 థరుపథస్య తదా పుత్రా ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమాః
విరాటొ ధృష్టకేతుశ చ కేకయాశ చ మహారదాః
14 తైశ చ యత కదితం తత్ర థృష్ట్వా పార్దాన పరాజితాన
చారేణ విథితం సర్వం తన మయా వేథితం చ తే
15 సమాగమ్య వృతస తత్ర పాణ్డవైర మధుసూథనః
సారద్యే ఫల్గునస్యాజౌ తదేత్య ఆహ చ తాన హరిః
16 అమర్షితొ హి కృష్ణొ ఽపి థృష్ట్వా పార్దాంస తదాగతాన
కృష్ణాజినొత్తరాసఙ్గాన అబ్రవీచ చ యుధిష్ఠిరమ
17 యా సా సమృథ్ధిః పార్దానామ ఇన్థ్రప్రస్దే బభూవ హ
రాజసూయే మయా థృష్టా నృపైర అన్యైః సుథుర్లభా
18 యత్ర సర్వాన మహీపాలాఞ శస్త్రతేజొ భయార్థితాన
సవఙ్గాఙ్గాన సపౌణ్డ్ర ఉడ్రాన సచొల థరవిడాన్ధకాన
19 సాగరానూపగాంశ చైవ యే చ పత్తనవాసినః
సింహలాన బర్బరాన మలేచ్ఛాన యే చ జాఙ్గలవాసినః
20 పశ్చిమాని చ రాజ్యాని శతశః సాగరాన్తికాన
పహ్లవాన థరథాన సర్వాన కిరాతాన యవనాఞ శకాన
21 హారహూణాంశ చ చీనాంశ చ తుఖారాన సైన్ధవాంస తదా
జాగుడాన రమఠాన ముణ్డాన సత్రీ రాజ్యాన అద తఙ్గణాన
22 ఏతే చాన్యే చ బహవొ యే చ తే భరతర్షభ
ఆగతాన అహమ అథ్రాక్షం యజ్ఞే తే పరివేషకాన
23 సా తే సమృథ్ధిర యైర ఆత్తా చపలా పరతిసారిణీ
ఆథాయ జీవితం తేషామ ఆహరిష్యామి తామ అహమ
24 రామేణ సహ కౌరవ్య భీమార్జునయమైస తదా
అక్రూర గథ సామ్బైశ చ పరథ్యుమ్నేనాహుకేన చ
ధృష్టథ్యుమ్నేన వీరేణ శిశుపాలాత్మజేన చ
25 థుర్యొధనం రణే హత్వా సథ్యః కర్ణం చ భారత
థుఃశాసనం సౌబలేయం యశ చాన్యః పరతియొత్స్యతే
26 తతస తవం హాస్తినపురే భరాతృభిః సహితొ వసన
ధార్తరాష్ట్రీం శరియం పరాప్య పరశాధి పృదివీమ ఇమామ
27 అదైనమ అబ్రవీథ రాజా తస్మిన వీర సమాగమే
శృణ్వత్సు తేషు సర్వేషు ధృష్టథ్యుమ్నముఖేషు చ
28 పరతిగృహ్ణామి తే వాచం సత్యామ ఏతాం జనార్థన
అమిత్రాన మే మహాబాహొ సానుబన్ధాన హనిష్యసి
29 వర్షాత తరయొథశాథ ఊర్ధ్వం సత్యం మాం కురు కేశవ
పరతిజ్ఞాతొ వనేవాసొ రాజమధ్యే మయా హయ అయమ
30 తథ ధర్మరాజ వచనం పరతిశ్రుత్య సభా సథః
ధృష్టథ్యుమ్న పురొగాస తే శమయామ ఆసుర అఞ్జసా
కేశవం మధురైర వాక్యైః కాలయుక్తైర అమర్షితమ
31 పాఞ్చాలీం చాహుర అక్లిష్టాం వాసుథేవస్య శృణ్వతః
థుర్యొధనస తవ కరొధాథ థేవి తయక్ష్యతి జీవితమ
పరతిజానీమ తే సత్యం మా శుచొ వరవర్ణిని
32 యే సమ తే కుపితాం కృష్ణే థృష్ట్వా తవాం పరాహసంస తథా
మాంసాని తేషాం ఖాథన్తొ హసిష్యన్తి మృగథ్విజాః
33 పాస్యన్తి రుధిరం తేషాం గృధ్రా గొమాయవస తదా
ఉత్తమాఙ్గాని కర్షన్తొ యైస తవం కృష్టా సభా తలే
34 తేషాం థరక్ష్యసి పాఞ్చాలి గాత్రాణి పృదివీతలే
కరవ్యాథైః కృష్యమాణాని భక్ష్యమాణాని చాసకృత
35 పరిక్లిష్టాసి యైస తత్ర యైశ చాపి సముపేక్షితా
తేషామ ఉత్కృత్త శిరసాం భూమిః పాస్యతి శొణితమ
36 ఏవం బహువిధా వాచస తథొచుః పురుషర్షభాః
సర్వే తేజస్వినః శూరాః సర్వే చాహతలక్షణాః
37 తే ధర్మరాజేన వృతా వర్షాథ ఊర్ధ్వం తరయొథశాత
పురస్కృత్యొపయాస్యన్తి వాసుథేవం మహారదాః
38 రామశ చ కృష్ణశ చ ధనంజయశ చ; పరథ్యుమ్న సామ్బౌ యుయుధాన భీమౌ
మాథ్రీ సుతౌ కేకయరాజపుత్రాః; పాఞ్చాల పుత్రాః సహధర్మరాజ్ఞా
39 ఏతాన సర్వాఁల లొకవీరాన అజేయాన; మహాత్మనః సానుబన్ధాన ససైన్యాన
కొ జీవితార్దీ సమరే పరత్యుథీయాత; కరుథ్ధాన సింహాన కేసరిణొ యదైవ
40 [ధృ]
యన మాబ్రవీథ విథురొ థయూతకాలే; తవం పాణ్డవాఞ జేష్యసి చేన నరేన్థ్ర
ధరువం కురూణామ అయమ అన్తకాలొ; మహాభయొ భవితా శొణితౌఘః
41 మన్యే తదా తథ భవితేతి సూత; యదా కషత్తా పరాహ వచః పురా మామ
అసంశయం భవితా యుథ్ధమ ఏతథ; గతే కాలే పాణ్డవానాం యదొక్తమ