అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతొ థివాకరః పరీతొ థర్శయామ ఆస పాణ్డవమ
థీప్యమానః సవవపుషా జవలన్న ఇవ హుతాశనః
2 యత తే ఽభిలషితం రాజన సర్వమ ఏతథ అవాప్స్యసి
అహమ అన్నం పరథాస్యామి సప్త పఞ్చ చ తే సమాః
3 ఫలమూలామిషం శాకం సంస్కృతం యన మహానసే
చతుర్విధం తథన్నాథ్యమ అక్షయ్యం తే భవిష్యతి
ధనం చ వివిధం తుభ్యమ ఇత్య ఉక్త్వాన్తరధీయత
4 లబ్ధ్వా వరం తు కౌన్తేయొ జలాథ ఉత్తీర్య ధర్మవిత
జగ్రాహ పాథౌ ధౌమ్యస్య భరాతౄంశ చాస్వజతాచ్యుతః
5 థరౌపథ్యా సహ సంగమ్య పశ్యమానొ ఽభయయాత పరభుః
మహానసే తథాన్నం తు సాధయామ ఆస పాణ్డవః
6 సంస్కృతం పరసవం యాతి వన్యమ అన్నం చతుర్విధమ
అక్షయ్యం వర్ధతే చాన్నం తేన భొజయతే థవిజాన
7 భుక్తవత్సు చ విప్రేషు భొజయిత్వానుజాన అపి
శేషం విఘస సంజ్ఞం తు పశ్చాథ భుఙ్క్తే యుధిష్ఠిరః
యుధిష్ఠిరం భొజయిత్వా శేషమ అశ్నాతి పార్షతీ
8 ఏవం థివాకరాత పరాప్య థివాకరసమథ్యుతిః
కామాన మనొ ఽభిలషితాన బరాహ్మణేభ్యొ థథౌ పరభుః
9 పురొహిత పురొగాశ చ తిది నక్షత్రపర్వసు
యజ్ఞియార్దః పరవర్తన్తే విధిమన్త్రప్రమాణతః
10 తతః కృతస్వస్త్యయనా ధౌమ్యేన సహ పాణ్డవాః
థవిజసంఘైః పరివృతాః పరయయుః కామ్యకం వనమ