అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
శౌనకేనైవమ ఉక్తస తు కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
పురొహితమ ఉపాగమ్య భరాతృమధ్యే ఽబరవీథ ఇథమ
2 పరస్దితం మానుయాన్తీమే బరాహ్మణా వేథపారగాః
న చాస్మి పాలనే శక్తొ బహుథుఃఖసమన్వితః
3 పరిత్యక్తుం న శక్నొమి థానశక్తిశ చ నాస్తి మే
కదమ అత్ర మయా కార్యం భగవాంస తథ బరవీతు మే
4 ముహూర్తమ ఇవ స ధయాత్వా ధర్మేణాన్విష్య తాం గతిమ
యుధిష్ఠిరమ ఉవాచేథం ధౌమ్యొ ధర్మభృతాం వరః
5 పురా సృష్టని భూతాని పీడ్యన్తే కషుధయా భృశమ
తతొ ఽనుకమ్పయా తేషాం సవితా సవపితా ఇవ
6 గత్వొత్తరాయణం తేజొ రసాన ఉథ్ధృత్య రశ్మిభిః
థక్షిణాయనమ ఆవృత్తొ మహీం నివిశతే రవిః
7 కషేత్రభూతే తతస తస్మిన్న ఓషధీర ఓషధీ పతిః
థివస తేజః సముథ్ధృత్య జనయామ ఆస వారిణా
8 నిషిక్తశ చన్థ్ర తేజొభిః సూయతే భూగతొ రవిః
ఓషధ్యః షడ్రసా మేధ్యాస తథన్నం పరాణినాం భువి
9 ఏవం భానుమయం హయ అన్నం భూతానాం పరాణధారణమ
పితైష సర్వభూతానాం తస్మాత తం శరణం వరజ
10 రాజానొ హి మహాత్మానొ యొనికర్మ విశొధితాః
ఉథ్ధరన్తి పరజాః సర్వాస తప ఆస్దాయ పుష్కలమ
11 భీమేన కార్తవీర్యేణ వైన్యేన నహుషేణ చ
తపొయొగసమాధిస్దైర ఉథ్ధృతా హయ ఆపథః పరజాః
12 తదా తవమ అపి ధర్మాత్మన కర్మణా చ విశొధితః
తప ఆస్దాయ ధర్మేణ థవిజాతీన భర భారత
13 ఏవమ ఉక్తస తు ధౌమ్యేన తత కాలసథృశం వచః
ధర్మరాజొ విశుథ్ధాత్మా తప ఆతిష్ఠథ ఉత్తమమ
14 పుష్పొపహారైర బలిభిర అర్చయిత్వా థివాకరమ
యొగమ ఆస్దాయ ధర్మాత్మా వాయుభక్షొ జితేన్థ్రియః
గాఙ్గేయం వార్య ఉపస్పృష్య పరాణాయామేన తస్దివాన
15 [జ]
కదం కురూణామ ఋషభః స తు రాజా యుధిష్ఠిరః
విప్రార్దమ ఆరాధితవాన సూర్యమ అథ్భుతవిక్రమమ
16 [వ]
శృణుష్వావహితొ రాజఞ శుచిర భూత్వా సమాహితః
కషణం చ కురు రాజేన్థ్ర సర్వం వక్ష్యామ్య అశేషతః
17 ధౌమ్యేన తు యద పరొక్తం పార్దాయ సుమహాత్మనే
నామ్నామ అష్ట శతం పుణ్యం తచ ఛృణుష్వ మహామతే
18 సూర్యొ ఽరయమా భగస తవష్టా పూషార్కః సవితా రవిః
గభస్తిమాన అజః కాలొ మృత్యుర ధాతా పరభా కరః
19 పృదివ్య ఆపశ చ తేజశ చ ఖం వాయుశ చ పరాయణమ
సొమొ బృహస్పతిః శుక్రొ బుధొ ఽఙగారక ఏవ చ
20 ఇన్థ్రొ వివస్వ్వాన థీప్తాంశుః శుచిః శౌరిః శనైశ్చరః
బరహ్మా విష్ణుశ చ రుథ్రశ చ సకన్థొ వైశ్వరణొ యమః
21 వైథ్యుతొ జాఠరశ చాగిర ఐన్ధనస తేజసాం పతిః
ధర్మధ్వజొ వేథ కర్తా వేథాఙ్గొ వేథ వాహనః
22 కృతం తరేతా థవాపరశ చ కలిః సర్వామరాశ్రయః
కలా కాష్ఠా ముహుర్తాశ చ పక్షా మాసా ఋతుస తదా
23 సంవత్సరకరొ ఽశవత్దః కాలచక్రొ విభావసుః
పురుషః శాశ్వతొ యొగీ వయక్తావ్యక్తః సనాతనః
24 లొకాధ్యక్షః పరజాధ్యక్షొ విశ్వకర్మా తమొనుథః
వరుణః సాగరొ ఽంశుశ చ జీమూతొ జీవనొ ఽరిహా
25 భూతాశ్రయొ భూతపతిః సర్వభూతనిషేవితః
మణిః సువర్ణొ భూతాథిః కామథః సర్వతొ ముఖః
26 జయొ విశాలొ వరథః శీఘ్రగః పరాణధారణః
ధన్వన్తరిర ధూమకేతుర ఆథిథేవొ ఽథితేః సుతః
27 థవాథశాత్మారవిన్థాక్షః పితా మాతా పితామహః
సవర్గథ్వారం పరజా థవారం మొక్షథ్వారం తరివిష్టపమ
28 థేహకర్తా పరశాన్తాత్మా విశ్వాత్మా విశ్వతొముఖః
చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా మైత్రేణ వపుషాన్వితః
29 ఏతథ వై కీర్తనీయస్య సూర్యస్యైవ మహాత్మనః
నామ్నామ అష్ట శతం పుణ్యం శక్రేణొక్తం మహాత్మనా
30 శక్రాచ చ నారథః పరాప్తొ ధౌమ్యశ చ తథనన్తరమ
ధౌమ్యాథ యుధిష్ఠిరః పరాప్య సర్వాన కామాన అవాప్తవాన
31 సురపితృగణయక్షసేవితం; హయ అసురనిశాచరసిథ్ధవన్థితమ
వరకనకహుతాశనప్రభం; తవమ అపి మనస్య అభిధేహి భాస్కరమ
32 సూర్యొథయే యస తు సమాహితః పఠేత; సపుత్రలాభం ధనరత్నసంచయాన
లభేత జాతిస్మరతాం సథా నరః; సమృతిం చ మేధాం చ స విన్థతే పరామ
33 ఇమం సతవం థేవవరస్య యొ నరః; పరకీర్తయేచ ఛుచి సుమనాః సమాహితః
స ముచ్యతే శొకథవాగ్నిసాగరాల; లభేత కామాన మనసా యదేప్సితాన