అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 295

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 295)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
ఏవం హృతాయాం కృష్ణాయాం పరాప్య కలేశమ అనుత్తమమ
పరతిలభ్య తతః కృష్ణాం కిమ అకుర్వన్త పాణ్డవాః
2 [వై]
ఏవం హృతాయాం కృష్ణాయాం పరాప్య కలేశమ అనుత్తమమ
విహాయ కామ్యకం రాజా సహ భరాతృభిర అచ్యుతః
3 పునర థవైతవనం రమ్యమ ఆజగామ యుధిష్ఠిరః
సవాథుమూలఫలం రమ్యం మార్కణ్డేయాశ్రమం పరతి
4 అనుగుప్త ఫలాహారాః సర్వ ఏవ మితాశనాః
నయవసన పాణ్డవాస తత్ర కృష్ణయా సహ భారత
5 వసన థవైతవనే రాజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
భీమసేనొ ఽరజునశ చైవ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
6 బరాహ్మణార్దే పరాక్రాన్తా ధర్మాత్మానొ యతవ్రతాః
కలేశమ ఆర్ఛన్త విపులం సుఖొథర్కం పరంతపాః
7 అజాతశత్రుమ ఆసీనం భరతృభిః సహితం వనే
ఆగమ్య బరాహ్మణస తూర్ణం సంతప్త ఇథమ అబ్రవీత
8 అరణీ సహితం మహ్యం సమాసక్తం వనస్పతౌ
మృగస్య ఘర్షమాణస్య విషాణే సమసజ్జత
9 తథ ఆథాయ గతొ రాజంస తవరమాణొ మహామృగః
ఆశ్రమాత తవరితః శీఘ్రం పలవమానొ మహాజవః
10 తస్య గత్వా పథం శీఘ్రమ ఆసాథ్య చ మహామృగమ
అగ్నిహొత్రం న లుప్యేత తథ ఆనయత పాణ్డవాః
11 బరాహ్మణస్య వచొ శరుత్వా సంతప్తొ ఽద యుధిష్ఠిరః
ధనుర ఆథాయ కౌన్తేయః పరాథ్రవథ భరాతృభిః సహ
12 సన్నథ్ధా ధన్వినః సర్వే పరాథ్రవన నరపుంగవాః
బరాహ్మణార్దే యతన్తస తే శీఘ్రమ అన్వగమన మృగమ
13 కర్ణినాలీకనారాచాన ఉత్సృజన్తొ మహారదాః
నావిధ్యన పాణ్డవాస తత్ర పశ్యన్తొ మృగమ అన్తికాత
14 తేషాం పరయతమానానాం నాథృశ్యత మహామృగః
అపశ్యన్తొ మృగం శరాన్తా థుఃఖం పరాప్తా మనస్వినః
15 శీతలఛాయమ ఆసాథ్య నయగ్రొధం గహనే వనే
కషుత్పిపాసాపరీతాఙ్గాః పాణ్డవాః సముపావిశన
16 తేషాం సముపవిష్టానాం నకులొ థుఃఖితస తథా
అబ్రవీథ భరాతరం జయేష్ఠమ అమర్షాత కురుసత్తమ
17 నాస్మిన కులే జాతు మమజ్జ ధర్మొ; న చాలస్యాథ అర్దలొపొ బభూవ
అనుత్తరాః సర్వభూతేషు భూయః; సంప్రాప్తాః సమః సంశయం కేన రాజన