అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 296

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 296)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
నాపథామ అస్తి మర్యాథా న నిమిత్తం న కారణమ
ధర్మస తు విభజత్య అత్ర ఉభయొః పుణ్యపాపయొః
2 [భీమ]
పరాతికామ్య అనయత కృష్ణాం సభాయాం పరేష్యవత తథా
న మయా నిహతస తత్ర తేన పరాప్తాః సమ సంశయమ
3 [అర్జ]
వాచస తీక్ష్ణాస్ది భేథిన్యః సూతపుత్రేణ భాషితాః
అతితీక్ష్ణా మయా కషాన్తాస తేన పరాప్తః సమ సంశయమ
4 [సహథేవ]
శకునిస తవాం యథాజైషీథ అక్షథ్యూతేన భారత
స మయా న హతస తత్ర తేన పరాప్తాః సమ సంశయమ
5 [వై]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా నకులం వాక్యమ అబ్రవీత
ఆరుహ్య వృక్షం మాథ్రేయ నిరీక్షస్వ థిశొ థశ
6 పానీయమ అన్తికే పశ్య వృక్షాన వాప్య ఉథకాశ్రయాన
ఇమే హి భరాతరః శరాన్తాస తవ తాత పిపాసితాః
7 నకులస తు తదేత్య ఉక్త్వా శీఘ్రమ ఆరుహ్య పాథమమ
అబ్రవీథ భరాతరం జయేష్ఠమ అభివీక్ష్య సమన్తతః
8 పశ్యామి బహులాన రాజన వృక్షాన ఉథకసంశ్రయాన
సారసానాం చ నిర్హ్రాథమ అత్రొథకమ అసంశయమ
9 తతొ ఽబరవీత సత్యధృతిః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
గచ్ఛ సౌమ్య తతః శీఘ్రం తూర్ణం పానీయమ ఆనయ
10 నకులస తు తదేత్య ఉక్త్వా భరాతుర జయేష్ఠస్య శాసనాత
పరాథ్రవథ యత్ర పానీయం శీఘ్రం చైవాన్వపథ్యత
11 స థృష్ట్వా విమలం తొయం సారసైః పరివారితమ
పాతు కాకస తతొ వాచమ అన్తరిక్షాత స శుశ్రువే
12 మా తాత సాహసం కార్షీర మమ పూర్వపరిగ్రహః
పరశ్నాన ఉక్త్వా తు మాథ్రేయ తతః పిబ హరస్వ చ
13 అనాథృత్య తు తథ వాక్యం నకులః సుపిపాసితః
అపిబచ ఛీతలం తొయం పీత్వా చ నిపపాత హ
14 చిరాయమాణే నకులే కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
అబ్రవీథ భరాతరం వీరం సహథేవమ అరింథమమ
15 భరాతా చిరాయతే తాత సహథేవ తవాగ్రజః
తం చైవానయ సొథర్యం పానీయం చ తవమ ఆనయ
16 సహథేవస తదేత్య ఉక్త్వా తాం థిశం పరత్యపథ్యత
థథర్శ చ హతం భూమౌ భరాతరం నకులం తథా
17 భరాతృశొకాభిసంతప్తస తృషయా చ పరపీడితః
అభిథుథ్రావ పానీయం తతొ వాగ అభ్యభాషత
18 మా తాత సాహసం కార్షీర మమ పూర్వపరిగ్రహః
పరశ్నాన ఉక్త్వా యదాకామం తతః పిబ హరస్వ చ
19 అనాథృత్య తు తథ వాక్యం సహథేవః పిపాసితః
అపిబచ ఛీతలం తొయం పీత్వా చ నిపపాత హ
20 అదాబ్రవీత స విజయం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
భరాతరౌ తే చిరగతౌ బీభత్సొ శత్రుకర్శన
తౌ చైవానయ భథ్రం తే పానీయం చ తవమ ఆనయ
21 ఏవమ ఉక్తొ గుడాకేశః పరగృహ్య సశరం ధనుః
ఆముక్తఖడ్గొ మేధావీ తత సరొ పరత్యపథ్యత
22 యతః పురుషశార్థూలౌ పానీయ హరణే గతు
తౌ థథర్శ హతౌ తత్ర భరాతరౌ శవేతవాహనః
23 పరసుప్తావ ఇవ తౌ థృష్ట్వా నరసింహః సుథుఃఖితః
ధనుర ఉథ్యమ్య కౌన్తేయొ వయలొకయత తథ వనమ
24 నాపశ్యత తత్ర కిం చిత స భూతం తస్మిన మహావనే
సవ్యసాచీ తతః శరాన్తః పానీయం సొ ఽభయధావత
25 అభిధావంస తతొ వాచమ అన్తరిక్షాత స శుశ్రువే
కిమ ఆసీథ అసి పానీయం నైతచ ఛక్యం బలాత తవయా
26 కౌన్తేయ యథి వై పరశ్నాన మయొక్తాన పరతిపత్స్యసే
తతః పాస్యసి పానీయం హరిష్యసి చ భారత
27 వారితస తవ అబ్రవీత పార్దొ థృశ్యమానొ నివారయ
యావథ బాణైర వినిర్భిన్నః పునర నైవం వథిష్యసి
28 ఏవమ ఉక్త్వా తతః పార్దః శరైర అస్త్రానుమన్త్రితైః
వవర్ష తాం థిశం కృత్స్నాం శబ్థవేధం చ థర్శయన
29 కర్ణినాలీకనారాచాన ఉత్సృజన భరతర్షభ
అనేకైర ఇషుసంఘాతైర అన్తరిక్షం వవర్ష హ
30 [యక్స]
కిం విఘాతేన తే పార్ద పరశ్నాన ఉక్త్వా తతః పిబ
అనుక్త్వా తు తతః పరశ్నాన పీత్వైవ న భవిష్యసి
31 [వై]
స తవ అమొఘాన ఇషూన ముక్త్వా తృష్ణయాభిప్రపీడితః
అవిజ్ఞాయైవ తాన పరశ్నాన పీత్వైవ నిపపాత హ
32 అదాబ్రవీథ భీమసేనం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
నకులః సహథేవశ చ బీభత్సుశ చాపరాజితః
33 చిరం గతాస తొయహేతొర న చాగచ్ఛన్తి భారత
తాంశ చైవానయ భథ్రం తే పానీయం చ తవమ ఆనయ
34 భీమసేనస తదేత్య ఉక్త్వా తాం థిశం పత్యపథ్యత
యత్ర తే పురుషవ్యాఘ్రా భరాతరొ ఽసయ నిపాతితాః
35 తాన థృష్ట్వా థుఃఖితొ భీమస తృషయా చ పరపీడితః
అమన్యత మహాబాహుః కర్మ తథ యక్షరక్షసామ
స చిన్తయామ ఆస తథా యొథ్ధవ్యం ధరువమ అథ్య మే
36 పాస్యామి తావత పానీయమ ఇతి పార్దొ వృకొథరః
తతొ ఽభయధావత పానీయం పిపాసుః పురుషర్షభః
37 [యక్స]
మా తాత సాహసం కార్షీర మమ పూర్వపరిగ్రహః
పరశ్నాన ఉక్త్వా తు కౌన్తేయ తతః పిబ హరస్వ చ
38 [వై]
ఏవమ ఉక్తస తతొ భీమొ యక్షేణామిత తేజసా
అవిజ్ఞాయైవ తాన పరశ్నాన పీత్వైవ నిపపాత హ
39 తతః కున్తీసుతొ రాజా విచిన్త్య పురుషర్షభః
సముత్దాయ మహాబాహుర థహ్యమానేన చేతసా
40 అపేతజననిర్ఘొషం పరవివేశ మహావనమ
రురుభిశ చ వరాహైశ చ పక్షిభిశ చ నిషేవితమ
41 నీలభాస్వరవర్ణైశ చ పాథపైర ఉపశొభితమ
భరమరైర ఉపగీతం చ పక్షిభిశ చ మహాయశః
42 స గచ్ఛన కాననే తస్మిన హేమజాలపరిష్కృతమ
థథర్శ తత సరొ శరీమాన విశ్వకర్మ కృతం యదా
43 ఉపేతం నలినీ జాలైః సిన్ధువారైశ చ వేతసైః
కేతకైః కరవీరైశ చ పిప్పలైశ చైవ సంవృతమ
శరమార్తస తథ ఉపాగమ్య సరొ థృష్ట్వాద విస్మితః