అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 294

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 294)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
థేవరాజమ అనుప్రాప్తం బరాహ్మణ ఛథ్మనా వృషః
థృష్ట్వా సవాగతమ ఇత్య ఆహ న బుబొధాస్య మానసమ
2 హిరణ్యకణ్ఠీః పరమథా గరామాన వా బహు గొకులాన
కిం థథానీతి తం విప్రమ ఉవాచాధిరదిస తతః
3 [బరా]
హిరణ్యకణ్ఠ్యః పరమథా యచ చాన్యత పరీతివర్ధనమ
నాహం థత్తమ ఇహేచ్ఛామి తథర్దిభ్యః పరథీయతామ
4 యథ ఏతత సహజం వర్మ కుణ్డలే చ తవానఘ
ఏతథ ఉత్కృత్య మే థేహి యథి సత్యవ్రతొ భవాన
5 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం కషిప్రం తవయా థత్తం పరంతప
ఏష మే సర్వలాభానాం లాభః పరమకొ మతిః
6 [కర్ణ]
అవనిం పరమథా గాశ చ నిర్వాపం బహు వార్షికమ
తత తే విప్ర పరథాస్యామి న తు వర్మ న కుణ్డలే
7 [వై]
ఏవం బహువిధైర వాక్యైర యాచ్యమానః స తు థవిజః
కర్ణేన భరతశ్రేష్ఠ నాన్యం వరమ అయాచత
8 సన్త్వితశ చ యదాశక్తి పూజితశ చ యదావిధి
నైవాన్యం స థవిజశ్రేష్ఠః కామయామ ఆస వై వరమ
9 యథా నాన్యం పరవృణుతే వరం వై థవిజసత్తమః
తథైనమ అబ్రవీథ భూయొ రాధేయః పరహసన్న ఇవ
10 సహజం వర్మ మే విప్ర కుణ్డలే చామృతొథ్భవే
తేనావధ్యొ ఽసమి లొకేషు తతొ నైతథ థథామ్య అహమ
11 విశాలం పృదివీ రాజ్యం కషేమం నిహతకణ్టకమ
పరతిగృహ్ణీష్వ మత్తస తవం సాధు బరాహ్మణపుంగవ
12 కుణ్డలాభ్యాం విముక్తొ ఽహం వర్మణా సహజేన చ
గమనీయొ భవిష్యామి శత్రూణాం థవిజసత్తమ
13 [వై]
యథా నాన్యం వరం వవ్రే భగవాన పాకశాసనః
తతః పరహస్య కర్ణస తం పునర ఇత్య అబ్రవీథ వచః
14 విథితొ థేవథేవేశ పరాగ ఏవాసి మమ పరభొ
న తు నయాయ్యం మయా థాతుం తవ శక్ర వృదా వరమ
15 తవం హి థేవేశ్వరః సాక్షాత తవయా థేయొ వరొ మమ
అన్యేషాం చైవ భూతానామ ఈశ్వరొ హయ అసి భూతకృత
16 యథి థాస్యామి తే థేవకుణ్డలే కవచం తదా
వధ్యతామ ఉపయాస్యామి తవం చ శక్రావహాస్యతామ
17 తస్మాథ వినిమయం కృత్వా కుణ్డలే వర్మ చొత్తమమ
హరస్వ శక్ర కామం మే న థథ్యామ అహమ అన్యదా
18 [షక్ర]
విథితొ ఽహం రవేః పూర్వమ ఆయన్న ఏవ తవాన్తికమ
తేన తే సర్వమ ఆఖ్యాతమ ఏవమ ఏతన న సంశయః
19 కామమ అస్తు తదా తాత తవ కర్ణ యదేచ్ఛసీ
వర్జయిత్వా తు మే వజ్రం పరవృణీష్వ యథ ఇచ్ఛసి
20 [వై]
తతః కర్ణః పరహృష్టస తు ఉపసంగమ్య వాసవమ
అమొఘాం శక్తిమ అభ్యేత్య వవ్రే సంపూర్ణమానసః
21 [కర్ణ]
వర్మణా కుణ్డలాభ్యాం చ శక్తిం మే థేహి వాసవ
అమొఘాం శత్రుసంఘానాం ఘాతినీం పృతనా ముఖే
22 తతః సంచిన్త్య మనసా ముహూర్తమ ఇవ వాసవః
శక్త్యర్దం పృదివీపాల కర్ణం వాక్యమ అదాబ్రవీత
23 కుణ్డలే మే పరయచ్ఛస్వ వర్మ చైవ శరీరజమ
గృహాణ కర్ణ శక్తిం తవమ అనేన సమయేన మే
24 అమొఘా హన్తి శతశః శత్రూన మమ కరచ్యుతా
పునశ చ పాణిమ అభ్యేతి మమ థైత్యాన వినిఘ్నతః
25 సేయం తవ కరం పరాప్య హత్వైకం రిపుమ ఊర్జితమ
గర్జన్తం పరతపన్తం చ మామ ఏవైష్యతి సూతజ
26 [కర్ణ]
ఏకమ ఏవాహమ ఇచ్ఛామి రిపుం హన్తుం మహాహవే
గర్జన్తం పరతపన్తం చ యతొ మమ భయం భవేత
27 [ఇన్థ్ర]
ఏకం హనిష్యసి రిపుం గర్జఙ్గం బలినం రణే
తవం తు యం పరార్దయస్య ఏకం రక్ష్యతే స మహాత్మనా
28 యమ ఆహుర వేథ విథ్వాంసొ వరాహమ అజితం హరిమ
నారాయణమ అచిన్త్యం చ తేన కృష్ణేన రక్ష్యతే
29 [కర్ణ]
ఏవమ అప్య అస్తు భగవన్న ఏకవీర వధే మమ
అమొఘా పరవరా శక్తిర యేన హన్యాం పరతాపినమ
30 ఉత్కృత్య తు పరథాస్యామి కుణ్డలే కవచం చ తే
నికృత్తేషు చ గాత్రేషు న మే బీభత్సతా భవేత
31 [ఇన్థ్ర]
న తే బీభత్సతా కర్ణ భవిష్యతి కదం చన
వరణశ చాపి న గాత్రేషు యస తవం నానృతమ ఇచ్ఛసి
32 యాథృశస తే పితుర వర్ణస తేజొ చ వథతాం వర
తాథృషేనైవ వర్ణేన తవం కర్ణ భవితా పునః
33 విథ్యమానేషు శస్త్రేషు యథ్య అమొఘామ అసంశయే
పరమత్తొ మొక్ష్యసే చాపి తవయ్య ఏవైషా పతిష్యతి
34 [కర్ణ]
సంశయం పరమం పరాప్య విమొక్ష్యే వాసవీమ ఇమామ
యదా మామ ఆత్ద శక్ర తవం సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
35 [వై]
తతః శక్తిం పరజ్వలితాం పరతిగృహ్య విశాం పతే
శస్త్రం గృహీత్వా నిశితం సర్వగాత్రాణ్య అకృన్తత
36 తతొ థేవా మానవా థానవాశ చ; నికృన్తన్తం కర్ణమ ఆత్మానమ ఏవమ
థృష్ట్వా సర్వే సిథ్ధసంఘాశ చ నేథుర; న హయ అస్యాసీథ థుఃఖజొ వై వికారః
37 తతొ థివ్యా థున్థుభయః పరణేథుః; పపాతొచ్చైః పుష్పవర్షం చ థివ్యమ
థృష్ట్వా కర్ణం షస్త్ర సంకృత్తగాత్రం; ముహుశ చాపి సమయమానం నృవీరమ
38 తతొ ఛిత్వా కవచం థివ్యమ అఙ్గాత; తదైవార్థ్రం పరథథౌ వాసవాయ
తదొత్కృత్య పరథథౌ కుణ్డలే తే; వైకర్తనః కర్మణా తేన కర్ణః
39 తతః శక్రః పరహసన వఞ్చయిత్వా; కర్ణం లొకే యశసా యొజయిత్వా
కృతం కార్యం పాణ్డవానాం హి మేనే; తతః పశ్చాథ థివమ ఏవొత్పపాత
40 శరుత్వా కర్ణం ముషితం ధార్తరాష్ట్రా; థీనాః సర్వే భగ్నథర్పా ఇవాసన
తాం చావస్దాం గమితం సూతపుత్రం; శరుత్వా పాదా జహృషుః కాననస్దాః
41 [జనమ]
కవస్దా వీరాః పాణ్డవాస తే బభూవుః; కుతశ చైతచ ఛరుతవన్తః పరియం తే
కిం వాకార్షుర థవాథశే ఽబథే వయతీతే; తన మే సర్వం భగవాన వయాకరొతు
42 [వై]
లబ్ధ్వా కృష్ణాం సైన్ధవం థరావయిత్వా; విప్రైః సార్ధం కామ్యకాథ ఆశ్రమాత తే
మార్కణ్డేయాచ ఛరుతవన్తః పురాణం; థేవర్షీణాం చరితం విస్తరేణ
43 పరత్యాజగ్ముః సరదాః సానుయాత్రాః; సర్వైః సార్ధం సూథపౌరొగవైశ చ
తతః పుణ్యం థవైతవనం నృవీరా; నిస్తీర్యొగ్రం వనవాసం సమగ్రమ