అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 293

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 293)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు ధృతరాష్ట్రస్య వై సఖా
సూతొ ఽధిరద ఇత్య ఏవ సథారొ జాహ్నవీం యయౌ
2 తస్య భార్యాభవథ రాజన రూపేణాసథృశీ భువి
రాధా నామ మహాభాగా న సా పుత్రమ అవిన్థత
అపత్యార్దే పరం యత్నమ అకరొచ చ విశేషతః
3 సా థథర్శాద మఞ్జూషామ ఉహ్యమానాం యథృచ్ఛయా
థత్తరక్షా పరతిసరామ అన్వాలభన శొభితామ
ఊర్మీ తరఙ్గైర జాహ్నవ్యాః సమానీతామ ఉపహ్వరమ
4 సా తాం కౌతూహలాత పరాప్తాం గరాహయామ ఆస భామినీ
తతొ నివేథయామ ఆస సూతస్యాధిరదస్య వై
5 స తామ ఉథ్ధృత్య మఞ్జూషామ ఉత్సార్య జలమ అన్తికాత
యన్త్రైర ఉథ్ఘాటయామ ఆస యొ ఽపశ్యత తత్ర బాలకమ
6 తరుణాథిత్యసంకాశం హేమవర్మ ధరం తదా
మృష్టకుణ్డలయుక్తేన వథనేన విరాజితా
7 ససూతొ భార్యయా సార్ధం విస్మయొత్ఫుల్లలొచనః
అఙ్కమ ఆరొప్య తం బాలం భార్యాం వచనమ అబ్రవీత
8 ఇథమ అత్యథ్భుతం భీరు యతొ జాతొ ఽసమి భామిని
థృష్టవాన థేవగర్భొ ఽయం మన్యే ఽసమాన సముపాగతః
9 అనపత్యస్య పుత్రొ ఽయం థేవైర థత్తొ ధరువం మమ
ఇత్య ఉక్త్వా తం థథౌ పుత్రం రాధాయైర స మహీపతే
10 పరతిజగ్రాహ తం రాధా విధివథ థివ్యరూపిణమ
పుత్రం కమలగర్భాభం థేవగర్భం శరియా వృతమ
11 పుపొష చైనం విధివథ వవృధే స చ వీర్యవాన
తతః పరభృతి చాప్య అన్యే పరాభవన్న ఔరసాః సుతాః
12 వసు వర్మ ధరం థృష్ట్వా తం బాలం హేమకుణ్డలమ
నామాస్య వసుషేణేతి తతశ చక్రుర థవిజాతయః
13 ఏవం ససూతపుత్రత్వం జగామామిత విక్రమః
వసుషేణ ఇతి ఖయాతొ వృష ఇత్య ఏవ చ పరభుః
14 స జయేష్ఠపుత్రః సూతస్య వవృధే ఽఙగేషు వీర్యవాన
చారేణ విథితశ చాసీత పృదాయా థివ్యవర్మ భృత
15 సూతస తవ అధిరదః పుత్రం వివృథ్ధం సమయే తతః
థృష్ట్వా పరస్దాపయామ ఆస పురం వారణసాహ్వయమ
16 తత్రొపసథనం చక్రే థరొణస్యేష్వ అస్త్రకర్మణి
సఖ్యం థుర్యొధనేనైవమ అగచ్ఛత స చ వీర్యవాన
17 థరొణాత కృపాచ చ రామాచ చ సొ ఽసత్రగ్రామం చతుర్విధమ
లబ్ధ్వా లొకే ఽభవత ఖయాతః పరమేష్వాసతాం గతః
18 సంధాయ ధార్తరాష్ట్రేణ పార్దానాం విప్రియే సదితః
యొథ్ధుమ ఆశంసతే నిత్యం ఫాల్గునేన మహాత్మనా
19 సథా హి తస్య సపర్ధాసీథ అర్జునేన విశాం పతే
అర్జునస్య చ కర్ణేన యతొ థృష్టొ బభూవ సః
20 తం తు కుణ్డలినం థృష్ట్వా వర్మణా చ సమన్వితమ
అవధ్యం సమరే మత్వా పర్యతప్యథ యుధిష్ఠిరః
21 యథా తు కర్ణొ రాజేన్థ్ర భానుమన్తం థివాకరమ
సతౌతి మధ్యంథినే పరాప్తే పరాఞ్జలిః సలిలే సదితః
22 తత్రైనమ ఉపతిష్ఠన్తి బరాహ్మణా ధనహేతవః
నాథేయం తస్య తత కాలే కిం చిథ అస్తి థవిజాతిషు
23 తమ ఇన్థ్రొ బరాహ్మణొ భూత్వా భిక్షాం థేహీత్య ఉపస్దితః
సవాగతం చేతి రాధేయస తమ అద పరత్యభాషత