అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 292

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 292)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ గర్భః సమభవత పృదాయాః పృదివీపతే
శుక్లే థశొత్తరే పక్షే తారాపతిర ఇవామ్బరే
2 సా బాన్ధవభయాథ బాలా తం గర్భం వినిగూహతి
ధారయామ ఆస సుశ్రొణీ న చైనాం బుబుధే జనః
3 న హి తాం వేథ నర్య అన్యా కా చిథ ధాత్రేయికామ ఋతే
కన్యా పురగతాం బాలాం నిపుణాం పరిరక్షణే
4 తతః కాలేన సా గర్భం సుషువే వరవర్ణినీ
కన్యైవ తస్య థేవస్య పరసాథాథ అమరప్రభమ
5 తదైవ బథ్ధకవచం కనకొజ్జ్వల కుణ్డలమ
హర్యక్షం వృషభస్కన్ధం యదాస్య పితరం తదా
6 జాతమాత్రం చ తం గర్భం ధాత్ర్యా సంమన్త్ర్య భామినీ
మఞ్జూషాయామ అవథధే సవాస్తీర్ణాయాం సమన్తతః
7 మధూచ్ఛిష్ట సదితాయాం సా సుఖాయాం రుథతీ తదా
శలక్ష్ణాయాం సుపిధానాయామ అశ్వనథ్యామ అవాసృజత
8 జానతీ చాప్య అకర్తవ్య కన్యాయా గర్భధారణమ
పుత్రస్నేహేన రాజేన్థ్ర కరుణం పర్యథేవయత
9 సముత్సృజన్తీ మఞ్జూషామ అశ్వనథ్యాస తథా జలే
ఉవాచ రుథతీ కున్తీ యాని వాక్యాని తచ ఛృణు
10 సవస్తి తే ఽసత్వ ఆన్తరిక్షేభ్యః పార్దివేభ్యశ చ పుత్రక
థివ్యేభ్యశ చైవ భూతేభ్యస తదా తొయచరాశ చ యే
11 శివాస తే సన్తు పన్దానొ మా చ తే పరిపన్దినః
ఆగమాశ చ తదా పుత్ర భవన్త్వ అథ్రొహ చేతసః
12 పాతు తవాం పరుణొ రాజా సలిలే సలిలేశ్వరః
అన్తరిక్షే ఽనతరిక్షస్దః పవనః సర్వగస తదా
13 పితా తవాం పాతు సర్వత్ర తపనస తపతాం వరః
యేన థత్తొ ఽసి మే పుత్ర థివ్యేన విధినా కిల
14 ఆథిత్యా వసవొ రుథ్రాః సాధ్యా విశ్వే చ థేవతాః
మరుతశ చ సహేన్థ్రేణ థిశశ చ సథిశ ఈశ్వరాః
15 రక్షన్తు తవాం సురాః సర్వే సమేషు విషమేషు చ
వేత్స్యామి తవాం విథేశే ఽపి కవచేనొపసూచితమ
16 ధన్యస తే పుత్ర జనకొ థేవొ భానుర విభావసుః
యస తవాం థరక్ష్యతి థివ్యేన చక్షుషా వాహినీ గతమ
17 ధన్యా సా పరమథా యా తవాం పుత్రత్వే కల్పయిష్యతి
యస్యాస తవం తృషితః పుత్ర సతనం పాస్యసి థేవజ
18 కొ ను సవప్నస తయా థృష్టొ యా తవామ ఆథిత్యవర్చసమ
థివ్యవర్మ సమాయుక్తం థివ్యకుణ్డలభూషితమ
19 పథ్మాయత విశాలాక్షం పథ్మతామ్ర తలొజ్జ్వలమ
సులలాటం సుకేశాన్తం పుత్రత్వే కల్పయిష్యతి
20 ధన్యా థరక్ష్యన్తి పుత్ర తవాం భూమౌ సంసర్పమాణకమ
అవ్యక్తకల వాక్యాని వథన్తం రేణుగుణ్ఠితమ
21 ధన్యా థరక్ష్యన్తి పుత్ర తవాం పునర యౌవనగే ముఖే
హిమవథ్వనసంభూతం సింహం కేసరిణం యదా
22 ఏవం బహువిధం రాజన విలప్య కరుణం పృదా
అవాసృజత మఞ్జూషామ అశ్వనథ్యాస తథా జలే
23 రుథతీ పుత్రశొకార్తా నిశీదే కమలేక్షణా
ధాత్ర్యా సహ పృదా రాజన పుత్రథర్శనలాలసా
24 విసర్జయిత్వా మఞ్జూషాం సంభొధన భయాత పితుః
వివేశ రాజభవనం పునః శొకాతురా తతః
25 మఞ్జూషా తవ అశ్వనథ్యాః సా యయౌ చర్మణ్వతీం నథీమ
చర్మణ్వత్యాశ చ యమునాం తతొ గఙ్గాం జగామ అహ
26 గఙ్గాయాః సూత విషయం చమ్పామ అభ్యాయయౌ పురీమ
స మఞ్జూషా గతొ గర్భస తరఙ్గైర ఉహ్యమానకః
27 అమృతాథ ఉత్దితం థివ్యం తత తు వర్మ సకుణ్డలమ
ధారయామ ఆస తం గర్భం థైవం చ విధినిర్మితమ