అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 291

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 291)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
సా తు కన్యా బహువిధం బరువన్తీ మధురం వచః
అనునేతుం సహస్రాంశుం న శశాక మనస్వినీ
2 న శశాక యథా బాలా పరత్యాఖ్యాతుం తమొనుథమ
భీతా శాపాత తతొ రాజన థధ్యౌ థీర్ఘమ అదాన్తరమ
3 అనాగసః పితుః శాపొ బరాహ్మణస్య తదైవ చ
మన్నిమిత్తః కదం న సయాత కరుథ్ధాథ అస్మాథ విభావసొః
4 బాలేనాపి సతా మొహాథ భృశం సాపహ్నవాన్య అపి
నాత్యాసాథయితవ్యాని తేజాంసి చ తపాంసి చ
5 సాహమ అథ్య భృశం భీతా గృహీతా చ కరే భృశమ
కదం తవ అకార్యం కుర్యాం వై పరథానం హయ ఆత్మనః సవయమ
6 సైవం శాపపరిత్రస్తా బహు చిన్తయతీ తథా
మొహేనాభిపరీతాఙ్గీ సమయమానా పునః పునః
7 తం థేవమ అబ్రవీథ భీతా బన్ధూనాం రాజసత్తమ
వరీడా విహ్వలయా వాచా శాపత్రస్తా విశాం పతే
8 [కున్తీ]
పితా మే ధరియతే థేవ మాతా చాన్యే చ బాన్ధవాః
న తేషు ధరియమాణేషు విధిలొపొ భవేథ అయమ
9 తవయా మే సంగమొ థేవయథి సయాథ విధివర్జితః
మన్నిమిత్తం కులస్యాస్య లొకే కీర్తిర నశేత తతః
10 అద వా ధర్మమ ఏతం తవం మన్యసే తపసాం వర
ఋతే పరథానాథ బన్ధుభ్యస తవ కామం కరొమ్య అహమ
11 ఆత్మప్రథానం థుర్ధర్ష తవ కృత్వా సతీ తవ అహమ
తవయి ధర్మొ యశొ చైవ కీర్తిర ఆయుశ చ థేహినామ
12 [సూర్య]
న తే పితా న తే మాతా గురవొ వా శుచిస్మితే
పరభవన్తి వరారొహే భథ్రం తే శృణు మే వచః
13 సర్వాన కామయతే యస్మాత కనేర ధాతొశ చ భామిని
తస్మాత కన్యేహ సుశ్రొణి సవతన్త్రా వరవర్ణిని
14 నాధర్మశ చరితః కశ చిత తవయా భవతి భామిని
అధర్మం కుత ఏవాహం చరేయం లొకకామ్యయా
15 అనావృతాః సత్రియః సర్వా నరాశ చ వరవర్ణిని
సవభావ ఏష లొకానాం వికారొ ఽనయ ఇతి సమృతః
16 సా మయా సహ సంగమ్య పునః కన్యా భవిష్యసి
పుత్రశ చ తే మహాబాహుర భవిష్యతి మహాయశాః
17 [కున్తీ]
యథి పుత్రొ మమ భవేత తవత్తః సర్వతమొ ఽపహ
కుణ్డలీ కవచీ శూరొ మహాబాహుర మహాబలః
18 [సూర్య]
భవిష్యతి మహాబాహుః కుణ్డలీ థివ్యవర్మ భృత
ఉభయం చామృతమయం తస్య భథ్రే భవిష్యతి
19 [కున్తీ]
యథ్య ఏతథ అమృతాథ అస్తి కుణ్డలే వర్మ చొత్తమమ
మమ పుత్రస్య యం వై తవం మత్త ఉత్పాథ్యయిష్యసి
20 అస్తు మే సంగమొ థేవ యదొక్తం భగవంస తవయా
తవథ్వీర్యరూపసత్త్వౌజా ధర్మయుక్తొ భవేత స చ
21 [సూర్య]
అథిత్యా కుణ్డలే రాజ్ఞి థత్తే మే మత్తకాశిని
తే ఽసయ థాస్యామి వై భీరు వర్మ చైవేథమ ఉత్తమమ
22 [పృదా]
పరమం భవగన థేవ సంగమిష్యే తవయా సహ
యథి పుత్రొ భవేథ ఏవం యదా వథసి గొపతే
23 [వై]
తదేత్య ఉక్త్వా తు తాం కున్తీమ ఆవిశేష విహంగమః
సవర్భాను శత్రుర యొగాత్మా నాభ్యాం పస్పర్శ చైవ తామ
24 తతః సా విహ్వలేవాసీత కన్యా సూర్యస్య తేజసా
పపాతాద చ సా థేవీ శయనే మూఢ చేతనా
25 [సూర్య]
సాధయిష్యామి సుశ్రొణి పుత్రం వై జనయిష్యసి
సర్వశస్త్రభృతాం శరేష్ఠం కన్యా చైవ భవిష్యసి
26 [వై]
తతః సా వరీడితా బాలా తథా సూర్యమ అదాబ్రవీత
ఏవమ అస్త్వ ఇతి రాజేన్థ్రప్రస్దితం భూరి వర్చసమ
27 ఇతి సమొక్తా కున్తి రాజాత్మజా సా; వివస్వన్తం యాచమానా సలజ్జా
తస్మిన పుణ్యే శయనీయే పపాత; మొహావిష్టా భజ్యమానా లతేవ
28 తాం తిగ్మాంశుస తేజసా మొహయిత్వా; యొగేనావిష్యాత్మ సంస్దాం చకార
న చైవైనాం థూషయామ ఆస భానుః; సంజ్ఞాం లేభే భూయ ఏవాద బాలా