అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 290

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 290)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
గతే తస్మిన థవిజశ్రేష్ఠే కస్మింశ చిత కాలపర్యయే
చిన్తయామ ఆస సా కన్యా మన్త్రగ్రామ బలాబలమ
2 అయం వై కీథృశస తేన మమ థత్తొ మహాత్మనా
మన్త్రగ్రామొ బలం తస్య జఞాస్యే నాతిచిరాథ ఇవ
3 ఏవం సంచిన్తయన్తీ సా థథర్శర్తుం యథృచ్ఛయా
వరీడితా సాభవథ బాలా కన్యా భావే రజస్వలా
4 అదొథ్యన్తం సహస్రాంశుం పృదా థీప్తం థథర్శ హ
న తతర్ప చ రూపేణ భానొః సంధ్యాగతస్య సా
5 తస్యా థృష్టిర అభూథ థివ్యా సాపశ్యథ థివ్యథర్శనమ
ఆముక్తకవచం థేవం కుణ్డలాభ్యాం విభూషితమ
6 తస్యాః కౌతూహలం తవ ఆసీన మన్త్రం పరతి నరాధిప
ఆహ్వానమ అకరొత సాద తస్య థేవస్య భామినీ
7 పరాణాన ఉపస్పృశ్య తథా ఆజుహావ థివాకరమ
ఆజగామ తతొ రాజంస తవరమాణొ థివాకరః
8 మధు పిఙ్గొ మహాబాహుః కమ్బుగ్రీవొ హసన్న ఇవ
అఙ్గథీ బథ్ధముకుటొ థిశః పరజ్వాలయన్న ఇవ
9 యొగాత కృత్వా థవిదాత్మానమ ఆజగామ తతాప చ
ఆబభాషే తతః కున్తీం సామ్నా పరమవల్గునా
10 ఆగతొ ఽసమి వశం భథ్రే తవ మన్త్రబలాత కృతః
కిం కరొమ్య అవశొ రాజ్ఞి బరూహి కర్తా తథ అస్మి తే
11 [కున్తీ]
గమ్యతాం భగవంస తత్ర యతొ ఽసి సముపాగతః
కౌతూహలాత సమాహూతః పరసీథ భగవన్న ఇతి
12 [సూర్య]
గమిష్యే ఽహం యదా మాం తవం బరవీషి తనుమధ్యమే
న తు థేవం సమాహూయ నయాయ్యం పరేషయితుం వృదా
13 తవాభిసంధిః సుభగే సూర్యాత పుత్రొ భవేథ ఇతి
వీర్యేణాప్రతిమొ లొకే కవచీ కుణ్డలీతి చ
14 సా తవమ ఆత్మప్రథానం వై కురుష్వ గజగామిని
ఉత్పత్స్యతి హి పుత్రస తే యదా సంకల్పమ అఙ్గనే
15 అద గచ్ఛామ్య అహం భథ్రే తవయాసంగమ్య సుస్మితే
శప్స్యామి తవామ అహం కరుథ్ధొ బరాహ్మణం పితరం చ తే
16 తవత్కృతే తాన పరధక్ష్యామి సర్వాన అపి న సంశయః
పితరం చైవ తే మూఢం యొ న వేత్తి తవానయమ
17 తస్య చ బరాహ్మణస్యాథ్య యొ ఽసౌ మన్త్రమ అథాత తవ
శీలవృత్తమ అవిజ్ఞాయ ధాస్యామి వినయం పరమ
18 ఏతే హి విబుధాః సర్వే పురంథర ముఖా థివి
తవయా పరలబ్ధం పశ్యన్తి సమయన్త ఇవ భామిని
19 పశ్య చైనాన సురగణాన థివ్యం చక్షుర ఇథం హి తే
పూర్వమ ఏవ మయా థత్తం థృష్టవత్య అసి యేన మామ
20 [వై]
తతొ ఽపశ్యత తరిథశాన రాజపుత్రీ; సర్వాన ఏవ సవేషు ధిష్ణ్యేషు ఖస్దాన
పరభాసన్తం భానుమన్తం మహాన్తం; యదాథిత్యం రొచమానం తదైవ
21 సా తాన థృష్ట్వా వరీడమానేవ బాలా; సూర్యం థేవీ వచనం పరాహ భీతా
గచ్ఛ తవం వై గొపతే సవం విమానం; కన్యా భావాథ థుఃఖ ఏషొపచారః
22 పితా మాతా గురవశ చైవ యే ఽనయే; థేహస్యాస్య పరభవన్తి పరథానే
నాహం ధర్మం లొపయిష్యామి లొకే; సత్రీణాం వృత్తం పూజ్యతే థేహరక్షా
23 మయా మన్త్రబలం జఞాతుమ ఆహూతస తవం విభావసొ
బాల్యాథ బాలేతి కృత్వా తత కషన్తుమ అర్హసి మే విభొ
24 [సూర్య]
బాలేతి తృత్వానునయం తవాహం; థథాని నాన్యానునయం లభేత
ఆత్మప్రథానం కురు కున్తి కన్యే; శాన్తిస తవైవం హి భవేచ చ భీరు
25 న చాపి యుక్తం గన్తుం హి మయా మిద్యా కృతేన వై
గమిష్యామ్య అనవథ్యాఙ్గి లొకే సమవహాస్యతామ
సర్వేషాం విబుధానాం చ వక్తవ్యః సయామ అహం శుభే
26 సా తవం మయా సమాగచ్ఛ పుత్రం లప్స్యసి మాథృశమ
విశిష్టా సర్వలొకేషు భవిష్యసి చ భామిని