అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 287

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 287)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
కిం తథ గుహ్యం న చాఖ్యాతం కర్ణాయేహొష్ణ రశ్మినా
కీథృశే కుణ్డలే తే చ కవచం చైవ కీథృశమ
2 కుతశ చ కవచం తస్య కుణ్డలే చైవ సత్తమ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తన మే బరూహి తపొధన
3 [వషమ్పాయన]
అయం రాజన బరవీమ్య ఏతథ యత తథ గుహ్యం విభావసొః
యాథృశే కుణ్డలే చైవ కవచం చైవ యాథృశమ
4 కున్తిభొజం పురా రాజన బరాహ్మణః సముపస్దితః
తిగ్మతేజా మహాప్రాంశుః శమశ్రుథణ్డజటా ధరః
5 థర్శనీయొ ఽనవథ్యాఙ్గస తేజసా పరజ్వలన్న ఇవ
మధు పిఙ్గొ మధురవాక తపః సవ్యాధ్యాయ భూషణః
6 స రాజానం కున్తిభొజమ అబ్రవీత సుమహాతపాః
భిక్షామ ఇచ్ఛామ్య అహం భొక్తుం తవ గేహే విమత్సర
7 న మే వయలీకం కర్తవ్యం తవయా వా తవ చానుగైః
ఏవం వత్స్యామి తే గేహే యథి తే రొచతే ఽనఘ
8 యదాకామం చ గచ్ఛేయమ ఆగచ్ఛేయం తదైవ చ
శయ్యాసనే చ మే రాజన నాపరాధ్యేత కశ చన
9 తమ అబ్రవీత కున్తిభొజః పరీతియుక్తమ ఇథం వచః
ఏవమ అస్తు పరం చేతి పునశ చైనమ అదాబ్రవీత
10 మమ కన్యా మహాబ్రహ్మన పృదా నామ యశస్వినీ
శీలవృత్తాన్వితా సాధ్వీ నియతా న చ మానినీ
11 ఉపస్దాస్యతి సా తవాం వై పూజయానవమన్య చ
తస్యాశ చ శీలవృత్తేన తుష్టిం సముపయాస్యసి
12 ఏవమ ఉక్త్వా తు తం విప్రమ అభిపూజ్య యదావిధి
ఉవాచ కన్యామ అభ్యేత్య పృదాం పృదుల లొచనామ
13 అయం వత్సే మహాభాగొ బరాహ్మణొ వస్తుమ ఇచ్ఛతి
మమ గేహే మయా చాస్య తదేత్య ఏవం పరతిశ్రుతమ
14 తవయి వత్సే పరాశ్వస్య బరాహ్మణస్యాభిరాధనమ
తన మే వాక్యం న మిద్యా తవం కర్తుమ అర్హసి కర్హి చిత
15 అయం తపస్వీ భగవాన సవాధ్యాయనియతొ థవిజః
యథ యథ బరూయాన మహాతేజాస తత తథ థేయమ అమత్సరాత
16 బరాహ్మణా హి పరం తేజొ బరాహ్మణా హి పరంతపః
బరాహ్మణానాం నమః కారైర సూర్యొ థివి విరాజతే
17 అమానయన హి మానార్హాన వాతాపిశ చ మహాసురః
నిహతొ బరహ్మథణ్డేన తాలజఙ్ఘస తదైవ చ
18 సొ ఽయం వత్సే మహాభార ఆహితస తవయి సాంప్రతమ
తవం సథా నియతా కుర్యా బరాహ్మణస్యాభిరాధనమ
19 జానామి పరణిధానం తే బాల్యాత పరభృతి నన్థిని
బరాహ్మణేష్వ ఇహ సర్వేషు గురు బన్ధుషు చైవ హ
20 తదా పరేష్యేషు సర్వేషు మిత్ర సంబన్ధిమాతృషు
మయి చైవ యదావత తవం సర్వమ ఆథృత్య వర్తసే
21 న హయ అతుష్టొ జనొ ఽసతీహ పరే చాన్తఃపురే చ తే
సమ్యగ్వృత్త్యానవథ్యాఙ్గి తవ భృత్యజనేష్వ అపి
22 సంథేష్టవ్యాం తు మన్యే తవాం థవిజాతిం కొపనం పరతి
పృదే బాలేతి కృత్వా వై సుతా చాసి మమేతి చ
23 వృష్ణీనాం తవం కులే జాతా శూరస్య థయితా సుతా
థత్తా పరీతిమతా మహ్యం పిత్రా బాలా పురా సవయమ
24 వసుథేవస్య భగినీ సుతానాం పరవరా మమ
అగ్ర్యమ అగ్రే పరతిజ్ఞాయ తేనాసి థుహితా మమ
25 తాథృశే హి కులే జాతా కులే చైవ వివర్ధితా
సుఖాత సుఖమ అనుప్రాప్తా హరథాథ ధరథమ ఇవాగతా
26 థౌష్కులేయా విశేషేణ కదం చిత పరగ్రహం గతాః
బాలభావాథ వికుర్వన్తి పరాయశః పరమథాః శుభే
27 పృదే రాజకులే జన్మ రూపం చాథ్భుతథర్శనమ
తేన తేనాసి సంపన్నా సముపేతా చ భామినీ
28 సా తవం థర్పం పరిత్యజ్య థమ్భం మానం చ భామిని
ఆరాధ్య వరథం విప్రం శరేయసా యొక్ష్యసే పృదే
29 ఏవం పరాప్స్యసి కల్యాణి కల్యాణమ అనఘే ధరువమ
కొపితే తు థవిజశ్రేష్ఠే కృత్స్నం థహ్యేత మే కులమ