అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 288

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 288)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కున్తీ]
బరాహ్మణం యన్త్రితా రాజన ఉపస్దాస్యామి పూజయా
యదాప్రతిజ్ఞం రాజేన్థ్ర న చ మిద్యా బరవీమ్య అహమ
2 ఏష చైవ సవభావొ మే పూజయేయం థవిజాన ఇతి
తవ చైవ పరియం కార్యం శరేయొ చైతత పరం మమ
3 యథ్య ఏవైష్యతి సాయాహ్నే యథి పరాతర అదొ నిశి
యథ్య అర్ధరాత్రే భగవాన న మే కొపం కరిష్యతి
4 లాభొ మమైష రాజేన్థ్ర యథ వై పూజయతీ థవిజాన
ఆథేశే తవ తిష్ఠన్తీ హితం కుర్యాం నరొత్తమ
5 విస్రబ్ధొ భవ రాజేన్థ్ర న వయలీకం థవిజొత్తమః
వసన పరాప్స్యతి తే గేహే సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
6 యత పరియం చ థవిజస్యాస్య హితం చైవ తవానఘ
యతిష్యామి తదా రాజన వయేతు తే మానసొ జవరః
7 బరాహ్మణా హి మహాభాగాః పూజితాః పృదివీపతే
తారణాయ సమర్దాః సయుర విపరీతే వధాయ చ
8 సాహమ ఏతథ విజానన్తీ తొషయిష్యే థవిజొత్తమమ
న మత్కృతే వయదాం రాజన పరాప్స్యసి థవిజసత్తమాత
9 అపరాధే హి రాజేన్థ్ర రాజ్ఞామ అశ్రేయసే థవిజాః
భవన్తి చయవనొ యథ్వత సుకన్యాయాః కృతే పురా
10 నియమేన పరేణాహమ ఉపస్దాస్యే థవిజొత్తమమ
యదా తవయా నరేన్థ్రేథం భాషితం బరాహ్మణం పరతి
11 [రాజా]
ఏవమ ఏతత తవయా భథ్రే కర్తవ్యమ అవిశఙ్కయా
మథ ధితార్దం కులార్దం చ తదాత్మార్దం చ నన్థిని
12 [వై]
ఏవమ ఉక్త్వా తు తం కన్యాం కున్తిభొజొ మహాయశాః
పృదాం పరిథథౌ తస్మై థవిజాయ సుత వత్సలః
13 ఇయం బరహ్మన మమ సుతా బాలా సుఖవివర్ధితా
అపరాధ్యేత యత కిం చిన న తత కార్యం హృథి తవయా
14 థవిజాతయొ మహాభాగా వృథ్ధబాల తపస్విషు
భవన్త్య అక్రొధనాః పరాయొ విరుథ్ధేష్వ అపి నిత్యథా
15 సుమహత్య అపరాధే ఽపి కషాన్తిః కార్యా థవిజాతిభిః
యదాశక్తి యదొత్సాహం పూజా గరాహ్యా థవిజొత్తమ
16 తదేతి బరాహ్మణేనొక్తే స రాజా పరీతిమానసః
హంసచన్థ్రాశ్ము సంకాశం గృహమ అస్య నయవేథయత
17 తత్రాగ్నిశరణే కౢప్తమ ఆనసం తస్య భానుమత
ఆహారాథి చ సర్వం తత తదైవ పరత్యవేథయత
18 నిక్షిప్య రాజపుత్రీ తు తన్థ్రీం మానం తదైవ చ
ఆతస్దే పరమం యత్నం బరాహ్మణస్యాభిరాధనే
19 తత్ర సా బరాహ్మణం గత్వా పృదా శౌచపరా సతీ
విధివత పరిచారార్హం థేవవత పర్యతొషయత