అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 286

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 286)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కర్ణ]
భగవన్తమ అహం భక్తొ యదా మాం వేత్ద గొపతే
తదా పరమతిగ్మాంశొ నాన్యం థేవం కదం చన
2 న మే థారా న మే పుత్రా న చాత్మా సుహృథొ న చ
తదేష్టా వై సథా భక్త్యా యదా తవం గొపతే మమ
3 ఇష్టానాం చ మహాత్మానొ భక్తానాం చ న సంశయః
కుర్వన్తి భక్తిమ ఇష్టాం చ జానీషే తవం చ భాస్కర
4 ఇష్టొ భక్తిశ చ మే కర్ణొ న చాన్యథ థైవతం థివి
జానీత ఇతి వై కృత్వా భగవాన ఆహ మథ ధితమ
5 భూయొ చ శిరసా యాచే పరసాథ్య చ పునః పునః
ఇతి బరవీమి తిగ్మాంశొ తవం తు మే కషన్తుమ అర్హసి
6 బిభేమి న తదా మృత్యొర యదా బిభ్యే ఽనృతాథ అహమ
విశేషేణ థవిజాతీనాం సర్వేషాం సర్వథా సతామ
పరథానే జివితస్యాపి న మే ఽతరాస్తి విచారణా
7 యచ చ మామ ఆత్ద థేవ తవం పాణ్డవం ఫల్గునం పరతి
వయేతు సంతాపజం థుఃఖం తవ భాస్కరమానసమ
అర్జునం పరతి మాం చైవ విజేష్యామి రణే ఽరజునమ
8 తవాపి విథితం థేవ మమాప్య అస్త్రబలం మహత
జామథగ్న్యాథ ఉపాత్తం యత తదా థరొణాన మహాత్మనః
9 ఇథం తవమ అనుజానీహి సురశ్రేష్ఠ వరతం మమ
భిక్షతే వజ్రిణే థథ్యామ అపి జీవితమ ఆత్మనః
10 [సూర్య]
యథి తాత థథాస్య ఏతే వజ్రిణే కుణ్డలే శుభే
తవమ అప్య ఏనమ అదొ బరూయా విజయార్దం మహాబల
11 నియమేన పరథథ్యాస తవం కుణ్డలే వై శతక్రతొః
అవధ్యొ హయ అసి భూతానాం కుణ్డలాభ్యాం సమన్వితః
12 అర్జునేన వినాశం హి తవ థానవ సూథనః
పరార్దయానొ రణే వత్స కుణ్డలే తే జిహీర్షతి
13 స తవమ అప్య ఏనమ ఆరాధ్య సూనృతాభిః పునః పునః
అభ్యర్దయేదా థేవేశమ అమొఘార్దం పురంథరమ
14 అమొఘాం థేహి మే శక్తిమ అమిత్రవినిబర్హిణీమ
థాస్యామి తే సహస్రాక్ష కుణ్డలే వర్మ చొత్తమమ
15 ఇత్య ఏవం నియమేన తవం థథ్యాః శక్రాయ కుణ్డలే
తయా తవం కర్ణ సంగ్రామే హనిష్యసి రణే రిపూన
16 నాహత్వా హి మహాబాహొ శత్రూన ఏతి కరం పునః
సా శక్తిర థేవరాజస్య శతశొ ఽద సహస్రశః
17 [వై]
ఏవమ ఉక్త్వా సహస్రాంశుః సహసాన్తరధీయత
తతః సూర్యాయ జప్యాన్తే కర్ణః సవప్నం నయవేథయత
18 యదాథృష్టం యదాతత్త్వం యదొక్తమ ఉభయొర నిశి
తత సర్వమ ఆనుపూర్వ్యేణ శశంసాస్మై వృషస తథా
19 తచ ఛరుత్వా భగవాన థేవొ భానుః సవర్భాను సూథనః
ఉవాచ తం తదేత్య ఏవ కర్ణం సూర్యః సమయన్న ఇవ
20 తతస తత్త్వమ ఇతి జఞాత్వా రాధేయః పరవీరహా
శక్తిమ ఏవాభికాఙ్క్షన వై వాసవం పరత్యపాలయత