అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 285

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 285)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూర్య]
మాహితం కర్ణ కార్షీస తవమ ఆత్మనః సుహృథాం తదా
పుత్రాణామ అద భార్యాణామ అదొ మాతుర అదొ పితుః
2 శరీరస్యావిరొధేన పరాణినాం పరాణభృథ వర
ఇష్యతే యశసః పరాప్తిః కీర్తిశ చ తరిథివే సదిరా
3 యస తవం పరాణవిరొధేన కీర్తిమ ఇచ్ఛసి శాశ్వతీమ
సా తే పరాణాన సమాథాయ గమిష్యతి న సంశయః
4 జీవతాం కురుతే కార్యం పితా మాతా సుతాస తదా
యే చాన్యే బాన్ధవాః కే చిల లొకే ఽసమిన పురుషర్షభ
రాజానశ చ నరవ్యాఘ్ర పౌరుషేణ నిబొధ తత
5 కీర్తిశ చ జీవతః సాధ్వీ పురుషస్య మహాథ్యుతే
మృతస్య కీర్త్యా కిం కార్యం భస్మీభూతస్య థేహినః
మృతః కీర్తిం న జానాతి జీవన కీర్తిం సమశ్నుతే
6 మృతస్య కీర్తిర మర్త్యస్య యదా మాలా గతాయుర అః
అహం తు తవాం బరవీమ్య ఏతథ భక్తొ ఽసీతి హితేప్సయా
7 భక్తిమన్తొ హి మే రక్ష్యా ఇత్య ఏతేనాపి హేతునా
భకొ ఽయం పరయా భక్త్యా మామ ఇత్య ఏవ మహాభుజ
మమాపి భక్తిర ఉత్పన్నా స తవం కురు వచొ మమ
8 అస్తి చాత్ర పరం కిం చిథ అధ్యాత్మం థేవనిర్మితమ
అతశ చ తవాం బరవీమ్య ఏతత కరియతామ అవిశఙ్కయా
9 థేవ గుహ్యం తవయా జఞాతుం న శక్యం పురుషర్షభ
తస్మాన నాఖ్యామి తే గుహ్యం కాలే వేత్స్యతి తథ భవాన
10 పునర ఉక్తం చ వక్ష్యామి తవం రాధేయ నిబొధ తత
మాస్మై తే కుణ్డలే థథ్యా భిక్షవే వజ్రపాణయే
11 శొభసే కుణ్డలాభ్యాం హి రుచిరాభ్యాం మహాథ్యుతే
విశాఖయొర మధ్యగతః శశీవ విమలొ థివి
12 కీర్తిశ చ జీవతః సాధ్వీ పురుషస్యేతి విథ్ధి తత
పరత్యాఖ్యేయస తవయా తాత కుణ్డలార్దే పురంథరః
13 శక్యా బహువిధైర వాక్యైః కుణ్డలేప్సా తవయానఘ
విహన్తుం థేవరాజస్య హేతుయుక్తైః పునః పునః
14 ఉపపత్త్యుపపన్నార్దైర మాధుర్యకృతభూషణైః
పురంథరస్య కర్ణ తవం బుథ్ధిమ ఏతామ అపానుథ
15 తవ హి నిత్యం నరవ్యాఘ్ర సపర్ధసే సవ్యసాచినా
సవ్యసాచీ తవయా చైవ యుధి శూరః సమేష్యతి
16 న తు తవామ అర్జునః శక్తః కుణ్డలాభ్యాం సమన్వితమ
విజేతుం యుధి యథ్య అస్య సవయమ ఇన్థ్రః శరొ భవేత
17 తస్మాన న థేయే శక్రాయ తవయైతే కుణ్డలే శుభే
సంగ్రామే యథి నిర్జేతుం కర్ణ కామయసే ఽరజునమ