అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 284)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
యత తత తథా మహాబ్రహ్మఁల లొమశొ వాక్యమ అబ్రవీత
ఇన్థ్రస్య వచనాథ ఏత్య పాణ్డుపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
2 యచ చాపి తే భయం తీవ్రం న చ కీర్తయసే కవ చిత
తచ చాప్య అపహరిష్యామి సవ్యసాచావ ఇహాగతే
3 కిం ను తథ విథుషాం శరేష్ఠ కర్ణం పరతి మహథ భయమ
ఆసీన న చ స ధర్మాత్మా కదయామ ఆస కస్య చిత
4 [వై]
అహం తే రాజశార్థూల కదయామి కదామ ఇమామ
పృచ్ఛతే భరతశ్రేష్ఠ శుశ్రూషస్వ గిరం మమ
5 థవాథశే సమతిక్రాన్తే వర్షే పరాప్తే తరయొథశే
పాణ్డూనాం హితకృచ ఛక్రః కర్ణం భిక్షితుమ ఉథ్యతః
6 అభిప్రాయమ అదొ జఞాత్వా మహేన్థ్రస్య విభావసుః
కుణ్డలార్దే మహారాజ సూర్యః కర్ణమ ఉపాగమత
7 మహార్హే శయనే వీరం సపర్ధ్యాస్తరణ సంవృతే
శయానమ అభివిశ్వస్తం బరహ్మణ్యం సత్యవాథినమ
8 సవప్నాన్తే నిశి రాజేన్థ్ర థర్శయామ ఆస రశ్మివాన
కృపయా పరయావిష్టః పుత్రస్నేహాచ చ భారత
9 బరాహ్మణొ వేథవిథ భూత్వా సూర్యొ యొగాథ ధి రూపవాన
హితార్దమ అబ్రవీత కర్ణం సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః
10 కర్ణ మథ్వచనం తాత శృణు సత్యభృతాం వర
బరువతొ ఽథయ మహాబాహొ సౌహృథాత పరమం హితమ
11 ఉపాయాస్యతి శక్రస తవాం పాణ్డవానాం హితేప్సయా
బరాహ్మణ ఛథ్మనా కర్ణ కుణ్డలాపజిహీర్షయా
12 విథితం తేన శీలం తే సర్వస్య జగతస తదా
యదా తవం భిక్షితః సథ్భిర థథాస్య ఏవ న యాచసే
13 తవం హి తాత థథాస్య ఏవ బరాహ్మణేభ్యః పరయాచితః
విత్తం యచ చాన్యథ అప్య ఆహుర న పరత్యాఖ్యాసి కర్హి చిత
14 తం తవామ ఏవంవిధం జఞాత్వా సవయం వై పాకశాసనః
ఆగన్తా కుణ్డలార్దాయ కవచం చైవ భిక్షితుమ
15 తస్మై పరయాచమానాయ న థేయే కుణ్డలే తవయా
అనునేయః పరం శక్త్యా శరేయ ఏతథ ధి తే పరమ
16 కుణ్డలార్దే బరువంస తాత కారణైర బహుభిస తవయా
అన్యైర బహువిధైర విత్తైః స నివార్యః పునః పునః
17 రత్నైః సత్రీభిస తదా భొగైర ధనైర బహువిధైర అపి
నిథర్శనైశ చ బహుభిః కుణ్డలేప్సుః పురంథరః
18 యథి థాస్యసి కర్ణ తవం సహజే కుణ్డలే శుభే
ఆయుర అః పరక్షయం గత్వా మృత్యొర వశమ ఉపేష్యసి
19 కవచేన చ సంయుక్తః కుణ్డలాభ్యాం చ మానథ
అవధ్యస తవం రణే ఽరీణామ ఇతి విథ్ధి వచొ మమ
20 అమృతాథ ఉత్దితం హయ ఏతథ ఉభయం రత్నసంభవమ
తస్మాథ రక్ష్యం తవయా కర్ణ జీవితం చేత పరియం తవ
21 [కర్ణ]
కొ మామ ఏవం భవాన పరాహ థర్శయన సౌహృథం పరమ
కామయా భగవన బరూహి హొ భవాన థవిజ వేషధృక
22 [బరా]
అహం తాత సహస్రాంశుః సౌహృథాత తవాం నిథర్శయే
కురుష్వైతథ వచొ మే తవమ ఏతచ ఛరేయొ పరం హి తే
23 [కర్ణ]
శరేయ ఏవ మమాత్యన్తం యస్య మే గొపతిః పరభుః
పరవక్తాథ్య హితాన్వేషీ శృణు చేథం వచొ మమ
24 పరసాథయే తవాం వరథం పరణయాచ చ బరవీమ్య అహమ
న నివార్యొ వరతాథ అస్మాథ అహం యథ్య అస్మి తే పరియః
25 వరతం వై మమ లొకొ ఽయం వేత్తి కృత్స్నొ విభావసొ
యదాహం థవిజముఖ్యేభ్యొ థథ్యాం పరాణాన అపి ధరువమ
26 యథ్య ఆగచ్ఛతి శక్రొ మాం బరాహ్మణ ఛథ్మనావృతః
హితార్దం పాణ్డుపుత్రాణాం ఖేచరొత్తమ భిక్షితుమ
27 థాస్యామి విబుధశ్రేష్ఠ కుణ్డలే వర్మ చొత్తమమ
న మే కీర్తిః పరణశ్యేత తరిషు లొకేషు విశ్రుతా
28 మథ్విధస్యాయశస్యం హి న యుక్తం పరాణరక్షణమ
యుక్తంహి యశసా యుక్తం మరణం లొకసంమతమ
29 సొ ఽహమ ఇన్థ్రాయ థాస్యామి కుణ్డలే సహ వర్మణా
యథి మాం బలవృత్రఘ్నొ భిక్షార్దమ ఉపయాస్యతి
30 హితార్దం పాణ్డుపుత్రాణాం కుణ్డలే మే పరయాచితుమ
తన మే కీర్తికరం లొకే తస్యాకీర్తిర భవిష్యతి
31 వృణొమి కీర్తిం లొకే హి జీవితేనాపి భానుమన
కీర్తిమాన అశ్నుతే సవర్గం హీనకీర్తిస తు నశ్యతి
32 కీర్తిర హి పురుషం లొకే సంజీవయతి మాతృవత
అకీర్తిర జీవితం హన్తి జీవతొ ఽపి శరీరిణః
33 అయం పురాణః శలొకొ హి సవయం గీతొ విభావసొ
ధాత్రా లొకేశ్వర యదా కీర్తిర ఆయుర నరస్య వై
34 పురుషస్య పరే లొకే కీర్తిర ఏవ పరాయణమ
ఇహ లొకే విశుథ్ధా చ కీర్తిర ఆయుర వివర్ధనీ
35 సొ ఽహం శరీరజే థత్త్వా కీర్తిం పరాప్స్యామి శాశ్వతీమ
థత్త్వా చ విధివథ థానం బరాహ్మణేభ్యొ యదావిధి
36 హుత్వా శరీరం సంగ్రామే కృత్వా కర్మ సుథుష్కరమ
విజిత్య వా పరాన ఆజౌ యశొ పరాప్స్యామి కేవలమ
37 భీతానామ అభయం థత్త్వా సంగ్రామే జీవితార్దినామ
వృథ్ధాన బాలాన థవిజాతీంశ చ మొక్షయిత్వా మహాభయాత
38 పరాప్స్యామి పరమం లొకే యశః సవర్భాను సూథన
జీవితేనాపి మే రక్ష్యా కీర్తిస తథ విథ్ధి మే వరతమ
39 సొ ఽహం థత్త్వా మఘవతే భిక్షామ ఏతామ అనుత్తమామ
బరాహ్మణ ఛథ్మినే థేవలొకే గన్తా పరాం గతిమ