అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 283

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 283)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తస్యాం రాత్ర్యాం వయతీతాయామ ఉథితే సూర్యమణ్డలే
కృతపూర్వాహ్ణికాః సర్వే సమేయుస తే తపొధనాః
2 తథ ఏవ సర్వం సావిత్ర్యా మహాభాగ్యం మహర్షయః
థయుమత్సేనాయ నాతృప్యన కదయన్తః పునః పునః
3 తతః పరకృతయః సర్వాః శాల్వేభ్యొ ఽభయాగతా నృప
ఆచఖ్యుర నిహతం చైవ సవేనామాత్యేన తం నృపమ
4 తం మన్త్రిణా హతం శరుత్వా ససహాయం సబాన్ధవమ
నయవేథయన యదాతత్త్వం విథ్రుతం చ థవిషథ బలమ
5 ఐకమత్యం చ సర్వస్య జనస్యాద నృపం పరతి
సచక్షుర వాప్య అచక్షుర వా స నొ రాజా భవత్వ ఇతి
6 అనేన నిశ్చయేనేహ వయం పరస్దాపితా నృప
పరాప్తానీమాని యానాని చతురఙ్గం చ తే బలమ
7 పరయాహి రాజన భథ్రం తే ఘుష్టస తే నగరే జయః
అధ్యాస్స్వ చిరరాత్రాయ పితృపైతామహం పథమ
8 చక్షుర మన్తం చ తం థృష్ట్వా రాజానం వపుషాన్వితమ
మూర్ధభిః పతితాః సర్వే విస్మయొత్ఫుల్లలొచనాః
9 తతొ ఽభివాథ్య తాన వృథ్ధాన థవిజాన ఆశ్రమవాసినః
తైశ చాభిపూజితః సర్వైః పరయయౌ నగరం పరతి
10 శైబ్యా చ సహ సావిత్ర్యా సవాస్తీర్ణేన సువర్చసా
నరయుక్తేన యానేన పరయయౌ సేనయా వృతా
11 తతొ ఽభిషిషిచుః పరీత్యా థయుమత్సేనం పురొహితాః
పుత్రం చాస్య మహాత్మానం యౌవరాజ్యే ఽభషేచయన
12 తతః కాలేన మహతా సావిత్ర్యాః కీర్తివర్ధనమ
తథ వై పుత్రశతం జజ్ఞే శూరాణామ అనివర్తినామ
13 భరాతౄణాం సొథరాణాం చ తదైవాస్యాభవచ ఛతమ
మథ్రాధిపస్యాశ్వపతేర మాలవ్యాం సుమహాబలమ
14 ఏవమ ఆత్మా పితా మాతా శవశ్రూః శవశుర ఏవ చ
భర్తుః కులం చ సావిత్ర్యా సర్వం కృచ్ఛ్రాత సముథ్ధృతమ
15 తదైవైషాపి కల్యాణీ థరౌపథీ శీలసంమతా
తారయిష్యతి వః సర్వాన సావిత్రీవ కులాఙ్గనా
16 [వై]
ఏవం స పాణ్డవస తేన అనునీతొ మహాత్మనా
విశొకొ విజ్వరొ రాజన కామ్యకే నయవసత తథా