అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 28)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ వనగతాః పార్దాః సాయాహ్నే సహ కృష్ణయా
ఉపవిష్టాః కదాశ చక్రుర థుఃఖశొకపరాయణాః
2 పరియా చ థర్శనీయా చ పణ్డితా చ పతివ్రతా
తతః కృష్ణా ధర్మరాజమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
3 న నూనం తస్య పాపస్య థుఃఖమ అస్మాసు కిం చన
విథ్యతే ధార్తరాష్ట్రస్య నృశంసస్య థురాత్మనః
4 యస తవాం రాజన మయా సార్ధమ అజినైః పరతివాసితమ
భరాతృభిశ చ తదా సర్వైర నాభ్యభాషత కిం చన
వనం పరస్దాప్య థుష్టాత్మా నాన్వపత్యత థుర్మతిః
5 ఆయసం హృథయం నూనం తస్యా థుష్కృతకర్మణః
యస తవాం ధర్మపరం శరేష్ఠం రూక్షాణ్య అశ్రావయత తథా
6 సుఖొచితమ అథుఃఖార్హం థురాత్మా ససుహృథ గణః
ఈథృశం థుఃఖమ ఆనీయ మొథతే పాపపూరుషః
7 చతుర్ణామ ఏవ పాపానామ అశ్రువై నాపతత తథా
తవయి భారత నిష్క్రాన్తే వనాయాజిన వాససి
8 థుర్యొధనస్య కర్ణస్య శకునేశ చ థురాత్మనః
థుర్భ్రాతుస తస్య చొగ్రస్య తదా థుఃశాసనస్య చ
9 ఇతరేషాం తు సర్వేషాం కురూణాం కురుసత్తమ
థుఃఖేనాభిపరీతానాం నేత్రేభ్యః పరాపతజ జలమ
10 ఇథం చ శయనం థృష్ట్వా యచ చాసీత తే పురాతనమ
శొచామి తవాం మహారాజ థుఃఖానర్హం సుఖొచితమ
11 థాన్తం యచ చ సభామధ్యే ఆసనం రత్నభూషితమ
థృష్ట్వా కుశ బృసీం చేమాం శొకొ మాం రున్ధయత్య అయమ
12 యథ అపశ్యం సభాయాం తవాం రాజభిః పరివారితమ
తచ చ రాజన్న అపశ్యన్త్యాః కా శాన్తిర హృథయస్య మే
13 యా తవాహం చన్థనాథిగ్ధమ అపశ్యం సూర్యవర్చసమ
సా తవాం పఙ్కమలాథిగ్ధం థృష్ట్వా ముహ్యామి భారత
14 యా వై తవా కౌశికైర వస్త్రైః శుభ్రైర బహుధనైః పురా
థృష్టవత్య అస్మి రాజేన్థ్ర సా తవాం పశ్యామి చీరిణమ
15 యచ చ తథ రుక్మపాత్రీభిర బరాహ్మణేభ్యః సహస్రశః
హరియతే తే గృహాథ అన్నం సంస్కృతం సార్వకామికమ
16 యతీనామ అగృహాణాం తే తదైవ గృహమేధినామ
థీయతే భొజనం రాజన్న అతీవ గుణవత పరభొ
తచ చ రాజన్న అపశ్యన్త్యాః కా శాన్తిర హృథయస్య మే
17 యాంస తే భరాతౄన మహారాజ యువానొ మృష్టకుణ్డలాః
అభొజయన్త మృష్టాన్నైః సూథాః పరమసంస్కృతైః
18 సర్వాంస తాన అథ్య పశ్యామి వనే వన్యేన జీవతః
అథుఃఖార్హాన మనుష్యేన్థ్ర నొపశామ్యతి మే మనః
19 భీమసేనమ ఇమం చాపి థుఃఖితం వనవాసినమ
ధయాయన్తం కిం న మన్యుస తే పరాప్తే కాలే వివర్ధతే
20 భీమసేనం హి కర్మాణి సవయం కుర్వాణమ అచ్యుత
సుఖార్హం థుఃఖితం థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
21 సత్కృతం వివిథైర యానైర వస్త్రైర ఉచ్చావచైస తదా
తం తే వనగతం థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
22 కురూన అపి హి యః సర్వాన హన్తుమ ఉత్సహతే పరభుః
తవత్ప్రసాథం పరతీక్షంస తు సహతే ఽయం వృకొథరః
23 యొ ఽరజునేనార్జునస తుల్యొ థవిబాహుర బహు బాహునా
శరాతిసర్గే శీఘ్రత్వాత కాలాన్తకయమొపమః
24 యస్య శస్త్రప్రతాపేన పరణతాః సర్వపార్దివాః
యజ్ఞే తవ మహారాజ బరాహ్మణాన ఉపతస్దిరే
25 తమ ఇమం పురుషవ్యాఘ్రం పూజితం థేవథానవైః
ధయాయన్తమ అర్జునం థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
26 థృష్ట్వా వనగతం పార్దమ అథుఃఖార్హం సుఖొచితమ
న చ తే వర్ధతే మన్యుస తేన ముహ్యామి భారత
27 యొ థేవాంశ చ మనుష్యాంశ చ సర్పాంశ చైకరదొ ఽజయత
తం తే వనగతం థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
28 యొ యానైర అథ్భుతాకారైర హయైర నాగైశ చ సంవృతః
పరసహ్య విత్తాన్య ఆథత్త పార్దివేభ్యః పరంతపః
29 కషిపత్య ఏకేన వేగేన పఞ్చబాణశతాని యః
తం తే వనగతం థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
30 శయామం బృహన్తం తరుణం చర్మిణామ ఉత్తమం రణే
నకులం తే వనే థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
31 థర్శనీయం చ శూరం చ మాథ్రీపుత్రం యుధిష్ఠిర
సహథేవం వనే థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
32 థరుపథస్య కులే జాతాం సనుషాం పాణ్డొర మహాత్మనః
మాం తే వనగతాం థృష్ట్వా కస్మాన మన్యుర న వర్ధతే
33 నూనం చ తవ నైవాస్తి మన్యుర భరతసత్తమ
యత తే భరాతౄంశ చ మాం చైవ థృష్ట్వా న వయదతే మనః
34 న నిర్మన్యుః కషత్రియొ ఽసతి లొకే నిర్వచనం సమృతమ
తథ అథ్య తవయి పశ్యామి కషత్రియే విపరీతవత
35 యొ న థర్శయతే తేజః కషత్రియః కాల ఆగతే
సర్వభూతాని తం పార్ద సథా పరిభవన్త్య ఉత
36 తత తవయా న కషమా కార్యా శత్రూన పరతి కదం చన
తేజసైవ హి తే శక్యా నిహన్తుం నాత్ర సంశయః
37 తదైవ యః కషమా కాలే కషత్రియొ నొపశామ్యతి
అప్రియః సర్వభూతానాం సొ ఽముత్రేహ చ నశ్యతి