అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
వసత్స్వ అద థవైతవనే పాణ్డవేషు మహాత్మసు
అనుకీర్ణం మహారణ్యం బరాహ్మణైః సమపథ్యత
2 ఈర్యమాణేన సతతం బరహ్మఘొషేణ సర్వతః
బరహ్మలొకసమం పుణ్యమ ఆసీథ థవైతవనం సరః
3 యజుషామ ఋచాం చ సామ్నాం చ గథ్యానాం చైవ సర్వశః
ఆసీథ ఉచ్చార్యమాణానాం నిస్వనొ హృథయంగమః
4 జయాఘొషః పాణ్వవేయానాం బరహ్మఘొషశ చ ధీమతామ
సంసృష్టం బరహ్మణా కషత్రం భూయ ఏవ వయరొచత
5 అదాబ్రవీథ బకొ థాల్భ్యొ ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
సంధ్యాం కౌన్తేయమ ఆసీనమ ఋషిభిః పరివారితమ
6 పశ్య థవైతవనే పార్ద బరాహ్మణానాం తపస్వినామ
హొమవేలాం కురుశ్రేష్ఠ సంప్రజ్వలిత పావకామ
7 చరన్తి ధర్మం పుణ్యే ఽసమింస తవయా గుప్తా ధృతవ్రతాః
భృగవొ ఽఙగిరసశ చైవ వాసిష్ఠాః కాశ్యపైః సహ
8 ఆగస్త్యాశ చ మహాభాగా ఆత్రేయాశ చొత్తమవ్రతాః
సర్వస్య జగతః శరేష్ఠా బరాహ్మణాః సంగతాస తవయా
9 ఇథం తు వచనం పార్ద శృణ్వ ఏకాగ్రమనా మమ
భరాతృభిః సహ కౌన్తేయ యత తవాం వక్ష్యామి కౌరవ
10 బరహ్మక్షత్రేణ సంసృష్టం కషత్రం చ బరహ్మణా సహ
ఉథీర్ణౌ థహతః శత్రూన వనానీవాగ్నిమారుతౌ
11 నాబ్రాహ్మణస తాత చిరం బుభూషేథ; ఇచ్ఛాన్న ఇమం లొకమ అముం చ జేతుమ
వినీతధర్మార్దమ అపేతమొహం; లబ్ధ్వా థవిజం నుథతి నృపః సపత్నాన
12 చరన నైఃశ్రేయసం ధర్మం పరజాపాలనకారితమ
నాధ్యగచ్ఛథ బలిర లొకే తీర్దమ అన్యత్ర వై థవిజాత
13 అనూనమ ఆసీథ అసురస్య కామైర; వైరొచనేః శరీర అపి చాక్షయాసీత
లబ్ధ్వా మహీం బరాహ్మణ సంప్రయొగాత; తేష్వ ఆచరన థుష్టమ అతొ వయనశ్యత
14 నాబ్రాహ్మణం భూమిర ఇయం సభూతిర; వర్ణం థవితీయం భజతే చిరాయ
సముథ్రనేమిర నమతే తు తస్మై; యం బరాహ్మణః శాస్తి నయైర వినీతః
15 కుఞ్జరస్యేవ సంగ్రామే ఽపరిగృహ్యాఙ్కుశ గరహమ
బరాహ్మణైర విప్రహీణస్య కషత్రస్య కషీయతే బలమ
16 బరహ్మణ్య అనుపమా థృష్టిః కషాత్రమ అప్రతిమం బలమ
తౌ యథా చరతః సార్ధమ అద లొకః పరసీథతి
17 యదా హి సుమహాన అగ్నిః కక్షం థహతి సానిలః
తదా థహతి రాజన్యొ బరాహ్మణేన సమం రిపూన
18 బరాహ్మణేభ్యొ ఽద మేధావీ బుథ్ధిర పర్యేషణం చరే
అలబ్ధస్యచ లాభాయ లబ్ధస్య చ వివృథ్ధయే
19 అలబ్ధలాభాయ చ లబ్ధవృథ్ధయే; యదార్హ తీర్దప్రతిపాథనాయ
యశస్వినం వేథవిథం విపశ్చితం; బహుశ్రుతం బరాహ్మణమ ఏవ వాసయ
20 బరాహ్మణేషూత్తమా వృత్తిస తవ నిత్యం యుధిష్ఠిర
తేన తే సర్వలొకేషు థీప్యతే పరదితం యశః
21 తతస తే బరాహ్మణాః సర్వే బకం థాల్భ్యమ అపూజయన
యుధిష్ఠిరే సతూయమానే భూయః సుమనసొ ఽభవన
22 థవైపాయనొ నారథశ చ జామథగ్న్యః పృదుశ్రవాః
ఇన్థ్ర థయుమ్నొ భాలుకిశ చ కృతచేతాః సహస్రపాత
23 కర్ణ శరవాశ చ ముఞ్జశ చ లవణాశ్వశ చ కాశ్యపః
హారీతః సదూణ కర్ణశ చ అగ్నివేశ్యొ ఽద శౌనకః
24 ఋతవాక చ సువాక చైవ బృహథశ్వ ఋతా వసుః
ఊర్ధ్వరేతా వృషామిత్రః సుహొత్రొ హొత్రవాహనః
25 ఏతే చాన్యే చ బహవొ బరాహ్మణాః సంశితవ్రతాః
అజాతశత్రుమ ఆనర్చుః పురంథరమ ఇవర్షయః