అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తత కాననం పరాప్య నరేన్థ్రపుత్రాః; సుఖొచితా వాసమ ఉపేత్య కృచ్ఛ్రమ
విజహ్రుర ఇన్థ్ర పరతిమాః శివేషు; సరస్వతీ శాలవనేషు తేషు
2 యతీంశ చ సర్వాన స మునీంశ చ రాజా; తస్మిన వనే మూలఫలైర ఉథగ్రైః
థవిజాతిముఖ్యాన ఋషభః కురూణాం; సంతర్పయామ ఆస మహానుభావః
3 ఇష్టీశ చ పిత్ర్యాణి తదాగ్రియాణి; మహావనే వసతాం పాణ్డవానామ
పురొహితః సర్వసమృథ్ధతేజాశ; చకార ధౌమ్యః పితృవత కురూణామ
4 అపేత్య రాష్ట్రాథ వసతాం తు తేషామ; ఋషిః పురాణొ ఽతిదిర ఆజగామ
తమ ఆశ్రమం తీవ్రసమృథ్ధతేజా; మార్కణ్డేయః శరీమతాం పాణ్డవానామ
5 స సర్వవిథ థరౌపథీం పరేక్ష్య కృష్ణాం; యుధిష్ఠిరం భీమసేనార్జునౌ చ
సంస్మృత్య రామం మనసా మహాత్మా; తపస్విమధ్యే ఽసమయతామితౌజాః
6 తం ధర్మరాజొ విమనా ఇవాబ్రవీత; సర్వే హరియా సన్తి తపస్వినొ ఽమీ
భవాన ఇథం కిం సమయతీవ హృష్టస; తపస్వినాం పశ్యతాం మామ ఉథీక్ష్య
7 [మార]
న తాత హృష్యామి న చ సమయామి; పరహర్షజొ మాం భజతే న థర్పః
తవాపథం తవ అథ్య సమీక్ష్య రామం; సత్యవ్రతం థాశరదిం సమరామి
8 స చాపి రాజా సహ లక్ష్మణేన; వనే నివాసం పితుర ఏవ శాసనాత
ధన్వీ చరన పార్ద పురా మయైవ; థృష్టొ గిరేర ఋష్యమూకస్య సానౌ
9 సహస్రనేత్ర పరతిమొ మహాత్మా; మయస్య జేత నముచేశ చ హన్తా
పితుర నిథేశాథ అనఘః సవధర్మం; వనేవాసం థాశరదిశ చకార
10 స చాపి శక్రస్య సమప్రభావొ; మహానుభావః సమరేష్వ అజేయః
విహాయ భొగాన అచరథ వనేషు; నేశే బలస్యేతి చరేథ అధర్మమ
11 నృపాశ చ నాభాగ భగీరదాథయొ; మహీమ ఇమాం సాగరాన్తాం విజిత్య
సత్యేన తే ఽపయ అజయంస తాత లొకాన; నేశే బలస్యేతి చరేథ అధర్మమ
12 అలర్కమ ఆహుర నరవర్య సన్తం; సత్యవ్రతం కాశికరూష రాజమ
విహాయ రష్ట్రాణి వసూని చైవ; నేశే బలస్యేతి చరేథ అధర్మమ
13 ధాత్రా విధిర యొ విహితః పురాణస; తం పూజయన్తొ నరవర్య సన్తః
సప్తర్షయః పార్ద థివి పరభాన్తి; నేశే బలస్యేతి చరేథ అధర్మమ
14 మహాబలాన పర్వతకూటమాత్రాన; విషాణినః పశ్య గజాన నరేన్థ్ర
సదితాన నిథేశే నరవర్య ధాతుర; నేశే బలస్యేతి చరేథ అధర్మమ
15 సర్వాణి భూతాని నరేన్థ్ర పశ్య; యదా యదావథ విహితం విధాత్రా
సవయొనితస తత కురుతే పరభావాన; నేశే బలస్యేతి చరేథ అధర్మమ
16 సత్యేన ధర్మేణ యదార్హ వృత్త్యా; హరియా తదా సర్వభూతాన్య అతీత్య
యశశ చ తేజశ చ తవాపి థీప్తం; విభావసొర భాస్కరస్యేవ పార్ద
17 యదాప్రతిజ్ఞం చ మహానుభావ; కృచ్ఛ్రం వనేవాసమ ఇమం నిరుష్య
తతః శరియం తేజసా సవేన థీప్తామ; ఆథాస్యసే పార్దివ కౌరవేభ్యః
18 [వై]
తమ ఏవమ ఉక్త్వా వచనం మహర్షిస; తపస్విమధ్యే సహితం సుహృథ్భిః
ఆమన్త్ర్య ధౌమ్యం సహితాంశ చ పార్దాంస; తతః పరతస్దే థిశమ ఉత్తరాం సః