అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరౌ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
పరహ్లాథస్యా చ సంవాథం బలేర వైరొచనస్య చ
2 అసురేన్థ్రం మహాప్రాజ్ఞం ధర్మాణామ ఆగతాగమమ
బలిః పప్రచ్ఛ థైత్యేన్థ్రం పరహ్లాథం పితరం పితుః
3 కషమా సవిచ ఛరేయసీ తాత ఉపాహొ తేజ ఇత్య ఉత
ఏతన మే సంశయం తాత యదావథ బరూహి పృచ్ఛతే
4 శరేయొ యథ అత్ర ధర్మజ్ఞ బరూహి మే తథ అసంశయమ
కరిష్యామి హి తత సర్వం యదావథ అనుశాసనమ
5 తస్మై పరొవాచ తత సర్వమ ఏవం పృష్టః పితామహః
సర్వనిశ్చయవత పరాజ్ఞః సంశయం పరిపృచ్ఛతే
6 [పరహ]
న శరేయః సతతం తేజొ న నిత్యం శరేయసీ కషమా
ఇతి తాత విజానీహి థవయమ ఏతథ అసంశయమ
7 యొ నిత్యం కషమతే తాత బహూన థొషాన స విన్థతి
భృత్యాః పరిభవన్త్య ఏనమ ఉథాసీనాస తదైవ చ
8 సర్వభూతాని చాప్య అస్య న నమన్తే కథా చన
తస్మాన నిత్యం కషమా తాత పణ్డితైర అపవాథితా
9 అవజ్ఞాయ హి తం భృత్యా భజన్తే బహుథొషతామ
ఆథాతుం చాస్య విత్తాని పరార్దయన్తే ఽలపచేతసః
10 యానం వస్త్రాణ్య అలంకారాఞ శయనాన్య ఆసనాని చ
భొజనాన్య అద పానాని సర్వొపకరణాని చ
11 ఆథథీరన్న అధికృతా యదాకామమ అచేతసః
పరథిష్టాని చ థేయాని న థథ్యుర భర్తృశాసనాత
12 న చైనం భర్తృపూజాభిః పూజయన్తి కథా చన
అవజ్ఞానం హి లొకే ఽసమిన మరణాథ అపి గర్హితమ
13 కషమిణం తాథృశం తాత బరువన్తి కటుకాన్య అపి
పరేష్యాః పుత్రాశ చ భృత్యాశ చ తదొథాసీన వృత్తయః
14 అప్య అస్య థారాన ఇచ్ఛన్తి పరిభూయ కషమావతః
థారాశ చాస్య పరవర్తన్తే యదాకామమ అచేతసః
15 తదా చ నిత్యమ ఉథితా యథి సవల్పమ అపీశ్వరాత
థణ్డమ అర్హన్తి థుష్యన్తి థుష్టాశ చాప్య అపకుర్వతే
16 ఏతే చాన్యే చ బహవొ నిత్యం థొషాః కషమావతామ
అద వైరొచనే థొషాన ఇమాన విథ్ధ్య అక్షమావతామ
17 అస్దానే యథి వా సదానే సతతం రజసావృతః
కరుథ్ధొ థణ్డాన పరణయతి వివిధాన సవేన తేజసా
18 మిత్రైః సహ విరొధం చ పరాప్నుతే తేజసావృతః
పరాప్నొతి థవేష్యతాం చైవ లొకాత సవజనతస తదా
19 సొ ఽవమానాథ అర్దహానిమ ఉపాలమ్భమ అనాథరమ
సంతాపథ్వేషలొభాంశ చ శత్రూంశ చ లభతే నరః
20 కరొధాథ థణ్డాన మనుష్యేషు వివిధాన పురుషొ నయన
భరశ్యతే శీఘ్రమ ఐశ్వర్యాత పరాణేభ్యః సవజనాథ అపి
21 యొ ఽపకర్తౄంశ చ కర్తౄంశ చ తేజసైవొపగచ్ఛతి
తస్మాథ ఉథ్విజతే లొకః సర్పాథ వేశ్మ గతాథ ఇవ
22 యస్మాథ ఉథ్విజతే లొకః కదం తస్య భవొ భవేత
అన్తరం హయ అస్య థృష్ట్వైవ లొకొ వికురుతే ధరువమ
తస్మాన నాత్యుత్సృజేత తేజొ న చ నిత్యం మృథుర భవేత
23 కాలే మృథుర యొ భవతి కాలే భవతి థారుణః
స వై సుఖమ అవాప్నొతి లొకే ఽముష్మిన్న ఇహైవ చ
24 కషమా కాలాంస తు వక్ష్యామి శృణు మే విస్తరేణ తాన
యే తే నిత్యమ అసంత్యాజ్యా యదా పరాహుర మనీషిణః
25 పూర్వొపకారీ యస తు సయాథ అపరాధే ఽగరీయసి
ఉపకారేణ తత తస్య కషన్తవ్యమ అపరాధినః
26 అబుథ్ధిమ ఆశ్రితానాం చ కషన్తవ్యమ అపరాధినామ
న హి సర్వత్ర పాణ్డిత్యం సులభం పురుషేణ వై
27 అద చేథ బుథ్ధిజం కృత్వా బరూయుస తే తథ అబుథ్ధిజమ
పాపాన సవల్పే ఽపి తాన హన్యాథ అపరాధే తదానృజూన
28 సర్వస్యైకొ ఽపరాధస తే కషన్తవ్యః పరాణినొ భవేత
థవితీయే సతి వధ్యస తు సవల్పే ఽపయ అపకృతే భవేత
29 అజానతా భవేత కశ చిథ అపరాధః కృతొ యథి
కషన్తవ్యమ ఏవ తస్యాహుః సుపరీక్ష్య పరీక్షయా
30 మృథునా మార్థవం హన్తి మృథునా హన్తి థారుణమ
నాసాధ్యం మృథునా కిం చిత తస్మాత తీక్ష్ణతరొ మృథుః
31 థేశకాలౌ తు సంప్రేక్ష్య బలాబలమ అదాత్మనః
నాథేశ కాలొ కిం చిత సయాథ థేశః కాలః పరతీష్యతే
తదా లొకభయాచ చైవ కషన్తవ్యమ అపరాధినః
32 ఏవ ఏవంవిధాః కాలాః కషమాయాః పరికీర్తితాః
అతొ ఽనయదానువర్తత్సు తేజసః కాల ఉచ్యతే
33 [థరౌ]
తథ అహం తేజసః కాలం తవ మన్యే నరాధిప
ధార్తరాష్ట్రేషు లుబ్ధేషు సతతం చాపకారిషు
34 న హి కశ చిత కషమా కాలొ విథ్యతే ఽథయ కురూన పరతి
తేజసశ చాగతే కాలే తేజ ఉత్స్రష్టుమ అర్హసి
35 మృథుర భవత్య అవజ్ఞాతస తీక్ష్ణాథ ఉథ్విజతే జనః
కాలే పరాప్తే థవయం హయ ఏతథ యొ వేథ స మహీపతిః