అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 279

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 279)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
అద కన్యాప్రథానే స తమ ఏవార్దం విచిన్తయన
సమానిన్యే చ తత సర్వం భాణ్డం వైవాహికం నృపః
2 తతొ వృథ్ధాన థవిజాన సర్వాన ఋత్విజః సపురొహితాన
సమాహూయ తిదౌ పుణ్యే పరయయౌ సహ కన్యయా
3 మేధ్యారణ్యం స గత్వా చ థయుమత్సేనాశ్రమం నృపః
పథ్భ్యామ ఏవ థవిజైః సార్ధం రాజర్షిం తమ ఉపాగమత
4 తత్రాపశ్యన మహాభాగం శాలవృక్షమ ఉపాశ్రితమ
కౌశ్యాం బృస్యాం సమాసీనం చక్షుర హీనం నృపం తథా
5 స రాజా తస్య రాజర్షేః కృత్వా పూజాం యదార్హతః
వాచా సునియతొ భూత్వా చకారాత్మ నివేథనమ
6 తస్యార్ఘ్యమ ఆసనం చైవ గాం చావేథ్య స ధర్మవిత
కిమ ఆగమనమ ఇత్య ఏవం రాజా రాజానమ అబ్రవీత
7 తస్య సర్వమ అభిప్రాయమ ఇతికర్తవ్యతాం చ తామ
సత్యవన్తం సముథ్థిశ్య సర్వమ ఏవ నయవేథయత
8 [అష్వపతి]
సావిత్రీ నామ రాజర్షే కన్యేయం మమ శొభనా
తాం సవధర్మేణ ధర్మజ్ఞ సనుషార్దే తవం గృహాణ మే
9 చయుతాః సమ రాజ్యాథ వనవాసమ ఆశ్రితాశ; చరామ ధర్మం నియతాస తపస్వినః
కదం తవ అనర్హా వనవాసమ ఆశ్రమే; సహిష్యతే కలేశమ ఇమం సుతా తవ
10 [అష్వపతి]
సుఖం చ థుఃఖం చ భవాభవాత్మకం; యథా విజానాతి సుతాహమ ఏవ చ
న మథ్విధే యుజ్యతి వాక్యమ ఈథృశం; వినిశ్చయేనాభిగతొ ఽసమి తే నృప
11 ఆశాం నార్హసి మే హన్తుం సౌహృథాథ రణయేన చ
అభితశ చాగతం పరేమ్ణా పరత్యాఖ్యాతుం న మార్హసి
12 అనురూపొ హి సంయొగే తవం మమాహం తవాపి చ
సనుషాం పరతీచ్ఛ మే కన్యాం భార్యాం సత్యవతః సుతామ
13 [థయుమత్సేన]
పూర్వమ ఏవాభిలషితః సంభన్ధొ మే తవయా సహ
భరష్టరాజ్యస తవ అహమ ఇతి తత ఏతథ విచారితమ
14 అభిప్రాయస తవ అయం యొ మే పూర్వమ ఏవాభికాఙ్క్షితః
స నిర్వర్తతు మే ఽథయైవ కాఙ్క్షితొ హయ అసి మే ఽతిదిః
15 [మార్క]
తతః సర్వాన సమానీయ థవిజాన ఆశ్రమవాసినః
యదావిధి సముథ్వాహం కారయామ ఆసతుర నృపౌ
16 థత్త్వా తవ అశ్వపతిః కన్యాం యదార్హం చ పరిచ్ఛథమ
యయౌ సవమ ఏవ భవనం యుక్తః పరమయా ముథా
17 సత్యవాన అపి భార్యాం తాం లబ్ధ్వా సర్వగుణాన్వితామ
ముముథే సా చ తం లబ్ధ్వా భర్తారం మనసేప్సితమ
18 గతే పితరి సర్వాణి సంన్యస్యాభరణాని సా
జగృహే వల్కలాన్య ఏవ వస్త్రం కాషాయమ ఏవ చ
19 పరిచారైర గుణైశ చైవ పరశ్రయేణ థమేన చ
సర్వకామక్రియాభిశ చ సర్వేషాం తుష్టిమ ఆవహత
20 శవశ్రూం శరీరసత్కారైః సర్వైర ఆఛాథనాథిభిః
శవశురం థేవకార్యైశ చ వాచః సంయమనేన చ
21 తదైవ పరియవాథేన నైపుణేన శమేన చ
రహొ చైవొపచారేణ భర్తారం పర్యతొషయత
22 ఏవం తత్రాశ్రమే తేషాం తథా నివసతాం సతామ
కాలస తపస్యతాం కశ చిథ అతిచక్రామ అభారత
23 సావిత్ర్యాస తు శయానాయాస తిష్ఠన్త్యాశ చ థివానిశమ
నారథేన యథ ఉక్తం తథ వాక్యం మనసి వర్తతే