అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 280

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 280)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతః కాలే బహుతిదే వయతిక్రాన్తే కథా చన
పరాప్తః స కాలొ మర్తవ్యం యత్ర సత్యవతా నృప
2 గణయన్త్యాశ చ సావిత్ర్యా థివసే థివసే గతే
తథ వాక్యం నారథేనొక్తం వర్తతే హృథి నిత్యశః
3 చతుర్దే ఽహని మర్తవ్యమ ఇతి సంచిన్త్య భామినీ
వరతం తరిరాత్రమ ఉథ్థిశ్య థివారాత్రం సదితాభవత
4 తం శరుత్వా నియమం థుఃఖం వధ్వా థుఃఖాన్వితొ నృపః
ఉత్దాయ వాక్యం సావిత్రీమ అబ్రవీత పరిసాన్త్వయన
5 అతితీవ్రొ ఽయమ ఆరమ్భస తవయారబ్ధొ నృపాత్మజే
తిసృణాం వసతీనాం హి సదానం పరమథుష్కరమ
6 [సావిత్రీ]
న కార్యస తాత సంతాపః పారియిష్యామ్య అహం వరతమ
వయవసాయకృతం హీథం వయవసాయశ చ కారణమ
7 [థయుమత్సేన]
వరతం భిన్ధీతి వక్తుం తవాం నాస్మి శక్తః కదం చన
పారయస్వేతి వచనం యుక్తమ అస్మథ్విధొ వథేత
8 [మార్క]
ఏవమ ఉక్త్వా థయుమత్సేనొ విరరామ మహామనాః
తిష్ఠన్తీ చాపి సావిత్రీ కాష్ఠభూతేవ లక్ష్యతే
9 శవొభూతే భర్తృమరణే సావిత్ర్యా భరతర్షభ
థుఃఖాన్వితాయాస తిష్ఠన్త్యాః సా రాత్రిర వయత్యవర్తత
10 అథ్య తథ థివసం చేతి హుత్వా థీప్తం హుతాశనమ
యుగమాత్రొథితే సూర్యే కృత్వా పౌర్వాహ్ణికాః కరియాః
11 తతః సర్వాన థవిజాన వృథ్ధాఞ శవశ్రూం శవశురమ ఏవ చ
అభివాథ్యానుపూర్వ్యేణ పరాఞ్జలిర నియతా సదితా
12 అవైధవ్యాశిర అస తే తు సావిత్ర్య అర్దం హితాః శుభాః
ఊచుస తపస్వినః సర్వే తపొవననివాసినః
13 ఏవమ అస్త్వ ఇతి సావిత్రీ ధయానయొగపరాయణా
మనసా తా గిరః సర్వాః పరత్యగృహ్ణాత తపస్వినామ
14 తం కాలం చముహూర్తం చ పరతీక్షన్తీ నృపాత్మజా
యదొక్తం నారథ వచొ చిన్తయన్తీ సుహుఃఖితా
15 తతస తు శవశ్రూ శవశురావ ఊచతుస తాం నృపాత్మజామ
ఏకాన్తస్దమ ఇథం వాక్యం పరీత్యా భరతసత్తమ
16 [షవష్రౌ]
వరతొ యదొపథిష్టొ ఽయం యదావత పారితస తవయా
ఆహారకాలః సంప్రాప్తః కరియతాం యథ అనన్తరమ
17 [సావిత్రీ]
అస్తం గతే మయాథిత్యే భొక్తవ్యం కృతకామయా
ఏష మే హృథి సంకల్పః సమయశ చ కృతొ మయా
18 [మార్క]
ఏవం సంభాషమాణాయాః సావిత్ర్యా భొజనం పరతి
సకన్ధే పరశుమ ఆథాయ సత్యవాన పరస్దితొ వనమ
19 సావిత్రీ తవ ఆహ భర్తారం నైకస తవం గన్తుమ అర్హసి
సహ తవయాగమిష్యామి న హి తవాం హాతుమ ఉత్సహే
20 [సత్యవాన]
వనం న గతపూర్వం తే థుఃఖః పన్దాశ చ భామిని
వరతొపవాసక్షామా చ కదం పథ్భ్యాం గమిష్యసి
21 [సావిత్రీ]
ఉపవాసాన న మే గలానిర నాస్తి చాపి పరిశ్రమః
గమనే చ కృతొత్సాహాం పరతిషేథ్ధుం న మార్హసి
22 [సత్యవాన]
యథి తే గమనొత్సాహః కరిష్యామి తవ పరియమ
మమ తవ ఆమన్త్రయ గురూన న మాం థొషః సపృశేథ అయమ
23 [మార్క]
సాటభిగ్మ్యాబ్రవీచ ఛవశ్రూం శవశురం చ మహావ్రతా
అయం గచ్ఛతి మే భర్తా ఫలాహారొ మహావనమ
24 ఇచ్ఛేయమ అభ్యనుజ్ఞాతుమ ఆర్యయా శవశురేణ చ
అనేన సహ నిర్గన్తుం న హి మే విరహః కషమః
25 గుర్వ అగ్నిహొత్రార్ద కృతే పరస్దితశ చ సుతస తవ
న నివార్యొ నివార్యః సయాథ అన్యదా పరస్దితొ వనమ
26 సంవత్సరః కిం చిథ ఊనొ న నిష్క్రాన్తాహమ ఆశ్రమాత
వనం కుసుమితం థరష్టుం పరం కౌతూహరం హి మే
27 [థయుమత్సేన]
యతః పరభృతి సావిత్రీ పిత్రా థత్తస్నుషా మమ
నానయాభ్యర్దనా యుక్తమ ఉక్తపూర్వం సమరామ్య అహమ
28 తథ ఏషా లభతాం కామం యదాభిలషితం వధూః
అప్రమాథశ చ కర్తవ్యః పుత్రి సత్యవతః పది
29 [మార్క]
ఉభాభ్యామ అభ్యనుజ్ఞాతా సా జగామ యశస్వినీ
సహ భర్త్రా హసన్తీవ హృథయేన విథూయతా
30 సా వనాని విచిత్రాణి రమణీయాని సర్వశః
మయూరరవ ఘుష్టాని థథర్శ విపులేక్షణా
31 నథీః పుణ్యవహాశ చైవ పుష్పితాంశ చ నగొత్తమాన
సత్యవాన ఆహ పశ్యేతి సావిత్రీం మధురాక్షరమ
32 నిరీక్షమాణా భర్తారం సర్వావస్దమ అనిన్థితా
మృతమ ఏవ హి తం మేనే కాలే మునివచొ సమరన
33 అనువర్తతీ తు భర్తారం జగామ మృథు గామినీ
థవిధేవ హృథయం కృత్వా తం చ కాలమ అవేక్షతీ