అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 278)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
అద మథ్రాధిపొ రాజా నారథేన సమాగతః
ఉపవిష్టః సభామధ్యే కదా యొగేన భారత
2 తతొ ఽభిగమ్య తీర్దాని సర్వాణ్య ఏవాశ్రమాంస తదా
ఆజగామ పితుర వేశ్మ సావిత్రీ సహ మన్త్రిభిః
3 నారథేన సహాసీనం థృష్ట్వా సా పితరం శుభా
ఉభయొర ఏవ శిరస చక్రే పాథాభివన్థనమ
4 [నారథ]
కవ గతాభూత సుతేయం తే కుతశ చైవాగతా నృప
కిమర్దం యువతీం భర్త్రే న చైనాం సంప్రయచ్ఛసి
5 [అష్వపతి]
కార్యేణ ఖల్వ అనేనైవ పరేషితాథ్యైవ చాగతా
తథ అస్యాః శృణు థేవర్షే భర్తారం యొ ఽనయా వృతః
6 [మార్క]
సా బరూహి విస్తరేణేతి పిత్రా సంచొథితా శుభా
థైవతస్యేవ వచనం పరతిగృహ్యేథమ అబ్రవీత
7 ఆసీచ ఛాల్వేషు ధర్మాత్మా కషత్రియః పృదివీపతిః
థయుమత్సేన ఇతి ఖయాతః పశ్చాథ అన్ధొ బభూవ హ
8 వినష్ట చక్షుర అస తస్య బాల పుత్రస్య ధీమతః
సామీప్యేన హృతం రాజ్యం ఛిథ్రే ఽసమిన పూర్వవైరిణా
9 స బాలవత్సయా సార్ధం భార్యయా పరస్దితొ వనమ
మహారణ్యగతశ చాపి తపస తేపే మహావ్రతః
10 తస్య పుత్రః పురే జాతః సంవృథ్ధశ చ తపొవనే
సత్యవాన అనురూపొ మే భర్తేతి మనసా వృతః
11 [నారథ]
అహొ బత మహత పాపం సావిత్ర్యా నృపతే కృతమ
అజానన్త్యా యథ అనయా గుణవాన సత్యవాన వృతః
12 సత్యం వథత్య అస్య పితా సత్యం మాతా పరభాషతే
తతొ ఽసయ బరాహ్మణాశ చక్రుర నామైతత సత్యవాన ఇతి
13 బాలస్యావాః పరియాశ చాస్య కరొత్య అశ్వాంశ చ మృన మయాన
చిత్రే ఽపి చ లిఖత్య అశ్వాంశ చిత్రాశ్వ ఇతి చొచ్యతే
14 [రాజా]
అపీథానీం స తేజస్వీ బుథ్ధిమాన వా నృపాత్మజః
కషమావాన అపి వా శూరః సత్యవాన పితృనన్థనః
15 [నారథ]
వివస్వాన ఇవ తేజస్వీ బృహస్పతిసమొ మతౌ
మహేన్థ్ర ఇవ శూరశ చ వసుధేవ కషమాన్వితః
16 [అష్వపతి]
అపి రాజాత్మజొ థాతా బరహ్మణ్యొ వాపి సత్యవాన
రూపవాన అప్య ఉథారొ వాప్య అద వా పరియథర్శనః
17 [నారథ]
సాఙ్కృతే రన్తిథేవస్య స శక్త్యా థానతః సమః
బరహ్మణ్యః సత్యవాథీ చ శిబిర ఔశీనరొ యదా
18 యయాతిర ఇవ చొథారః సొమవత పరియథర్శనః
రూపేణాన్యతమొ ఽశవిభ్యాం థయుమత్సేనసుతొ బలీ
19 స థాన్తః స మృథుః శూరః స సత్యః స జితేన్థ్రియః
స మైత్రః సొ ఽనసూయశ చ స హరీమాన ధృతిమాంశ చ సః
20 నిత్యశశ చార్జవం తస్మిన సదితిస తస్యైవ చ ధరువా
సంప్షేపతస తపొవృథ్ధైః శీలవృథ్ధైశ చ కద్యతే
21 [అష్వపతి]
గుణైర ఉపేతం సర్వైస తం భగవన పరబ్రవీషి మే
థొషాన అప్య అస్య మే బరూహి యథి సన్తీహ కే చన
22 [నారథ]
ఏకొ థొషొ ఽసయ నాన్యొ ఽసతి సొ ఽథయ పరభృతి సత్యవాన
సంవత్సరేణ కషీణాయుర థేహన్యాసం కరిష్యతి
23 [రాజా]
ఏహి సావిత్రి గచ్ఛ తవమ అన్యం వరయ శొభనే
తస్య థొషొ మహాన ఏకొ గుణాన ఆక్రమ్య తిష్ఠతి
24 యదా మే భగవాన ఆహ నారథొ థేవసత్కృతః
సంవత్సరేణ సొ ఽలపాయుర థేహన్యాసం కరిష్యతి
25 [సావిత్రీ]
సకృథ అంశొ నిపతతి సకృత కన్యా పరథీయతే
సకృథ ఆహ థథానీతి తరీణ్య ఏతాని సకృత సకృత
26 థీర్ఘాయుర అద వాల్పాయుః సగుణొ నిర్గుణొ ఽపి వా
సకృథ వృతొ మయా భర్తా న థవితీయం వృణొమ్య అహమ
27 మనసా నిశ్చయం కృత్వా తతొ వాచాభిధీయతే
కరియతే కర్మణా పశ్చాత పరమాణం మే మనస తతః
28 [నారథ]
సదిరా బుథ్ధిర నరశ్రేష్ఠ సావిత్ర్యా థుహితుస తవ
నైషా చాలయితుం శక్యా ధర్మాథ అస్మాత కదంచనన
29 నాన్యస్మిన పురుషే సన్తి యే సత్యవతి వై గుణాః
పరథానమ ఏవ తస్మాన మే రొచతే థుహితుస తవ
30 [రాజా]
అవిచార్యమ ఏతథ ఉక్తం హి తద్యం భగవతా వచః
కరిష్యామ్య ఏతథ ఏవం చ గురుర హి భగవాన మమ
31 [నారథ]
అవిఘ్నమ అస్తు సావిత్ర్యాః పరథానే థుహితుస తవ
సాధయిష్యామహే తావత సర్వేషాం భథ్రమ అస్తు వః
32 [మార్క]
ఏవమ ఉక్త్వా ఖమ ఉత్పత్య నారథస తరిథివం గతః
రాజాపి థుహితుః సర్వం వైవాహికమ అకారయత