అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 277

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 277)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
నాత్మానమ అనుశొచామి నేమాన భరాతౄన మహామునే
హరణం చాపి రాజ్యస్య యదేమాం థరుపథాత్మజామ
2 థయూతే థురాత్మభిః కలిష్టాః కృష్ణయా తారితా వయమ
జయథ్రదేన చ పునర వనాథ అపహృతా బలాత
3 అస్తి సీమన్తినీ కా చిథ థృష్టపూర్వాద వా శరుతా
పతివ్రతా మహాభాగా యదేయం థరుపథాత్మజా
4 [మార్క]
శృణు రాజన కులస్త్రీణాం మహాభాగ్యం యుధిష్ఠిర
సర్వమ ఏతథ యదా పరాప్తం సావిత్ర్యా రాజకన్యయా
5 ఆసీన మథ్రేషు ధర్మాత్మా రాజా పరమధార్మికః
బరహ్మణ్యశ చ శరణ్యశ చ సత్యసంధొ జితేన్థ్రియః
6 యజ్వా థానపతిర థక్షః పౌరజానపథ పరియః
పాదివొ ఽశవపతిర నామ సర్వభూతహితే రతః
7 కషమావాన అనపత్యశ చ సత్యవాగ విజితేన్థ్రియః
అతిక్రాన్తేన వయసా సంతాపమ ఉపజగ్మివాన
8 అపత్యొత్పాథనార్దం స తీవ్రం నియమమ ఆస్దితః
కాలే పరిమితాహారొ బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
9 హుత్వా శతసహస్రం స సావిత్ర్యా రాజసత్తమ
షష్ఠే షష్ఠే తథా కాలే బభూవ మిత భొజనః
10 ఏతేన నియమేనాసీథ వర్షాణ్య అష్టాథశైవ తు
పూర్ణే తవ అష్టాథశే వర్షే సావిత్రీ తుష్టిమ అభ్యగాత
సవరూపిణీ తథా రాజన థర్శయామ ఆస తం నృపమ
11 అగ్నిహొత్రాత సముత్దాయ హర్షేణ మహతాన్వితా
ఉవాచ చైనం వరథా వచనం పార్దివం తథా
12 బరహ్మచర్యేణ శుథ్ధేన థమేన నియమేన చ
సర్వాత్మనా చ మథ్భక్త్యా తుష్టాస్మి తవ పార్దివ
13 వరం వృణీష్వాశ్వపతే మథ్రా రాజయదేప్సితమ
న పరమాథశ చ ధర్మేషు కర్తవ్యస తే కదం చన
14 [అష్వపతి]
అపత్యార్దః సమారమ్భః కృతొ ధర్మేప్సయా మయా
పుత్రా మే బహవొ థేవి భవేయుః కులభావనాః
15 తుష్టాసి యథి మే థేవి కామమ ఏతం వృణొమ్య అహమ
సంతానం హి పరొ ధర్మ ఇత్య ఆహుర మాం థవిజాతయః
16 [సావిత్రీ]
పూర్వమ ఏవ మయా రాజన్న అభిప్రాయమ ఇమం తవ
జఞాత్వా పుత్రార్దమ ఉక్తొ వై తవ హేతొః పితామహః
17 పరసాథాచ చైవ తస్మాత తే సవయమ్భువిహితాథ భువి
కన్యా తేజస్వినీ సౌమ్య కషిప్రమ ఏవ భవిష్యతి
18 ఉత్తరం చ న తే కిం చిథ వయాహర్తవ్యం కదం చన
పితామహ నిసర్గేణ తుష్టా హయ ఏతథ బరవీమి తే
19 [మార్క]
స తదేతి పరతిజ్ఞాయ సావిత్ర్యా వచనం నృపః
పరసాథయామ ఆస పునః కషిప్రమ ఏవం భవేథ ఇతి
20 అన్తర్హితాయాం సావిత్ర్యాం జగామ సవగృహం నృపః
సవరాజ్యే చావసత పరీతః పరజా ధర్మేణ పాలయన
21 కస్మింశ చిత తు గతే కాలే స రాజా నియతవ్రతః
జయేష్ఠాయాం ధర్మచారిణ్యాం మహిష్యాం గర్భమ ఆథధే
22 రాజపుత్ర్యాం తు గర్భః స మాలవ్యాం భరతర్షభ
వయవర్ధత యదా శుక్లే తారాపతిర ఇవామ్బరే
23 పరాప్తే కాలే తు సుషువే కన్యాం రాజీవలొచనామ
కరియాశ చ తస్యా ముథితశ చక్రే స నృపతిస తథా
24 సావిత్ర్యా పరీతయా థత్తా సావిత్ర్యా హుతయా హయ అపి
సావిత్రీత్య ఏవ నామాస్యాశ చక్రుర విప్రాస తదా పితా
25 సా విగ్రహవతీవ శరీర వయవర్ధత నృపాత్మజా
కాలేన చాపి సా కన్యా యౌవనస్దా బభూవ హ
26 తాం సుమధ్యాం పృదుశ్రొణీం పరతిమాం కాఞ్చనీమ ఇవ
పరాప్తేయం థేవకన్యేతి థృష్ట్వా సంమేనిరే జనాః
27 తాం తు పథ్మపలాశాక్షీం జవలన్తీమ ఇవ తేజసా
న కశ చిథ వరయామ ఆస తేజసా పరతివారితః
28 అదొపొష్య శిరఃస్నాతా థైవతాన్య అభిగమ్య సా
హుత్వాగ్నిం విధివథ విప్రాన వాచయామ ఆస పర్వణి
29 తతః సుమనసః శేషాః పరతిగృహ్య మహాత్మనః
పితుః సకాశమ అగమథ థేవీ శరీర ఇవ రూపిణీ
30 సాభివాథ్య పితుః పాథౌ శేషాః పూర్వం నివేథ్య చ
కృతాఞ్జలిర వరారొహా నృపతేః పార్శ్వతః సదితా
31 యౌవనస్దాం తు తాం థృష్ట్వా సవాం సుతాం థేవరూపిణీమ
అయాచ్యమానాం చ వరైర నృపతిర థుఃఖితొ ఽభవత
32 [రాజా]
పుత్రి పరథానకాలస తే న చ కశ చిథ వృణొతి మామ
సవయమ అన్విచ్ఛ భర్తారం గుణైః సథృశమ ఆత్మనః
33 పరార్దితః పురుషొ యశ చ స నివేథ్యస తవయా మమ
విమృశ్యాహం పరథాస్యామి వరయ తవం యదేప్సితమ
34 శరుతం హి ధర్మశాస్త్రే మే పఠ్యమానం థవిజాతిభిః
తదా తవమ అపి కల్యాణి గథతొ మే వచః శృణు
35 అప్రథాతా పితా వాచ్యొ వాచ్యశ చానుపయన పతిః
మృతే భర్తరి పుత్రశ చ వాచ్యొ మాతుర అరక్షితా
36 ఇథం మే వచనం శరుత్వా భర్తుర అన్వేషణే తవర
థేవతానాం యదా వాచ్యొ న భవేయం తదా కురు
37 [మార్క]
ఏవమ ఉక్త్వా థుహితరం తదా వృథ్ధాంశ చమన్త్రిణః
వయాథిథేశానుయాత్రం చ గమ్యతామ ఇత్య అచొథయత
38 సాభివాథ్య పితుః పాథౌ వరీడితేవ మనస్వినీ
పితుర వచనమ ఆజ్ఞాయ నిర్జగామావిచారితమ
39 సా హైమం రదమ ఆస్దాయ సదవిరైః సచివైర వృతా
తపొవనాని రమ్యాణి రాజర్షీణాం జగామ అహ
40 మాన్యానాం తత్ర వృథ్ధానాం కృత్వా పాథాభివన్థనమ
వనాని కరమశస తాత సర్వాణ్య ఏవాభ్యగచ్ఛత
41 ఏవం సర్వేషు తీర్దేషు ధనొత్సర్గం నృపాత్మజా
కుర్వతీ థవిజముఖ్యానాం తం తం థేశం జగామ అహ