అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 276

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 276)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఏవమ ఏతన మహాబాహొ రామేణామితతేజసా
పరాప్తం వయసనమ అత్యుగ్రం వనవాస కృతం పురా
2 మా శుచః పురుషవ్యాఘ్ర కషత్రియొ ఽసి పరంతప
బాహువీర్యాశ్రయే మార్గే వర్తసే థీప్తనిర్ణయే
3 న హి తే వృజినం కిం చిథ థృశ్యతే పరమ అణ్వ అపి
అస్మిన మార్గే విషీథేయుః సేన్థ్రా అపి సురాసురాః
4 సంహత్య నిహతొ వృత్రొ మరుథ్భిర వజ్రపాణినా
నముచిశ చైవ థుర్ధర్షొ థీర్ఘజిహ్వా చ రాక్షసీ
5 సహాయవతి సర్వార్దాః సంతిష్ఠన్తీహ సర్వశః
కిం ను తస్యాజితం సంఖ్యే భరాతా యస్య ధనంజయః
6 అయం చ బలినాం శరేష్ఠొ భీమొ భీమపరాక్రమః
యువానౌ చ మహేష్వాసౌ యమౌ మాథ్రవతీసుతౌ
ఏభిః సహాయైః కస్మాత తవం విషీథసి పరంతప
7 య ఇమే వజ్రిణః సేనాం జయేయుః సమరుథ్గణామ
తవమ అప్య ఏభిర మహేష్వాసైః సహాయైర థేవరూపిభిః
విజేష్యసి రణే సర్వాన అమిత్రాన భరతర్షభ
8 ఇతశ చ తవమ ఇమాం పశ్య సైన్ధవేన థురాత్మనా
బలినా వీర్యమత్తేన హృతామ ఏభిర మహాత్మభిః
9 ఆనీతాం థరౌపథీం కృష్ణాం కృత్వా కర్మ సుథుష్కరమ
జయథ్రదం చ రాజానం విజితం వశమ ఆగతమ
10 అసహాయేన రామేణ వైథేహీ పునర ఆహృతా
హత్వా సంఖే థశగ్రీవం రాక్షసం భీమవిక్రమమ
11 యస్య శాఖామృగా మిత్రా ఋక్షాః కాలముఖాస తదా
జాత్యన్తరగతా రాజన్న ఏతథ బుథ్ధ్యానుచిన్తయ
12 తస్మాత తవం కురుశార్థూల మాశుచొ భరతర్షభ
తవథ్విధా హి మహాత్మానొ న శొచన్తి పరంతప
13 [వై]
ఏవమ ఆశ్వాసితొ రాజా మార్కణ్డేయేన ధీమతా
తయక్త్వా థుఃఖమ అథీనాత్మా పునర ఏవేథమ అబ్రవీత