అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 274

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 274)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతః కరుథ్ధొ థశగ్రీవః పరియపుత్రే నిపాతితే
నిర్యయౌ రదమ ఆస్దాయ హేమరత్నవిభూషితమ
2 సంవృతొ రాక్షసైర ఘొరైర వివిధాయుధపాణిభిః
అభిథుథ్రావ రామం స పొదయన హరియూదపాన
3 తమ ఆథ్రవన్తం సంక్రుథ్ధం మైన్థ నీలనలాఙ్గథాః
హనూమాఞ జామ్బువాంశ చైవ ససైన్యాః పర్యవారయన
4 తే థశగ్రీవ సైన్యం తథ ఋక్షవానరయూదపాః
థరుమైర విధ్వంసయాం చక్రుర థశగ్రీవస్య పశ్యతః
5 తతః సవసైన్యమ ఆలొక్య వధ్యమానమ అరాతిభిః
మాయావీ వయథధాన మాయాం రావణొ రాక్షసేశ్వరః
6 తస్య థేహాథ వినిష్క్రాన్తాః శతశొ ఽద సహస్రశః
రాక్షసాః పత్యథృశ్యన్త శరశక్త్యృష్టిపాణయః
7 తాన రామొ జఘ్నివాన సర్వాన థివ్యేనాస్త్రేణ రాక్షసాన
అద భూయొ ఽపి మాయాం స వయథధాథ రాక్షసాధిపః
8 కృత్వా రామస్య రూపాణి లక్ష్మణస్య చ భారత
అభిథుథ్రావ రామం చ లక్ష్మణం చ థశాననః
9 తతస తే రామమ అర్ఛన్తొ లక్ష్మణం చ కషపాచరాః
అభిపేతుస తథా రాజన పరగృహీతొచ్చ కార్ముకాః
10 తాం థృష్ట్వా రాక్షసేన్థ్రస్య మాయామ ఇక్ష్వాకునన్థనః
ఉవాచ రామం సౌమిత్రిర అసంభ్రాన్తొ బృహథ వచః
11 జహీమాన రాక్షసాన పాపాన ఆత్మనః పరతిరూపకాన
జఘాన రామస తాంశ చాన్యాన ఆత్మనః పరతిరూపకాన
12 తతొ హర్యశ్వ యుక్తేన రదేనాథిత్యవర్చసా
ఉపతస్దే రణే రామం మాతలిః శక్రసారదిః
13 [మాతలి]
అయం హర్యశ్వ యుగ జైత్రొ మఘొనః సయన్థనొత్తమః
అనేన శక్రః కాకుత్స్ద సమరే థైత్యథానవాన
శతశః పురుషవ్యాఘ్ర రదొథారేణ జఘ్నివా
14 తథ అనేన నరవ్యాఘ్ర మయా యత తేన సంయుగే
సయన్థనేన జహి కషిప్రం రావణం మాచిరం కృదాః
15 ఇత్య ఉక్తొ రాఘవస తద్యం వచొ ఽశఙ్కత మాతలేః
మాయేయం రాక్షసస్యేతి తమ ఉవాచ విభీషణః
16 నేయం మాయా నరవ్యాఘ్ర రావణస్య థురాత్మనః
తథ ఆతిష్ఠ రదం శీఘ్రమ ఇమమ ఐన్థ్రం మహాథ్యుతే
17 తతః పరహృష్టః కాకుత్స్దస తదేత్య ఉక్త్వా విభీషణమ
రదేనాభిపపాతాశు థశగ్రీవం రుషాన్వితః
18 హాహాకృతాని భూతాని రావణే సమభిథ్రుతే
సింహనాథాః సపటహా థివి థివ్యాశ చ నానథన
19 స రామాయ మహాఘొరం విససర్జ నిశాచరః
శూలమ ఇన్థ్రాశనిప్రఖ్యం బరహ్మథణ్డమ ఇవొథ్యతమ
20 తచ ఛూలమ అన్తరా రామశ చిచ్ఛేథ నిశితైః శరైః
తథ థృష్ట్వా థుష్కరం కర్మ రావణం భయమ ఆవిశత
21 తతః కరుథ్ధః ససర్జాశు థశగ్రీవః శితాఞ శరాన
సహస్రాయుతశొ రామే శస్త్రాణి వివిధాని చ
22 తతొ భుశుణ్డీః శూలాంశ చ ముసలాని పరశ్వధాన
శక్తీశ చ వివిధాకారాః శతఘ్నీశ చ శితక్షురాః
23 తాం మాయాం వికృతాం థృష్ట్వా థశగ్రీవస్య రక్షసః
భయాత పరథుథ్రువుః సర్వే వానరాః సర్వతొథిశమ
24 తతః సుపత్రం సుముఖం హేమపుఙ్ఖం శరొత్తమమ
తూణాథ ఆథాయ కాకుత్స్దొ బరహ్మాస్త్రేణ యుయొజ హ
25 తం బాణవర్యం రామేణ బరహ్మాస్త్రేణాభిమన్త్రితమ
జహృషుర థేవగన్ధర్వా థృష్ట్వా శక్రపురొగమాః
26 అల్పావశేషమ ఆయుశ చ తతొ ఽమన్యన్త రక్షసః
బరహ్మాస్త్రొథీరణాచ ఛత్రొర థేవగన్ధర్వకింనరాః
27 తతః ససర్జ తం రామః శరమ అప్రతిమ ఓజసమ
రావణాన్త కరం ఘొరం బరహ్మథణ్డమ ఇవొథ్యతమ
28 స తేన రాక్షసశ్రేష్ఠః సరదః సాశ్వసారదిః
పరజజ్వాల మజా జవాలేనాగ్నినాభిపరిష్కృతః
29 తతః పరహృష్టాస తరిథశాః సగన్ధర్వాః సచారణాః
నిహతం రావణం థృష్ట్వా రామేణాక్లిష్టకర్మణా
30 తత్యజుస తం మహాభాగం పఞ్చ భూతాని రావణమ
భరంశితః సర్వలొకేషు స హి బరహ్మాస్త తేజసా
31 శరీరధాతవొ హయ అస్య మాంసం రుధిరమ ఏవ చ
నేశుర బరహ్మాస్త్ర నిర్థగ్ధా న చ భస్మాప్య అథృశ్యత