అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 273

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 273)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తావ ఉభౌ పతితౌ థృష్ట్వా భరాతరావ అమితౌజసౌ
బబన్ధ రావణిర భూయొ శరైర థత్తవరైస తథా
2 తౌ వీరౌ శరజాలేన బథ్ధావ ఇన్థ్రజితా రణే
రేజతుః పురుషవ్యాఘ్రౌ శకున్తావ ఇవ పఞ్జరే
3 తౌ థృష్ట్వా పతితౌ భూమౌ శతశః సాయకైశ చితౌ
సుగ్రీవః కపిభిః సార్ధం పరివార్య తతః సదితః
4 సుషేణ మైన్థథ్వివిథైః కుముథేనాఙ్గథేన చ
హనూమన నీలతారైశ చ నలేన చ కపీశ్వరః
5 తతస తం థేశమ ఆగమ్య కృతకర్మా విభీషణః
బొధయామ ఆస తౌ వీరౌ పరజ్ఞాస్త్రేణ పరబొధితౌ
6 విశల్యౌ చాపి సుగ్రీవః కషణేనొభౌ చకార తౌ
విశల్యయా మహౌషధ్యా థివ్యమన్త్రప్రయుక్తయా
7 తౌ లబ్ధసంజ్ఞౌ నృవరౌ విశల్యావ ఉథతిష్ఠతామ
గతతన్థ్రీ కలమౌ చాస్తాం కషణేనొభౌ మహారదౌ
8 తతొ విభీషణః పార్ద రామమ ఇక్ష్వాకునన్థనమ
ఉవాచ విజ్వరం థృష్ట్వా కృతాఞ్జలిర ఇథం వచః
9 అయమ అమ్భొ గృహీత్వా తు రాజరాజస్య శాసనాత
గుహ్యకొ ఽభయాగతః శవేతాత తవత్సకాశమ అరింథమ
10 ఇథమ అమ్భొ కుబేరస తే మహారాజః పరయచ్ఛతి
అన్తర్హితానాం భూతానాం థర్శనార్దం పరంతప
11 అనేన సపృష్టనయనొ భూతాన్య అన్తర్హితాన్య ఉత
భవాన థరక్ష్యతి యస్మై చ భవాన ఏతత పరథాస్యతి
12 తదేతి రామస తథ వారి పరతిగృహ్యాద సత్కృతమ
చకార నేత్రయొః శౌచం లక్ష్మణశ చ మహామనాః
13 సుగ్రీవ జామ్బవన్తౌ చ హనూమాన అఙ్గథస తదా
మైన్థథ్వివిథ నీలాశ చ పరాయొ పరవగసత్తమాః
14 తదా సమభవచ చాపి యథ ఉవాచ విభీషణః
కషణేనాతీన్థ్రియాణ్య ఏషాం చక్షూంష్య ఆసన యుధిష్ఠిర
15 ఇన్థ్రజిత కృతకర్మా తు పిత్రే కర్మ తథాత్మనః
నివేథ్య పునర ఆగచ్ఛత తవయరాజి శిరొ పరతి
16 తమ ఆపతన్తం సంక్రుథ్ధం పునర ఏవ యుయుత్సయా
అభిథుథ్రావ సౌమిత్రిర విభీషణ మతే సదితః
17 అకృతాహ్నికమ ఏవైనం జిఘాంసుర జితకాశినమ
శరైర జఘాన సంక్రుథ్ధః కృతసంజ్ఞొ ఽద లక్ష్మణః
18 తయొః సమభవథ యుథ్ధం తథాన్యొన్యం జిగీషతొః
అతీవ చిత్రమ ఆశ్చర్యం శక్ర పరహ్లాథయొర ఇవ
19 అవిధ్యథ ఇన్థ్రజిత తీక్ష్ణైః సౌమిత్రిం మర్మభేథిభిః
సౌమిత్రిశ చానల సపర్శైర అవిధ్యథ రావణిం శరైః
20 సౌమిత్రిశరసంస్పర్శాథ రావణిః కరొధమూర్ఛితః
అసృజల లక్ష్మణాయాష్టౌ శరాన ఆశీవిషొపమాన
21 తస్యాసూన పావకస్పర్శైః సౌమిత్రిః పత్రిభిస తరిభిః
యదా నిరహరథ వీరస తన మే నిగథతః శృణు
22 ఏకేనాస్య ధనుర మన్తం బాహుం థేహాథ అపాతయత
థవితీయేన సనారాచం భుజం భూమౌ నయపాతయత
23 తృతీయేన తు బాణేన పృదు ధారేణ భాస్వతా
జహార సునసం చారు శిరొ భరాజిష్ణు కుణ్డలమ
24 వినికృత్తభుజస్కన్ధం కబన్ధం భీమథర్శనమ
తం హత్వా సూతమ అప్య అస్త్రైర జఘాన బలినాం వరః
25 లఙ్కాం పరవేశయామ ఆసుర వాజినస తం రదం తథా
థథర్శ రావణస తం చ రదం పుత్ర వినాకృతమ
26 సపుత్రం నిహతం థృష్ట్వా తరాసాత సంభ్రాన్తలొచనః
రావణః శొకమొహార్తొ వైథేహీం హన్తుమ ఉథ్యతః
27 అశొకవనికాస్దాం తాం రామథర్శనలాలసామ
ఖడ్గమ ఆథాయ థుష్టాత్మా జవేనాభిపపాత హ
28 తం థృష్ట్వా తస్య థుర్బుథ్ధేర అవిన్ధ్యః పాపనిశ్చయమ
శమయామ ఆస సంక్రుథ్ధం శరూయతాం యేన హేతునా
29 మహారాజ్యే సదితొ థీప్తే న సత్రియం హన్తుమ అర్హసి
హతైవైషా యథా సత్రీ చ బన్ధనస్దా చ తే గృహే
30 న చైషా థేహభేథేన హతా సయాథ ఇతి మే మతిః
జహి భర్తారమ ఏవాస్యా హతే తస్మిన హతా భవేత
31 న హి తే విక్రమే తుల్యః సాక్షాథ అపి శతక్రతుః
అసకృథ ధి తవయా సేన్థ్రాస తరాసితాస తరిథశా యుధి
32 ఏవం బహువిధైర వాక్యైర అవిన్ధ్యొ రావణం తథా
కరుథ్ధం సంశమయామ ఆస జగృహే చ స తథ వచః
33 నిర్యాణే స మతిం కృత్వా నిధాయాసిం కషపాచరః
ఆజ్ఞాపయామ ఆస తథా రదొ మే కల్ప్యతామ ఇతి