అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 272

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 272)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతః శరుత్వా హతం సంఖ్యే కుమ్భకర్ణం సహానుగమ
పరహస్తం చ మహేష్వాసం ధూమ్రాక్షం చాతితేజసమ
2 పుత్రమ ఇన్థ్రజితం శూరం రావణః పరత్యభాషత
జహి రామమ అమిత్రఘ్న సుగ్రీవం చ సలక్ష్మణమ
3 తవయా హి మమ సత పుత్ర యశొ థీప్తమ ఉపార్జితమ
జిత్వా వజ్రధరం సంఖ్యే సహస్రాక్షం శచీపతిమ
4 అన్తర్హితః పరకాశొ వా థివ్యైర థత్తవరైః శరైః
జహి శత్రూన అమిత్రఘ్న మమ శస్త్రభృతాం వర
5 రామలక్ష్మణ సుగ్రీవాః శరస్పర్శం న తే ఽనఘ
సమర్దాః పరతిసంసొఢుం కుతస తథ అనుయాయినః
6 అకృతా యా పరహస్తేన కుమ్భకర్ణేన చానఘ
ఖరస్యాపచితిః సంఖ్యే తాం గచ్ఛస్వ మహాభుజ
7 తవమ అథ్య నిశితైర బాణైర హత్వా శత్రూన ససైనికాన
పరతినన్థయ మాం పుత్రపురా బథ్ధ్వైవ వాసవమ
8 ఇత్య ఉక్తః స తదేత్య ఉక్త్వా రదమ ఆస్దాయ థంశితః
పరయయావ ఇన్థ్రజిథ రాజంస తూర్ణమ ఆయొధనం పరతి
9 తత్ర విశ్రావ్య విస్పష్టం నామ రాక్షసపుంగవః
ఆహ్వయామ ఆస సమరే లక్ష్మణం శుభలక్షణమ
10 తం లక్ష్మణొ ఽపయ అభ్యధావత పరగృహ్య సశరం ధనుః
తరాసయంస తలఘొషేణ సింహః కషుథ్రమృగం యదా
11 తయొః సమభవథ యుథ్ధం సుమహజ జయ గృథ్ధినొః
థివ్యాస్త్రవిథుషొస తీవ్రమ అన్యొన్యస్పర్ధినొస తథా
12 రావణిస తు యథా నైనం విశేషయతి సాయకైః
తతొ గురుతరం యత్నమ ఆతిష్ఠథ బలినాం వరః
13 తత ఏనం మహావేగైర అర్థయామ ఆస తొమరైః
తాన ఆగతాన స చిచ్ఛేథ సౌమిత్రిర నిశితైః శరైః
తే నికృత్తాః శరైస తీక్ష్ణైర నయపతన వసుధాతలే
14 తమ అఙ్గథొ వాలిసుతః శరీమాన ఉథ్యమ్య పాథపమ
అభిథ్రుత్య మహావేగస తాడయామ ఆస మూర్ధని
15 తస్యేన్థ్రజిథ అసంభ్రాన్తః పరాసేనొరసి వీర్యవాన
పరహర్తుమ ఐచ్ఛత తం చాస్య పరాసం చిచ్ఛేథ లక్ష్మణః
16 తమ అభ్యాశగతం వీరమ అఙ్గథం రావణాత్మజః
గథయాతాడయత సవ్యే పార్శ్వే వానరపుంగవమ
17 తమ అచిన్త్యప్రహారం సబలవాన వాలినః సుతః
ససర్జేన్థ్రజితః కరొధాచ ఛాల సకన్ధమ అమిత్రజిత
18 సొ ఽఙగథేన రుషొత్సృష్టొ వధాయేన్థ్రజితస తరుః
జఘానేన్థ్రజితః పార్దరదం సాశ్వం ససారదిమ
19 తతొ హతాశ్వాత పరస్కన్థ్య రదాత స హతసారదిః
తత్రైవాన్తర్థధే రాజన మాయయా రావణాత్మజః
20 అన్తర్హితం విథిత్వా తం బహు మాయం చ రాక్షసమ
రామస తం థేశమ ఆగమ్య తత సైన్యం పర్యరక్షత
21 స రామమ ఉథ్థిశ్య శరైస తతొ థత్తవరైస తథా
వివ్యాధ సర్వగాత్రేషు లక్ష్మణం చ మహారదమ
22 తమ అథృశ్యం శరైః శూరౌ మాయయాన్తర్హితం తథా
యొధయామ ఆసతుర ఉభౌ రావణిం రామలక్ష్మణౌ
23 స రుషా సర్వగాత్రేషు తయొః పురుషసింహయొః
వయసృజత సాయకాన భూయొ శతశొ ఽద సహస్రశః
24 తమ అథృశ్యం విచిన్వన్తః సృజన్తమ అనిశం శరాన
హరయొ వివిశుర వయొమ పరహృహ్య మహతీః శిలాః
25 తాంశ చ తౌ చాప్య అథృశ్యః స శరైర వివ్యాధ రాక్షసః
స భృశం తాడయన వీరొ రావణిర మాయయా వృతః
26 తౌ శరైర ఆచితౌ వీరౌ భరాతరౌ రామలక్ష్మణౌ
పేతతుర గగనాథ భూమిం సూర్యా చన్థ్రమసావ ఇవ