అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 271

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 271)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతొ వినిర్యాయ పురాత కుమ్భకర్ణః సహానుగః
అపశ్యత కపిసైన్యం తజ జితకాశ్య అగ్రతః సదితమ
2 తమ అభ్యేత్యాశు హరయః పరివార్య సమన్తతః
అభ్యఘ్నంశ చ మహాకాయైర బహుభిర జగతీ రుహైః
కరజైర అతుథంశ చాన్యే విహాయ భయమ ఉత్తమమ
3 బహుధా యుధ్యమానాస తే యుథ్ధమార్గైః పలవంగమాః
నానాప్రహరణైర భీమం రాక్షసేన్థ్రమ అతాడయన
4 స తాడ్యమానః పరహసన భక్షయామ ఆస వానరాన
పనసం చ గవాక్షం చ వజ్రబాహుం చ వానరమ
5 తథ థృష్ట్వా వయదనం కర్మ కుమ్భకర్ణస్య రక్షసః
ఉథక్రొశన పరిత్రస్తాస తారప్రభృతయస తథా
6 తం తారమ ఉచ్చైః కరొశన్తమ అన్యాంశ చ హరియూదపాన
అభిథుథ్రావ సుగ్రీవః కుమ్భకర్ణమ అపేతభీః
7 తతొ ఽభిపత్య వేగేన కుమ్భకర్ణం మహామనాః
శాలేన జఘ్నివాన మూర్ధ్ని బలేన కపికుఞ్జరః
8 స మహాత్మా మహావేగః కుమ్భకర్ణస్య మూర్ధని
బిభేథ శాలం సుగ్రీవొ న చైవావ్యదయత కపిః
9 తతొ వినథ్య పరహసఞ శాలస్పర్శ విబొధిద
థొర్భ్యామ ఆథాయ సుగ్రీవం కుమ్భకర్ణొ ఽహరథ బలాత
10 హరియమాణం తు సుగ్రీవం కుమ్భకర్ణేన రక్షసా
అవేక్ష్యాభ్యథ్రవథ వీరః సౌమిత్రిర మిత్రనన్థనః
11 సొ ఽభిపత్య మహావేగం రుక్మపుఙ్ఖం మహాశరమ
పరాహిణొత కుమ్భకర్ణాయ లక్ష్మణః పరవీరహా
12 స తస్య థేవావరణం భిత్త్వా థేహం చ సాయకః
జగామ థారయన భూమిం రుధిరేణ సముక్షితః
13 తదా స భిన్నహృథయః సముత్సృజ్య కపీశ్వరమ
కుమ్భకర్ణొ మహేష్వాసః పరగృహీతశిలాయుధః
అభిథుథ్రావ సౌమిత్రిమ ఉథ్యమ్య మహతీం శలామ
14 తస్యాభిథ్రవతస తూర్ణం కషురాభ్యామ ఉచ్ఛ్రితౌ కరౌ
చిచ్ఛేథ నిశితాగ్రాభ్యాం స బభూవ చతుర్భుజః
15 తాన అప్య అస్య భుజాన సర్వాన పరగృహీతశిలాయుధాన
కషురైశ చిచ్ఛేథ లఘ్వ అస్త్రం సౌమిత్రిః పరతిథర్శయన
16 స బభూవాతికాయాశ చ బహు పాథశిరొ భుజః
తం బరహ్మాస్త్రేణ సౌమిత్రిర థథాహాథ్రిచయొపమమ
17 స పపాత మహావీర్యొ థివ్యాస్త్రాభిహతొ రణే
మహాశని వినిర్థగ్ధః పాపపొ ఽఙకురవాన ఇవ
18 తం థృష్ట్వా వృత్ర సంకాశం కుమ్భకర్ణం తరస్వినమ
గతాసుం పతితం భూమౌ రాక్షసాః పరాథ్రవన భయాత
19 తదా తాన్థ రవతొ యొధాన థృష్ట్వా తౌ థూషణానుజౌ
అవస్దాప్యాద సౌమిత్రిం సంక్రుథ్ధావ అభ్యధావతామ
20 తావ ఆథ్రవన్తౌ సంక్రుథ్ధొ వజ్రవేగప్రమాదినౌ
పరతిజగ్రాహ సౌమిత్రిర వినథ్యొభౌ పతత్రిభిః
21 తతః సుతుములం యుథ్ధమ అభవల లొమహర్షణమ
థూషణానుజయొః పార్ద లక్ష్మణస్య చ ధీమతః
22 మహతా శరవర్షేణ రాక్షసౌ సొ ఽభయవర్షత
తౌ చాపి వీరౌ సంక్రుథ్ధావ ఉభౌ తౌ సమవర్షతామ
23 ముహూర్తమ ఏవమ అభవథ వజ్రవేగప్రమాదినొః
సౌమిత్రేశ చ మహాబాహొః సంప్రహారః సుథారుణః
24 అదాథ్రిశృఙ్గమ ఆథాయ హనూమాన మారుతాత్మజః
అభిథ్రుత్యాథథే పరాణాన వజ్రవేగస్య రక్షసః
25 నీలశ చ మహతా గరావ్ణా థూషణావరజం హరిః
పరమాదినమ అభిథ్రుత్య పరమమాద మహాబలః
26 తతః పరావర్తత పునః సంగ్రామః కటుకొథయః
రామరావణ సైన్యానామ అన్యొన్యమ అభిధావతామ
27 శతశొ నైరృతాన వన్యా జఘ్నుర వన్యాంశ చ నైరృతాః
నైరృతాస తత్ర వధ్యన్తే పరాయశొ న తు వానరాః