అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 270

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 270)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతః పరహస్తః సహసా సమభ్యేత్య విభీషణమ
గథయా తాడయామ ఆస వినథ్య రణకర్వశః
2 స తయాభిహతొ ధీమాన గథయా భీమవేగయా
నాకమ్పత మహాబాహుర హిమవాన ఇవ సుస్దిరః
3 తతః పరగృహ్య విపులాం శతఘణ్టాం విభీషణః
అభిమన్త్ర్య మహాశక్తిం చిక్షేపాస్య శిరొ పరతి
4 పతన్త్యా స తయా వేగాథ రాక్షసాశని నాథయా
హృతొత్తమాఙ్గొ థథృశే వాతరుగ్ణ ఇవ థరుమః
5 తం థృష్ట్వా నిహతం సంఖ్యే పరహస్తం కషణథాచరమ
అభిథుథ్రావ ధూమ్రాక్షొ వేగేన మహతా కపీన
6 తస్య మేఘొపమం సైన్యమ ఆపతథ భీమథర్శనమ
థృష్ట్వైవ సహసా థీర్ణా రణే వానరపుంగవాః
7 తతస తాన సహసా థీర్ణాన థృష్ట్వా వానరపుంగవాన
నిర్యాయ కపిశార్థూలొ హనూమాన పర్యవస్దితః
8 తం థృష్ట్వావస్దితం సంఖ్యే హరయః పవనాత్మజమ
వేగేన మహతా రాజన సంన్యవర్తన్త సర్వశః
9 తతః శబ్థొ మహాన ఆసీత తుములొ లొమహర్షణః
రామరావణ సైన్యానామ అన్యొన్యమ అభిధావతామ
10 తస్మిన పరవృత్తే సంగ్రామే ఘొరే రుధిరకర్థమే
ధూమ్రాక్షః కపిసైన్యం తథ థరావయామ ఆస పత్రిభిః
11 తం రాక్షస మహామాత్రమ ఆపతన్తం సపత్నజిత
తరసా పరతిజగ్రాహ హనూమాన పవనాత్మజః
12 తయొర యుథ్ధమ అభూథ ఘొరం హరిరాక్షసవీరయొః
జిగీషతొర యుధాన్యొన్యమ ఇన్థ్ర పరహ్లాథయొర ఇవ
13 గథాభిః పరిఘైశ చైవ రాక్షసొ జఘ్నివాన కపిమ
కపిశ చ జఘ్నివాన రక్షొ సస్కన్ధవిటపైర థరుమైః
14 తతస తమ అతికాయేన సాశ్వం సరద సారదిమ
ధూమ్రాక్షమ అవధీథ ధీమాన హనూమాన మారుతాత్మజః
15 తతస తం నిహతం థృష్ట్వా ధూమ్రాక్షం రాక్షసొత్తమమ
హరయొ జాతవిస్రమ్భా జఘ్నుర అభ్యేత్య సైనికాన
16 తే వధ్యమానా బలిభిర హరిభిర జితకాశిభిః
రాక్షసా భగ్నసంకల్పా లఙ్కామ అభ్యపతథ భయాత
17 తే ఽభిపత్య పురం భగ్నా హతశేషా నిశాచరాః
సర్వం రాజ్ఞే యదావృత్తం రావణాయ నయవేథయన
18 శరుత్వా తు రావణస తేభ్యః పరహస్తం నిహతం యుధి
ధూమ్రాక్షం చ మహేష్వాసం ససైన్యం వానరర్షభైః
19 సుథీర్ఘమ ఇవ నిఃశ్వస్య సముత్పత్య వరాసనాత
ఉవాచ కుమ్భకర్ణస్య కర్మకాలొ ఽయమ ఆగతః
20 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా వివిధైర వాథిత్రైః సుమహాస్వనైః
శయానమ అతినిథ్రాలుం కుమ్భకర్ణమ అబొధయత
21 పరబొధ్య మహతా చైనం యత్నేనాగత సాధ్వసః
సవస్దమ ఆసీనమ అవ్యగ్రం వినిథ్రం రాక్షసాధిపః
తతొ ఽబరవీథ థశగ్రీవః కుమ్భకర్ణం మహాబలమ
22 ధన్యొ ఽసి యస్య తే నిథ్రా కుమ్భకర్ణేయమ ఈథృశీ
య ఇమం థారుణం కాలం న జానీషే మహాభయమ
23 ఏష తీర్త్వార్ణవం రామః సేతునా హరిభిః సహ
అవమన్యేహ నః సర్వాన కరొతి కథనం మహత
24 మయా హయ అపహృతా భార్యా సీతా నామాస్య జానకీ
తాం మొక్షయిషుర ఆయాతొ బథ్ధ్వా సేతుం మహార్ణవే
25 తేన చైవ పరహస్తాథిర మహాన్నః సవజనొ హతః
తస్య నాన్యొ నిహన్తాస్తి తవథృతే శత్రుకర్శన
26 స థంశితొ ఽభినిర్యాయ తవమ అథ్య బలినాం వర
రామాథీన సమరే సర్వాఞ జహి శత్రూన అరింథమ
27 థూషణావరజౌ చైవ వజ్రవేగప్రమాదినౌ
తౌ తవాం బలేన మహతా సహితావ అనుయాస్యతః
28 ఇత్య ఉక్త్వా రాక్షసపతిః కుమ్భకర్ణం తరస్వినమ
సంథిథేశేతికర్తవ్యే వజ్రవేగప్రమాదినౌ
29 తదేత్య ఉక్త్వా తు తౌ వీరౌ రావణం థూషణానుజౌ
కుమ్భకర్ణం పురస్కృత్య తూర్ణం నిర్యయతుః పురాత