అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 269

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 269)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతొ నివిశమానాంస తాన సైనికాన రావణానుగాః
అభిజగ్ముర గణాన ఏకే పిశాచక్షుథ్రరక్షసామ
2 పర్వణః పూతనొ జమ్భః ఖరః కరొధవశొ హరిః
పరరుజశ చారుజశ చైవ పరఘసశ చైవమ ఆథయః
3 తతొ ఽభిపతతాం తేషామ అథృశ్యానాం థురాత్మనామ
అన్తర్ధానవధం తజ్జ్ఞశ చకార స విభీషణః
4 తే థృశ్యమానా హరిభిర బలిభిర థూరపాతిభిః
నిహతాః సర్వశొ రాజన మహీం జగ్ముర గతాసవః
5 అమృష్యమాణః సబలొ రావణొ నిర్యయావ అద
వయూహ్య చౌశనసం వయూహం హరీన సర్వాన అహారయత
6 రాఘవస తవ అభినిర్యాయ వయూఢానీకం థశాననమ
బార్హస్పత్యం విధిం కృత్వా పరత్యవ్యూహన నిశాచరమ
7 సమేత్య యుయుధే తత్ర తతొ రామేణ రావణః
యుయుధే లక్ష్మణశ చైవ తదైవేన్థ్ర జితా సహ
8 విరూపాక్షేణ సుగ్రీవస తారేణ చ నిఖర్వటః
తుణ్డేన చ నలస తత్ర పటుశః పనసేన చ
9 విషహ్యం యం హి యొ మేనే స స తేన సమేయివాన
యుయుధే యుథ్ధవేలాయాం సవబాహుబలమ ఆశ్రిద
10 స సంప్రహారొ వవృధే భీరూణాం భయవర్ధనః
లొమ సంహర్షణొ ఘొరః పురా థేవాసురే యదా
11 రావణొ రామమ ఆనర్చ్ఛచ ఛక్తి శూలాసివృష్టిభిః
నిశితైర ఆయసైస తీక్ష్ణై రావణం చాపి రాఘవః
12 తదైవేన్థ్ర జితం యత్తం లక్ష్మణొ మర్మభేథిభిః
ఇన్థ్రజిచ చాపి సౌమిత్రిం బిభేథ బహుభిః శరైః
13 విభీషణః పరహస్తం చ పరహస్తశ చ విభీషణమ
ఖగపత్రైః శరైస తీక్ష్ణైర అభ్యవర్షథ గతవ్యదః
14 తేషాం బలవతామ ఆసీన మహాస్త్రాణాం సమాగమః
వివ్యదుః సకలా యేన తరయొ లొకాశ చరాచరాః