అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 268)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
పరభూతాన్నొథకే తస్మిన బహుమూలఫలే వనే
సేనాం నివేశ్య కాకుత్స్దొ విధివత పర్యరక్షత
2 రావణశ చ విధిం చక్రే లఙ్కాయాం శాస్త్రనిర్మితమ
పరకృత్యైవ థురాధర్షా థృఢప్రాకారతొరణా
3 అఘాధ తొయాః పరిఖా మీననక్ర సమాకులాః
బభూవుః సప్త థుర్ధర్షాః ఖాథిరైః శఙ్కుభిశ చితాః
4 కర్ణాట్ట యన్త్రథుర్ధర్షా బభూవుః సహుడొపలాః
సాశీవిష ఘటాయొధాః ససర్జ రసపాంసవః
5 ముసలాలాత నారాచతొమరాసి పరశ్వధైః
అన్వితాశ చ శతఘ్నీభిః సమధూచ ఛిష్ట ముథ్గరాః
6 పురథ్వారేషు సర్వేషు గుల్మాః సదావరజఙ్గమాః
బభూవుః పత్తిబహులాః పరభూతగజవాజినః
7 అఙ్గథస తవ అద లఙ్కాయా థవారథేశమ ఉపాగతః
విథితొ రాక్షసేన్థ్రస్య పరవివేశ గతవ్యదః
8 మధ్యే రాక్షస కొటీనాం బహ్వీనాం సుమహాబలః
శుశుభే మేఘమాలాభిర ఆథిత్య ఇవ సంవృతః
9 స సమాసాథ్య పౌలస్త్యమ అమాత్యైర అభిసంవృతమ
రామ సంథేశమ ఆమన్త్ర్య వాగ్మీ వక్తుం పరచక్రమే
10 ఆహ తవాం రాఘవొ రాజన కొసలేన్థ్రొ మహాయశాః
పరాప్తకాలమ ఇథం వాక్యం తథ ఆథత్స్వ కురుష్వ చ
11 అకృతాత్మానమ ఆసాథ్య రాజానమ అనయే రతమ
వినశ్యన్త్య అనయావిష్టా థేశాశ చ నగరాణి చ
12 తవయైకేనాపరాథ్ధం మే సీతామ ఆహరతా బలాత
వధాయానపరాథ్ధానామ అన్యేషాం తథ భవిష్యతి
13 యే తవయా బలథర్పాభ్యామ ఆవిష్టేన వనేచరాః
ఋషయొ హింసితాః పూర్వం థేవాశ చాప్య అవమానితాః
14 రాజర్షయశ చ నిహతా రుథన్త్యశ చాహృతాః సత్రియః
తథ ఇథం సమనుప్రాప్తం ఫలం తస్యానయస్య తే
15 హన్తాస్మి తవాం సహామాత్యం యుధ్యస్వ పురుషొ భవ
పశ్య మే ధనుషొ వీర్యం మానుషస్య నిశాచర
16 ముచ్యతాం జానకీ సీతా న మే మొక్ష్యసి కర్హి చిత
అరాక్షసమ ఇమం లొకం కర్తాస్మి నిశితైః శరైః
17 ఇతి తస్య బరువాణస్య థూతస్య పరుషం వచః
శరుత్వా న మమృషే రాజా రావణః కరొధమూర్ఛితః
18 ఇఙ్గితజ్ఞాస తతొ భర్తుశ చత్వారొ రజనీచరాః
చతుర్ష్వ అఙ్గేషు జగృహుః శార్థూలమ ఇవ పక్షిణః
19 తాంస తదాఙ్గేషు సంసక్తాన అఙ్గథొ రజనీచరాన
ఆథాయైవ ఖమ ఉత్పత్య పరాసాథతలమ ఆవిశత
20 వేగేనొత్పతతస తస్య పేతుస తే రజనీచరాః
భువి సంభిన్నహృథయాః పరహార పరిపీడితాః
21 స ముక్తొ హర్మ్యశిఖరాత తస్మాత పునర అవాపతత
లఙ్ఘయిత్వా పురీం లఙ్కాం సవబలస్య సమీపతః
22 కొసలేన్థ్రమ అదాభ్యేత్య సర్వమ ఆవేథ్య చాఙ్గథః
విశశ్రామ స తేజస్వీ రాఘవేణాభినన్థితః
23 తతః సర్వాభిసారేణ హరీణాం వాతరంహసామ
భేథయామ ఆస లఙ్కాయాః పరాకారం రఘునన్థనః
24 విభీషణర్క్షాధిపతీ పురస్కృత్యాద లక్ష్మణః
థక్షిణం నగరథ్వారమ అవామృథ్నాథ థురాసథమ
25 కరభారుణ గాత్రాణాం హరీణాం యుథ్ధశాలినామ
కొటీశతసహస్రేణ లఙ్కామ అభ్యపతత తథా
26 ఉత్పతథ్భిః పతథ భిశ చ నిపతథ భిశ చ వానరైః
నాథృశ్యత తథా సూర్యొ రజసా నాశిత పరభః
27 శాలిప్రసూన సథృశైః శిరీష కుసుమప్రభైః
తరుణాథిత్యసథృశైః శరగౌరైశ చ వానరైః
28 పరాకారం థథృశుస తే తు సమన్తాత కపిలీ కృతమ
రాక్షసా విస్మితా రాజన సస్త్రీ వృథ్ధాః సమన్తతః
29 విభిథుస తే మణిస్తమ్భాన కర్ణాట్ట శిఖరాణి చ
భగ్నొన్మదిత వేగాని యన్త్రాణి చ విచిక్షిపుః
30 పరిగృహ్య శతఘ్నీశ చ సచక్రాః సహుడొపలాః
చిక్షిపుర భుజవేగేన లఙ్కా మధ్యే మహాబలాః
31 పరాకారస్దాశ చ యే కే చిన నిశాచరగణాస తథా
పరథుథ్రువుస తే శతశః కపిభిః సమభిథ్రుతాః
32 తతస తు రాజవచనాథ రాక్షసాః కామరూపిణః
నిర్యయుర వికృతాకారాః సహస్రశతసంఘశః
33 శస్త్రవర్షాణి వర్షన్తొ థరావయన్తొ వనౌకసః
పరాకారం శొధయన్తస తే పరం విక్రమమ ఆస్దితాః
34 స మాషరాశిసథృశైర బభూవ కషణథాచరైః
కృతొ నిర్వానరొ భూయః పరాకారొ భీమథర్శనైః
35 పేతుః శూలవిభిన్నాఙ్గా బహవొ వానరర్షభాః
సతమ్భతొరణ భగ్నాశ చ పేతుస తత్ర నిశాచరాః
36 కేశా కేశ్య అభవథ యుథ్ధం రక్షసాం వానరైః సహ
నఖైర థన్తైశ చ వీరాణాం ఖాథతాం వై పరస్పరమ
37 నిష్టనన్తొ హయ అభయతస తత్ర వానరరాక్షసాః
హతా నిపతితా భూమౌ న ముఞ్చన్తి పరస్పరమ
38 రామస తు శరజాలాని వవర్ష జలథొ యదా
తాని లఙ్కాం సమాసాథ్య జఘ్నుస తాన రజనీచరాన
39 సౌమిత్రిర అపి నారాచైర థృఢధన్వా జితక్లమః
ఆథిశ్యాథిశ్య థుర్గస్దాన పాతయామ ఆస రాక్షసాన
40 తతః పరత్యవహారొ ఽభూత సైన్యానాం రాఘవాజ్ఞయా
కృతే విమర్థే లఙ్కాయాం లబ్ధలక్షొ జయొత్తరః