అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 263)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
సఖా థశరదస్యాసీజ జటాయుర అరుణాత్మజః
గృధ్రరాజొ మహావీర్యః సంపాతిర యస్య సొథరః
2 స థథర్శ తథా సీతాం రావణాఙ్కగతాం సనుషామ
కరొధాథ అభ్యథ్రవత పక్షీ రావణం రాక్షసేశ్వరమ
3 అదైనమ అబ్రవీథ గృధ్రొ ముఞ్చ ముఞ్చేతి మైదిలీమ
ధరియమాణే మయి కదం హరిష్యసి నిశాచర
న హి మే మొక్ష్యసే జీవన యథి నొత్సృజసే వధూమ
4 ఉక్త్వైవం రాక్షసేన్థ్రం తం చకర్త నఖరైర భృశమ
పక్షతుణ్డప్రహారైశ చ బహుశొ జర్జరీకృతః
చక్షార రుధిరం భూరి గిరిః పరస్రవణైర ఇవ
5 స వధ్యమానొ గృధ్రేణ రామప్రియహితైషిణా
ఖఙ్గమ ఆథాయ చిచ్ఛేథ భుజౌ తస్య పతత్రిణః
6 నిహత్య గృధ్రరాజం స ఛిన్నాభ్ర శిఖరొపమమ
ఊర్ధ్వమ ఆచక్రమే సీతాం గృహీత్వాఙ్కేన రాక్షసః
7 యత్ర యత్ర తు వైథేహీ పశ్యత్య ఆశ్రమమణ్డలమ
సరొ వా సరితం వాపి తత్ర ముఞ్చతి భూషణమ
8 సా థథర్శ గిరిప్రస్దే పఞ్చవానరపుంగవాన
తత్ర వాసొ మహథ థివ్యమ ఉత్ససర్జ మనస్వినీ
9 తత తేషాం వానరేన్థ్రాణాం పపాత పవనొథ్ధుతమ
మధ్యే సుపీతం పఞ్చానాం విథ్యున మేఘాన్తరే యదా
10 ఏవం హృతాయాం వైథేహ్యాం రామొ హత్వా మహామృగమ
నివృత్తొ థథృశే ధీమాన భరాతరం లక్ష్మణం తథా
11 కదమ ఉత్సృజ్య వైథేహీం వనే రాక్షససేవితే
ఇత్య ఏవం భరాతరం థృష్ట్వా పరాప్తొ ఽసీతి వయగర్హయత
12 మృగరూపధరేణాద రక్షసా సొ ఽపకర్షణమ
భరాతుర ఆగమనం చైవ చిన్తయన పర్యతప్యత
13 గర్హయన్న ఏవ రామస తు తవరితస తం సమాసథత
అపి జీవతి వైథేహీ నేతి పశ్యామి లక్ష్మణ
14 తస్య తత సర్వమ ఆచఖ్యౌ సీతాయా లక్ష్మణొ వచః
యథ ఉక్తవత్య అసథృశం వైథేహీ పశ్చిమం వచః
15 థహ్యమానేన తు హృథా రామొ ఽభయపతథ ఆశ్రమమ
స థథర్శ తథా గృధ్రం నిహతం పర్వతొపమమ
16 రాక్షసం శఙ్కమానస తు వికృష్య బలవథ ధనుః
అభ్యధావత కాకుత్స్దస తతస తం సహ లక్ష్మణః
17 స తావ ఉవాచ తేజస్వీ సహితౌ రామలక్ష్మణౌ
గృధ్రరాజొ ఽసమి భథ్రం వాం సఖా థశరదస్య హ
18 తస్య తథ వచనం శరుత్వా సంగృహ్య ధనుర ఈ శుభే
కొ ఽయం పితరమ అస్మాకం నామ్నాహేత్య ఊచతుశ చ తౌ
19 తతొ థథృశతుస తౌ తం ఛిన్నపల్ష థవయం తదా
తయొః శశంస గృధ్రస తు సీతార్దే రావణాథ వధమ
20 అపృచ్ఛథ రాఘవొ గృధ్రం రావణః కాం థిశం గతః
తస్య గృధ్రః శిరః కమ్పైర ఆచచక్షే మమార చ
21 థక్షిణామ ఇతి కాకుత్స్దొ విథిత్వాస్య తథ ఇఙ్గితమ
సస్స్కారం లమ్భయామ ఆస సఖాయం పూజయన పితుః
22 తతొ థృష్ట్వాశ్రమపథం వయపవిథ్ధబృసీ ఘటమ
విధ్వస్తకలశం శూన్యం గొమాయుబలసేవితమ
23 థుఃఖశొకసమావిష్టౌ వైథేహీ హరణార్థితౌ
జగ్మతుర థణ్డకారణ్యం థక్షిణేన పరంతపౌ
24 వనే మహతి తస్మింస తు రామః సౌమిత్రిణా సహ
థథర్శ మృగయూదాని థరవమాణాని సర్వశః
శబ్థం చ ఘొరం సత్త్వానాం థావాగ్నేర ఇవ వర్ధతః
25 అపశ్యేతాం ముహూర్తాచ చ కబన్ధం ఘొరథర్శనమ
మేఘపర్వత సంకాశం శాలస్కన్ధం మహాభుజమ
ఉరొగతవిశాలాక్షం మహొథరమహాముఖమ
26 యథృచ్ఛయాద తథ రక్షొ కరే జగ్రాహ లక్ష్మణమ
విషాథమ అగమత సథ్యొ సౌమిత్రిర అద భారత
27 స రామమ అభిసంప్రేక్ష్య కృష్యతే యేన తన్ముఖమ
విషణ్ణశ చాబ్రవీథ రామం పశ్యావస్దామ ఇమాం మమ
28 హరణం చైవ వైథేహ్యా మమ చాయమ ఉపప్లవః
రాజ్యభ్రంశశ చ భవతస తాతస్య మరణం తదా
29 నాహం తవాం సహ వైథేహ్యా సమేతం కొసలా గతమ
థరక్ష్యామి పృదివీ రాజ్యే పితృపైతామహే సదితమ
30 థరక్ష్యన్త్య ఆర్యస్య ధన్యా యే కుశ లాజ శమీ లవైః
అభిషిక్తస్య వథనం సొమం సాభ్ర లవం యదా
31 ఏవం బహువిధం ధీమాన విలలాప స లక్ష్మణః
తమ ఉవాచాద కాకుత్స్దః సంభ్రమేష్వ అప్య అసంభ్రమః
32 మా విషాథనరవ్యాఘ్ర నైష కశ చిన మయి సదితే
ఛిన్ధ్య అస్య థక్షిణం బాహుం ఛిన్నః సవ్యొ మయా భుజః
33 ఇత్య ఏవం వథతా తస్య భుజొ రామేణ పాతితః
ఖఙ్గేన భృశతీక్ష్ణేన నికృత్తస తిలకాణ్డవత
34 తతొ ఽసయ థక్షిణం బాహుం ఖఙ్గేనాజఘ్నివాన బలీ
సౌమిత్రిర అపి సంప్రేక్ష్య భరాతరం రాఘవం సదితమ
35 పునర అభ్యాహనత పార్శ్వే తథ రక్షొ లక్ష్మణొ భృశమ
గతాసుర అపతథ భూమౌ కబన్ధః సుమహాంస తతః
36 తస్య థేహాథ వినిఃసృత్య పురుషొ థివ్యథర్శనః
థథృశే థివమ ఆస్దాయ థివి సూర్య ఇవ జవలన
37 పప్రచ్ఛ రామస తం వాగ్మీ కస తవం పరబ్రూహి పృచ్ఛతః
కామయా కిమ ఇథం చిత్రమ ఆశ్చర్యం పరతిభాతి మే
38 తస్యాచచక్షే గన్ధర్వొ విశ్వావసుర అహం నృప
పరాప్తొ బరహ్మానుశాపేన యొనిం రాక్షససేవితామ
39 రావణేన హృతా సీతా రాజ్ఞా లఙ్కానివాసినా
సుగ్రీవమ అభిగచ్ఛస్వ స తే సాహ్యం కరిష్యతి
40 ఏషా పమ్పా శివజలా హంసకారణ్డ వాయుతా
ఋశ్యమూకస్య శైలస్య సంనికర్షే తటాకినీ
41 సంవసత్య అత్ర సుగ్రీవశ చతుర్భిః సచివైః సహ
భరాతా వానరరాజస్య వాలినొ మేహ మాలినః
42 ఏతావచ ఛక్యమ అస్మాభిర వక్తుం థరష్టాసి జానకీమ
ధరువం వానరరాజస్య విథితొ రావణాలయః
43 ఇత్య ఉక్త్వాన్తర్హితొ థివ్యః పురుషః స మహాప్రభః
విస్మయం జగ్మతుశ చొభౌ తౌ వీరౌ రామలక్ష్మణౌ