అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 262

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 262)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
మారీచస తవ అద సంభ్రాన్తొ థృష్ట్వా రావణమ ఆగతమ
పూజయామ ఆస సత్కారైః ఫలమూలాథిభిస తదా
2 విశ్రాన్తం చైనమ ఆసీనమ అన్వాసీనః స రాక్షసః
ఉవాచ పరశ్రితం వాక్యం వాక్యజ్ఞొ వాక్యకొవిథమ
3 న తే పరతృతిమాన వర్ణః కచ చిత కషేమం పురే తవ
కచ చిత పరకృతయః సర్వా భజన్తే తవాం యదా పురా
4 కిమ ఇహాగమనే చాపి కార్యం తే రాక్షసేశ్వర
కృతమ ఇత్య ఏవ తథ విథ్ధి యథ్య అపి సయాత సుథుష్కరమ
5 శశంస రావణస తస్మై తత సర్వం రామ చేష్టితమ
మారీచస తవ అబ్రవీచ ఛరుత్వా సమాసేనైవ రావణమ
6 అలం తే రామమ ఆసాథ్య వీర్యజ్ఞొ హయ అస్మి తస్య వై
బాణవేగం హి కస తస్య శక్తః సొఢుం మహాత్మనః
7 పరవ్రజ్యాయాం హి మే హేతుః స ఏవ పురుషర్షభ
వినాశముఖమ ఏతత తే కేనాఖ్యాతం థురాత్మనా
8 తమ ఉవాచాద సక్రొధొ రావణః పరిభర్త్సయన
అకుర్వతొ ఽసమథ వచనం సయాన మృత్యుర అపి తే ధరువమ
9 మారీచశ చిన్తయామ ఆస విశిష్టాన మరణం వరమ
అవశ్యం మరణే పరాప్తే కరిష్యామ్య అస్య యన మతమ
10 తతస తం పరత్యువాచాద మారీచొ రాక్షసేశ్వరమ
కిం తే సాహ్యం మయా కార్యం కరిష్యామ్య అవశొ ఽపి తత
11 తమ అబ్రవీథ థశగ్రీవొ గచ్ఛ సీతాం పరలొభయ
రత్నశృఙ్గొ మృగొ భూత్వా రత్నచిత్రతనూరుహః
12 ధరువం సీతా సమాలక్ష్య తవాం రామం చొథయిష్యతి
అపక్రాన్తే చ కాకుత్స్దే సీతా వశ్యా భవిష్యతి
13 తామ ఆథాయాపనేష్యామి తతః స న భవిష్యతి
భార్యా వియొగాథ థుర్బుథ్ధిర ఏతత సాహ్యం కురుష్వ మే
14 ఇత్య ఏవమ ఉక్తొ మారీచః కృత్వొథకమ అదాత్మనః
రావణం పురతొ యాన్తమ అన్వగచ్ఛత సుథుఃఖితః
15 తతస తస్యాశ్రమం గత్వా రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
చక్రతుస తత తదా సర్వమ ఉభౌ యత పూర్వమన్త్రితమ
16 రావణస తు యతిర భూత్వా ముణ్డః కుణ్డీ తరిథణ్డధృక
మృగశ చ భూత్వా మారీచస తం థేశమ ఉపజగ్మతుః
17 థర్శయామ ఆస వైథేహీం మారీచొ మృగరూపధృక
చొథయామ ఆస తస్యార్దే సా రామం విధిచొథితా
18 రామస తస్యాః పరియం కుర్వన ధనుర ఆథాయ సత్వరః
రక్షార్దే లక్ష్మణం నయస్య పరయయౌ మృగలిప్సయా
19 సధన్వీ బథ్ధతూణీరః ఖడ్గగొధాఙ్గులిత్రవాన
అన్వధావన మృగం రామొ రుథ్రస తారామృగం యదా
20 సొ ఽనతర్హితః పునస తస్య థర్శనం రాక్షసొ వరజన
చకర్ష మహథ అధ్వానం రామస తం బుబుధే తతః
21 నిశాచరం విథిత్వా తం రాఘవః పరతిభానవాన
అమొఘం శరమ ఆథాయ జఘాన మృగరూపిణమ
22 స రామబాణాభిహతః కృత్వా రామ సవరం తథా
హా సీతే లక్ష్మణేత్య ఏవం చుక్రొశార్తస్వరేణ హ
23 శుశ్రావ తస్య వైథేహీ తతస తాం కరుణాం గిరమ
సా పరాథ్రవథ యతః శబ్థస తామ ఉవాచాద లక్ష్మణః
24 అలం తే శఙ్కయా భీరు కొ రామం విషహిష్యతి
ముహూర్తాథ థరక్ష్యసే రామమ ఆగతం తం శుచిస్మితే
25 ఇత్య ఉక్త్వా సా పరరుథతీ పర్యశఙ్కత థేవరమ
హతా వై సత్రీస్వభావేన శుథ్ధచారిత్రభూషణమ
26 సా తం పరుషమ ఆరబ్ధా వక్తుం సాధ్వీ పతివ్రతా
నైష కాలొ భవేన మూఢ యం తవం పరార్దయసే హృథా
27 అప్య అహం శస్త్రమ ఆథాయ హన్యామ ఆత్మానమ ఆత్మనా
పతేయం గిరిశృఙ్గాథ వా విశేయం వా హుతాశనమ
28 రామం భర్తారమ ఉత్సృజ్య న తవ అహం తవాం కదం చన
నిహీనమ ఉపతిష్ఠేయం శార్థూలీ కరొష్టుకం యదా
29 ఏతాథృశం వచొ శరుత్వా లక్ష్మణః పరియ రాఘవః
పిధాయ కర్ణౌ సథ్వృత్తః పరస్దితొ యేన రాగవః
స రామస్య పథం గృహ్య పరససార ధనుర్ధరః
30 ఏతస్మిన్న అన్తరే రక్షొ రావణః పరత్యథృశ్యత
అభవ్యొ భవ్యరూపేణ భస్మచ్ఛన్న ఇవానలః
యతి వేషప్రతిచ్ఛన్నొ జిహీర్షుస తామ అనిన్థితామ
31 సా తమ ఆలక్ష్య సంప్రాప్తం ధర్మజ్ఞా జనకాత్మజా
నిమన్త్రయామ ఆస తథా ఫలమూలాశనాథిభిః
32 అవమన్య స తత సర్వం సవరూపం పరతిపథ్య చ
సాన్త్వయామ ఆస వైథేహీమ ఇతి రాక్షసపుంగవః
33 సీతే రాక్షసరాజొ ఽహం రావణొ నామ విశ్రుతః
మమ లఙ్కా పురీ నామ్నా రమ్యా పారే మహొథధేః
34 తత్ర తవం వరనారీషు శొభిష్యసి మయా సహ
భార్యా మే భవ సుశ్రొణి తాపసం తయజ్య రాఘవమ
35 ఏవమాథీని వాక్యాని శరుత్వా సీతాద జానకీ
పిధాయ కర్ణౌ సుశ్రొణీ మైవమ ఇత్య అబ్రవీథ వచః
36 పరపతేథ థయౌః సనక్షత్రా పృదివీ శకలీభవేత
శైత్యమ అగ్నిర ఇయాన నాహం తయజేయం రగునన్థనమ
37 కదం హి భిన్నకరటం పథ్మినం వనగొచరమ
ఉపస్దాయ మహానాగం కరేణుః సూకరం సపృశేత
38 కదం హి పీత్వా మాధ్వీకం పీత్వా చ మధుమాధవీమ
లొభం సౌవీరకే కుర్యాన నారీ కా చిథ ఇతి సమరే
39 ఇతి సా తం సమాభాష్య పరవివేశాశ్రమం పునః
తామ అనుథ్రుత్య సుశ్రొణీం రావణః పరత్యషేధయత
40 భర్త్సయిత్వా తు రూక్షేణ సవరేణ గతచేతనామ
మూర్ధజేషు నిజగ్రాహ ఖమ ఉపాచక్రమే తతః
41 తాం థథర్శ తథా గృధ్రొ జటాయుర గిరిగొచరః
రుథతీం రామ రామేతి హరియమాణాం తపస్వినామ