అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 259

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 259)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
పులస్త్యస్య తు యః కరొధాథ అర్ధథేహొ ఽభవన మునిః
విశ్రవా నామ సక్రొధః స వైశ్రవణమ ఐక్షత
2 బుబుధే తం తు సక్రొధం పితరం రాక్షసేశ్వరః
కుబేరస తత్ప్రసాథార్దం యతతే సమ సథా నృప
3 స రాజరాజొ లఙ్కాయాం నివసన నరవాహనః
రాక్షసీః పరథథౌ తిస్రః పితుర వై పరిచారికాః
4 తాస్తథా తం మహాత్మానం సంతొషయితుమ ఉథ్యతాః
ఋషిం భరతశార్థూల నృత్తగీతవిశారథాః
5 పుష్పొత్కటా చ రాకా చ మాలినీ చ విశాం పతే
అన్యొన్యస్పర్ధయా రాజఞ శరేయః కామాః సుమధ్యమాః
6 తాసాం స భగవాంస తుష్టొ మహాత్మా పరథథౌ వరాన
లొకపాలొపమాన పుత్రాన ఏకైకస్యా యదేప్సితాన
7 పుష్పొత్కటాయాం జజ్ఞాతే థవౌ పుత్రౌ రాక్షసేశ్వరౌ
కుమ్భకర్ణ థశగ్రీవౌ బలేనాప్రతిమౌ భువి
8 మాలినీ జనయామ ఆస పుత్రమ ఏకం విభీషణమ
రాకాయాం మిదునం జజ్ఞే ఖరః శూర్పణఖా తదా
9 విభీషణస తు రూపేణ సర్వేభ్యొ ఽభయధికొ ఽభవత
స బభూవ మహాభాగొ ధర్మగొప్తా కరియా రతిః
10 థశగ్రీవస తు సర్వేషాం జయేష్ఠొ రాక్షసపుంగవః
మహొత్సాహొ మహావీర్యొ మహాసత్త్వపరాక్రమః
11 కుమ్భకర్ణొ బలేనాసీత సర్వేభ్యొ ఽభయధికస తథా
మాయావీ రణశౌణ్డశ చ రౌథ్రశ చ రజనీచరః
12 ఖరొ ధనుషి విక్రాన్తొ బరహ్మ థవిట పిశితాశనః
సిథ్ధవిఘ్నకరీ చాపి రౌథ్రా శూర్పణఖా తదా
13 సర్వే వేథవిథః శూరాః సర్వే సుచరితవ్రతాః
ఊషుః పిత్రా సహ రతా గన్ధమాథన పర్వతే
14 తతొ వైశ్రవణం తత్ర థథృశుర నరవాహనమ
పిత్రా సార్ధం సమాసీనమ ఋథ్ధ్యా పరమయా యుతమ
15 జాతస్పర్ధాస తతస తే తు తపసే ధృతనిశ్చయాః
బరహ్మాణం తొషయామ ఆసుర ఘొరేణ తపసా తథా
16 అతిష్ఠథ ఏకపాథేన సహస్రం పరివత్సరాన
వాయుభక్షొ థశగ్రీవః పఞ్చాగ్నిః సుసమాహితః
17 అధః శాయీ కుమ్భకర్ణొ యతాహారొ యతవ్రతః
విభీషణః శీర్ణపర్ణమ ఏకమ అభ్యవహారయత
18 ఉపవాసరతిర ధీమాన సథా జప్యపరాయణః
తమ ఏవ కాలమ ఆతిష్ఠత తీవ్రం తప ఉథారధీః
19 ఖరః శూర్పణఖా చైవ తేషాం వై తప్యతాం తపః
పరిచర్యాం చ రక్షాం చ చక్రతుర హృష్టమానసౌ
20 పూర్ణే వర్షసహస్రే తు శిరొ ఛిత్త్వా థశాననః
జుహొత్య అగ్నౌ థురాధర్షస తేనాతుష్యజ జగత పరభుః
21 తతొ బరహ్మా సవయం గత్వా తపసస తాన నయవారయత
పరలొభ్య వరథానేన సర్వాన ఏవ పృదక పృదక
22 [బరహ్మా]
పరీతొ ఽసమి వొ నివర్తధ్వం వరాన వృణుత పుత్రకాః
యథ యథ ఇష్టమ ఋతే తవ ఏకమ అమరత్వం తదాస్తు తత
23 యథ యథ అగ్నౌ హుతం సర్వం శిరస తే మహథ ఈప్సయా
తదైవ తాని తే థేహే భవిష్యన్తి యదేప్సితమ
24 వైరూప్యం చ న తే థేహే కామరూపధరస తదా
భవిష్యసి రణే ఽరీణాం విజేతాసి న సంశయః
25 [రావణ]
గన్ధర్వథేవాసురతొ యక్షరాక్షసతస తదా
సర్వకింనర భూతేభ్యొ న మే భూయాత పరాభవః
26 [బరహ్మా]
య ఏతే కీర్తితాః సర్వే న తేభ్యొ ఽసతి భయం తవ
ఋతే మనుష్యాథ భథ్రం తే తదా తథ విహితం మయా
27 [మార్క]
ఏవమ ఉక్తొ థశగ్రీవస తుష్టః సమభవత తథా
అవమేనే హి థుర్బుథ్ధిర మనుష్యాన పురుషాథకః
28 కుమ్భకర్ణమ అదొవాచ తదైవ పరపితామహః
స వవ్రే మహతీం నిథ్రాం తమసా గరస్తచేతనః
29 తదా భవిష్యతీత్య ఉక్త్వా విభీషణమ ఉవాచ హ
వరం వృణీష్వ పుత్ర తవం పరీతొ ఽసమీతి పునః పునః
30 [విభీసణ]
పరమాపథ గతస్యాపి నాధర్మే మే మతిర భవేత
అశిక్షితం చ భగవన బరహ్మాస్తం పరతిభాతు మే
31 [బరహ్మా]
యస్మాథ రాక్షసయొనౌ తే జాతస్యామిత్రకర్శన
నాధర్మే రమతే బుథ్ధిర అమరత్వం థథామి తే
32 [మార్క]
రాక్షసస తు వరం లబ్ధ్వా థశగ్రీవొ విశాం పతే
లఙ్కాయాశ చయావయామ ఆస యుధి జిత్వా ధనేశ్వరమ
33 హిత్వా స భగవాఁల లఙ్కామ ఆవిశథ గన్ధమాథనమ
గన్ధర్వయక్షానుగతొ రక్షఃకింపురుషైః సహ
34 విమానం పుష్పకం తస్య జహారాక్రమ్య రావణః
శశాప తం వైశ్రవణొ న తవామ ఏతథ వహిష్యతి
35 యస తు తవాం సమరే హన్తా తమ ఏవైతథ ధనిష్యతి
అవమన్య గురుం మాం చ కషిప్రం తవం న భవిష్యసి
36 విభీషణస తు ధర్మాత్మా సతాం ధర్మమ అనుస్మరన
అన్వగచ్ఛన మహారాజ శరియా పరమయా యుతః
37 తస్మై స భగవాంస తుష్టొ భరాతా భరాత్రే ధనేశ్వరః
సేనాపత్యం థథౌ ధీమాన యక్షరాక్షస సేనయొః
38 రాక్షసాః పురుషాథాశ చ పిశాచాశ చ మహాబలాః
సర్వే సమేత్య రాజానమ అభ్యషిఞ్చథ థశాననమ
39 థశగ్రీవస తు థైత్యానాం థేవానాం చ బలొత్కటః
ఆక్రమ్య రత్నాన్య అహరత కామరూపీ విహంగమః
40 రావయామ ఆస లొకాన యత తస్మాథ రావణ ఉచ్యతే
థశగ్రీవః కామబలొ థేవానాం భయమ ఆథధత