అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 258

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 258)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
పరాప్తమ అప్రతిమం థుఃఖం రామేణ భరతర్షభ
రక్షసా జానకీ తస్య హృతా భార్యా బలీయసా
2 ఆశ్రమాథ రాక్షసేన్థ్రేణ రావణేన విహాయసా
మాయామ ఆస్దాయ తరసా హత్వా గృధ్రం జటాయుషమ
3 పరత్యాజహార తాం రామః సుగ్రీవ బలమ ఆశ్రితః
బథ్ధ్వా సేతుం సముథ్రస్య థగ్ధ్వా లఙ్కాం శితైః శరైః
4 [య]
కస్మిన రామః కులే జాతః కింవీర్యః కింపరాక్రమః
రావణః కస్య వా పుత్రః కిం వైరం తస్య తేన హ
5 ఏతన మే భగవన సర్వం సమ్యగ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి
శరొతుమ ఇచ్ఛామి చరితం రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
6 [మార్క]
అజొ నామాభవథ రాజా మహాన ఇక్ష్వాకువంశజః
తస్య పుత్రొ థశరదః శశ్వత సవాధ్యాయవాఞ శుచిః
7 అభవంస తస్య చత్వారః పుత్రా ధర్మార్దకొవిథాః
రామలక్ష్మణశత్రుఘ్నా భరతశ చ మహాబలః
8 రామస్య మాతా కౌసల్యా కైకేయీ భరతస్య తు
సుతౌ లక్ష్మణశత్రుఘ్నౌ సుమిత్రాయాః పరంతపౌ
9 విథేహరాజొ జనకః సీతా తస్యాత్మజా బిభొ
యాం చకార సవయం తవష్టా రామస్య మహిషీం పరియామ
10 ఏతథ రామస్య తే జన్మ సీతాయాశ చ పరకీర్తితమ
రావణస్యాపి తే జన్మ వయాఖ్యాస్యామి జనేశ్వర
11 పితామహొ రావణస్య సాక్షాథ థేవః పరజాపతిః
సవయమ్భూః సర్వలొకానాం పరభుః సరష్టా మహాతపాః
12 పులస్త్యొ నామ తస్యాసీన మానసొ థయితః సుతః
తస్య వైశ్రవణొ నామ గవి పుత్రొ ఽభవత పరభుః
13 పితరం స సముత్సృజ్య పితామహమ ఉపస్దితః
తస్య కొపాత పితా రాజన ససర్జాత్మానమ ఆత్మనా
14 స జజ్ఞే విశ్రవా నామ తస్యాత్మార్ధేన వై థవిజః
పరతీకారాయ సక్రొధస తతొ వైశ్రవణస్య వై
15 పితామహస తు పరీతాత్మా థథౌ వైశ్రవణస్య హ
అమరత్వం ధనేశత్వం లొకపాలత్వమ ఏవ చ
16 ఈశానేన తదా సఖ్యం పుత్రం చ నలకూబరమ
రాజధానీ నివేశం చ లఙ్కాం రక్షొగణాన్వితామ