అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 257)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
ఏవం హృతాయాం కృష్ణాయాం పరాప్య కలేశమ అనుత్తమమ
అత ఊర్ధ్వం నరవ్యాఘ్రాః కిమ అకుర్వత పాణ్డవాః
2 [వై]
ఏవం కృష్ణాం మొక్షయిత్వా వినిర్జిత్య జయథ్రదమ
ఆసాం చక్రే మునిగణైర ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
3 తేషాం మధ్యే మహర్షీణాం శృణ్వతామ అనుశొచతామ
మార్కణ్డేయమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత పాణ్డునన్థనః
4 మన్యే కాలశ చ బలవాన థైవం చ విధినిర్మితమ
భవితవ్యం చ భూతానాం యస్య నాస్తి వయతిక్రమః
5 కదం హి పత్నీమ అస్మాకం ధర్మజ్ఞాం ధర్మచారిణీమ
సంస్పృశేథ ఈథృశొ భావః శుచిం సతైన్యమ ఇవానృతమ
6 న హి పాపం కృతం కిం చిత కర్మ వా నిన్థితం కవ చిత
థరౌపథ్యా బరాహ్మణేష్వ ఏవ ధర్మః సుచరితొ మహాన
7 తాం జహార బలాథ రాజా మూఢ బుథ్ధిర జయథ్రదః
తస్యాః సంహరణాత పరాప్తః శిరసః కేశవాపనమ
పరాజయం చ సంగ్రామే ససహాయః సమాప్తవాన
8 పరత్యాహృతా తదాస్మాభిర హత్వా తత సైన్ధవం బలమ
తథ థారహరణం పరాప్తమ అస్మాభిర అవితర్కితమ
9 థుఃఖశ చాయం వనేవాసొ మృగయాయాం చ జీవికా
హింసా చ మృగజాతీనాం వనౌకొభిర వనౌకసామ
జఞాతిభిర విప్రవాసశ చ మిద్యా వయవసితైర అయమ
10 అస్తి నూనం మయా కశ చిథ అల్పభాగ్యతరొ నరః
భవతా థృష్టపూర్వొ వా శరుతపూర్వొ ఽపి వా భవేత