అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 256

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 256)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
జయథ్రదస తు సంప్రేక్ష్య భరాతరావ ఉథ్యతాయుధౌ
పరాథ్రవత తూర్ణమ అవ్యగ్రొ జీవితేప్సుః సుథుఃఖితః
2 తం భీమసేనొ ధావన్తమ అవతీర్య రదాథ బలీ
అభిథ్రుత్య నిజగ్రాహ కేశపక్షే ఽతయమర్షణః
3 సముథ్యమ్య చ తం రొషాన నిష్పిపేష మహీతలే
గలే గృహీత్వా రాజానం తాడయామ ఆస చైవ హ
4 పునః సంజీవమానస్య తస్యొత్పతితుమ ఇచ్ఛతః
పథా మూర్ధ్ని మహాబాహుః పరాహరథ విలపిష్యతః
5 తస్య జానుం థథౌ భీమొ జఘ్నే చైనమ అరత్నినా
స మొహమ అగమథ రాజా పరహార వరపీడితః
6 విరొషం భీమసేనం తు వారయామ ఆస ఫల్గునః
థుఃశలాయాః కృతే రాజా యత తథ ఆహేతి కౌరవ
7 [భీమసేన]
నాయం పాపసమాచారొ మత్తొ జీవితుమ అర్హతి
థరౌపథ్యాస తథ అనర్హాయాః పరిక్లేష్టా నరాధమః
8 కిం ను శక్యం మయా కర్తుం యథ రాజా సతతం ఘృణీ
తవం చ బాలిశయా బుథ్ధ్యా సథైవాస్మాన పరబాధసే
9 ఏవం కుత్వా సటాస తస్య పఞ్చ చక్రే వృకొథరః
అర్ధచన్థ్రేణ బాణేన కిం చిథ అబ్రువతస తథా
10 వికల్పయిత్వా రాజానం తతః పరాహ వృకొథరః
జీవితుం చేచ్ఛసే మూఢ హేతుం మే గథతః శృణు
11 థాసొ ఽసమీతి తవయా వాచ్యం సంసత్సు చ సభాసు చ
ఏవం తే జీవితం థథ్యామ ఏష యుథ్ధజితొ విధిః
12 ఏవమ అస్త్వ ఇతి తం రాజా కృచ్ఛ్రప్రాణొ జయథ్రదః
పరొవాచ పురుషవ్యాఘ్రం భీమమ ఆహవశొభినమ
13 తత ఏనం విచేష్టన్తం బథ్ధ్వా పార్దొ వృకొథరః
రదమ ఆరొపయామ ఆస విసంజ్ఞం పాంసుగుణ్ఠితమ
14 తతస తం రదమ ఆస్దాయ భీమః పార్దానుగస తథా
అభ్యేత్యాశ్రమమధ్యస్దమ అభ్యగచ్ఛథ యుధిష్ఠిరమ
15 థర్శయామ ఆస భీమస తు తథవస్దం జయథ్రదమ
తం రాజా పరాహసథ థృష్ట్వా ముచ్యతామ ఇతి చాబ్రవీత
16 రాజానం చాబ్రవీథ భీమొ థరౌపథ్యై కదయేతి వై
థాసభావం గతొ హయ ఏష పాణ్డూనాం పాపచేతనః
17 తమ ఉవాచ తతొ జయేష్ఠొ భరాతా సంప్రణయం వచః
ముఞ్చైనమ అధమాచారం పరమాణం యథి తే వయమ
18 థరౌపథీ చాబ్రవీథ భీమమ అభిప్రేక్ష్య యుధిష్ఠిరమ
థాసాయం ముచ్యతాం రాజ్ఞస తవయా పఞ్చ సటః కృతః
19 స ముక్తొ ఽభయేత్య రాజానమ అభివాథ్య యుధిష్ఠిరమ
వవన్థే విహ్వలొ రాజా తాంశ చ సర్వాన మునీంస తథా
20 తమ ఉవాచ ఘృణీ రాజా ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
తదా జయథ్రదం థృష్ట్వా గృహీతం సవ్యసాచినా
21 అథాసొ గచ్ఛ ముక్తొ ఽసి మైవం కార్షీః పునః కవ చిత
సత్రీ కాముక ధిగ అస్తు తవాం కషుథ్రః కషుథ్రసహాయవాన
ఏవంవిధం హి కః కుర్యాత తవథన్యః పురుషాధమః
22 గతసత్త్వమ ఇవ జఞాత్వా కర్తారమ అశుభస్య తమ
సంప్రేక్ష్య భరతశ్రేష్ఠః కృపాం చక్రే నరాధిపః
23 ధర్మే తే వర్ధతాం బుథ్ధిర మా చాధర్మే మనొ కృదాః
సాశ్వః సరద పాథాతః సవస్తి గచ్ఛ జయథ్రద
24 ఏవమ ఉక్తస తు సవ్రీడం తూష్ణీం కిం చిథ అవాఙ్ముఖః
జగామ రాజా థుఃఖార్తొ గఙ్గా థవారాయ భారత
25 స థేవం శరణం గత్వా విరూపాక్షమ ఉమాపతిమ
తపొ చచార విపులం తస్య పరీతొ వృషధ్వజః
26 బలిం సవయం పరత్యగృహ్ణాత పరీయమాణస తరిలొచనః
వరం చాస్మై థథౌ థేవః స చ జగ్రాహ తచ ఛృణు
27 సమస్తాన సరదాన పఞ్చ జయేయం యుధి పాణ్డవాన
ఇతి రాజాబ్రవీథ థేవం నేతి థేవస తమ అబ్రవీత
28 అజయ్యాంశ చాప్య అవధ్యాంశ చ వారయిష్యసి తాన యుధి
ఋతే ఽరజునం మహాబాహుం థేవైర అపి థురాసథమ
29 యమ ఆహుర అజితం థేవం శఙ్ఖచక్రగథాధరమ
పరధానః సొ ఽసత్రవిథుషాం తేన కృష్ణేన రక్ష్యతే
30 ఏవమ ఉక్తస తు నృపతిః సవమ ఏవ భవనం యయౌ
పాణ్డవాశ చ వనే తస్మిన నయవసన కామ్యకే తథా