అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 255)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
సంతిష్ఠత పరహరత తూర్ణం విపరిధావత
ఇతి సమ సైధవొ రాజా చొథయామ ఆస తాన నృపాన
2 తతొ ఘొరతరః శబ్థొ రణే సమభవత తథా
భీమార్జునయమాన థృష్ట్వా సైన్యానాం సయుధిష్ఠిరాన
3 శిబిసిన్ధుత్రిగర్తానాం విషాథశ చాప్య అజాయత
తాన థృష్ట్వా పురుషవ్యాఘ్రాన వయాఘ్రాన ఇవ బలొత్కటాన
4 హేమచిత్రసముత్సేధాం సర్వశైక్యాయసీం గథామ
పరగృహ్యాభ్యథ్రవథ భీమః సైన్ధవం కాలచొథితమ
5 తథన్తరమ అదావృత్య కొటికాశ్యొ ఽభయహారయత
మహతా రదవంశేన పరివార్య వృకొథరమ
6 శక్తితొమరనారాచైర వీరబాహుప్రచొథితైః
కీర్యమాణొ ఽపి బహుభిర న సమ భీమొ ఽభయకమ్పత
7 గజం తు సగజారొహం పథాతీంశ చ చతుర్థశ
జఘాన గథయా భీమః సైన్ధవ ధవజినీముఖే
8 పార్దః పఞ్చశతాఞ శూరాన పార్వతీయాన మహారదాన
పరీప్సమానః సౌవీరం జఘాన ధవజినీముఖే
9 రాజా సవయం సువీరాణాం పరవరాణాం పరహారిణామ
నిమేష మాత్రేణ శతం జఘాన సమరే తథా
10 థథృశే నకులస తత్ర రదాత పరస్కన్థ్య ఖడ్గధృక
సిరాంసి పాథరక్షాణాం బీజవత పరవపన ముహుః
11 సహథేవస తు సంయాయ రదేన జగ యొధినః
పాతయామ ఆస నారాచైర థరుమేభ్య ఇవ బర్హిణః
12 తతస తరిగర్గః సధనుర అవతీర్య మహారదాత
గథయా చతురొ వాహాన రాజ్ఞస తస్య తథావధీత
13 తమ అభ్యాశగతం రాజా పథాతిం కున్తినన్థనః
అర్ధచన్థ్రేణ బాణేన వివ్యాధొరసి ధర్మరాట
14 స భిన్నహృథయొ వీరొ వక్త్రాచ ఛొణితమ ఊథ్వమన
పపాతాభిముఖః పార్దం ఛిన్నమూల ఇవ థరుమః
15 ఇన్థ్రసేన థవితీయస తు రదాత పరస్కన్థ్య ధర్మరాజ
హతాశ్వః సహథేవస్య పరతిపేథే మహారదమ
16 నకులం తవ అభిసంధాయ కషేమం కరమహాముఖౌ
ఉభావ ఉభయతస తీక్ష్ణైః శరవర్షైర అవర్షతామ
17 తౌ శరైర అభివర్షన్తౌ జీమూతావ ఇవ వార్షికౌ
ఏకైకేన విపాఠేన జఘ్నే మాథ్రవతీసుతః
18 తరిగర్తరాజః సురదస తస్యాద రదధూర గతః
రదమ ఆక్షేపయామ ఆస గజేన గజయానవిత
19 నకులస తవ అపభీస తస్మాథ రదాచ చర్మాసి పాణిమాన
ఉథ్భ్రాన్తం సదానమ ఆస్దాయ తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
20 సురదస తం గజవరం వధాయ నకులస్య తు
పరేషయామ ఆస సక్రొధమ అభ్యుచ్ఛ్రితకరం తతః
21 నకులస తస్య నాగస్య సమీపపరివర్తినః
సవిషాణం భుజం మూలే ఖడ్గేన నిరకృన్తత
22 స వినథ్య మహానాథం జగః కఙ్కణ భూషణః
పతన్న అవాక్శిరా భూమౌ హస్త్యారొహాన అపొదయత
23 స తత కర్మ మహత కృత్వా శూరొ మాథ్రవతీసుతః
భీమసేనరదం పరాప్య శర్మ లేభే మహారదః
24 భీమస తవ ఆపతతొ రాజ్ఞః కొటికాశ్యస్య సంగరే
సూతస్య నుథతొ వాహాన కషురేణాపాహరచ ఛిరః
25 న బుబొధ హతం సూతం స రాజా బాహుశాలినా
తస్యాశ్వా వయథ్రవన సంఖ్యే హతసూతాస తతస తతః
26 విముఖం హతసూతం తం భీమః పరహరతాం వరః
జఘాన తలయుక్తేన పరాసేనాభ్యేత్య పాణ్డవః
27 థవాథశానాం తు సర్వేషాం సౌవీరాణాం ధనంజయః
చకర్త నిషితైర భల్లైర ధనూంషి చ శిరాంసి చ
28 శిబీన ఇక్ష్వాకుముఖ్యాంశ చ తరిగర్తాన సైధవాన అపి
జఘానాతిరదః సంఖ్యే బాణగొచరమ ఆగతాన
29 సాథితాః పరత్యథృశ్యన్త బహవః సవ్యసాచినా
సపతాకాశ చ మాతఙ్గాః సాథ్వజాశ చ మహారదాః
30 పరచ్ఛాథ్య పృదివీం తస్దుః సర్వమ ఆయొధనం పరతి
శరీరాణ్య అశిరస్కాని విథేహాని శిరాంసి చ
31 శవగృధ్రకఙ్కకాకొల భాసగొమాయువాయసాః
అతృప్యంస తత్ర వీరాణాం హతానాం మాంసశొణితైః
32 హతేషు తేషు వీరేషు సిన్ధురాజొ జయథ్రదః
విముచ్య కృష్ణాం సంత్రస్తః పలాయనపరొ ఽభవత
33 స తస్మిన సంకులే సైన్యే థరౌపథీమ అవతార్య వై
పరాణప్రేప్సుర ఉపాధావథ వనం యేన నరాధమః
34 థరౌపథీం ధర్మరాజస తు థృష్ట్వా ధౌమ్య పురస్కృతామ
మాథ్రీపుత్రేణ వీరేణ రదమ ఆరొపయత తథా
35 తతస తథ విథ్రుతం సైన్యమ అపయాతే జయథ్రదే
ఆథిశ్యాథిశ్య నారాచైర ఆజఘాన వృకొథరః
36 సవ్యసాచీ తు తం థృష్ట్వా పలాయన్తం జయథ్రదమ
వారయామ ఆస నిఘ్నన్తం భీమం సైన్ధవ సైనికాన
37 [అర్జ]
యస్యాపచారాత పరాప్తొ ఽయమ అస్మాన కలేశొ థురాసథః
తమ అస్మిన సమరొథ్థేశే న పశ్యామి జయథ్రదమ
38 తమ ఏవాన్విష భథ్రం తే కిం తే యొధైర నిపాతితైః
అనామిషమ ఇథం కర్మ కదం వా మన్యతే భవాన
39 [వై]
ఇత్య ఉక్తొ భీమసేనస తు గుడాకేశేన ధీమతా
యుధిష్ఠిరమ అభిప్రేక్ష్య వాగ్మీ వచనమ అబ్రవీత
40 హతప్రవీరా రిపవొ భూయిష్ఠం విథ్రుతా థిశః
గృహీత్వా థరౌపథీం రాజన నివర్తతు భవాన ఇతః
41 యమాభ్యాం సహ రాజేన్థ్ర ధౌమ్యేన చ మహాత్మనా
పరాప్యాశ్రమపథం రాజన థరౌపథీం పరిసాన్త్వయ
42 న హి మే మొక్ష్యతే జీవన మూఢః సైన్ధవకొ నృపః
పాతాలతలసంస్దొ ఽపి యథి శక్రొ ఽసయ సారదిః
43 [య]
న హన్తవ్యొ మహాబాహొ థురాత్మాపి స సైన్ధవః
ఉఃశలామ అభిసంస్మృత్య గాన్ధారీం చ యశస్వినీమ
44 [వై]
తచ ఛరుత్వా థరౌపథీ భీమమ ఉవాచ వయాకులేన్థ్రియా
కుపితా హరీమతీ పరాజ్ఞా పతీ భీమార్జునావ ఉభౌ
45 కర్తవ్యం చేత పరియం మహ్యం వధ్యః స పురుషాధమః
సైన్ధవాపసథః పాపొ థుర్మతిః కులపాంసనః
46 భార్యాభిహర్తా నిర్వైరొ యశ చ రాజ్యహరొ రిపుః
యాచమానొ ఽపి సంగ్రామే న స జీవితుమ అర్హతి
47 ఇత్య ఉక్తౌ తౌ నరవ్యాఘ్రౌ యయతుర యత్ర సైన్ధవః
రాజా నివవృతే కృష్ణామ ఆథాయ సపురొహితః
48 స పరవిశ్యాశ్రమపథం వయపవిథ్ధబృసీ ఘటమ
మార్కణ్డేయాధిభిర విప్రైర అనుకీర్ణం థథర్శ హ
49 థరౌపథీమ అనుశొచథ్భిర బరాహ్మణైస తైః సమాగతైః
సమియాయ మరా పరాజ్ఞః సభార్యొ భరాతృమధ్యగః
50 తే సమ తం ముథితా థృష్ట్వా పునర అభ్యాగతం నృపమ
జిత్వా తాన సిన్ధుసౌవీరాన థరౌపథీం చాహృతాం పునః
51 స తైః పరివృతొ రాజా తత్రైవొపవివేశ హ
పరవివేశాశ్రమం కృష్ణా యమాభ్యాం సహ భామినీ
52 భీమార్జునావ అపి శరుత్వా కరొశమాత్రగతం రిపుమ
సవయమ అశ్వాంస తుథన్తౌ తౌ జవేనైవాభ్యధావతామ
53 ఇథమ అత్యథ్భుతం చాత్ర చకార పురుషొ ఽరజునః
కరొశమాత్రగతాన అశ్వాన సైన్ధవస్య జఘాన యత
54 స హి థివ్యాస్త్రసంపన్నః కృచ్ఛ్రకాలే ఽపయ అసంభ్రమః
అకరొథ థుష్కరం కర్మ శరైర అస్త్రానుమన్త్రితైః
55 తతొ ఽభయధావతాం వీరావ ఉభౌ భీమ ధనంజయౌ
హతాశ్వం సైన్ధవం భీతమ ఏకం వయాకులచేతసమ
56 సైన్ధవస తు హతాన థృష్ట్వా తదాశ్వాన సవాన సుథుఃఖితః
థృష్ట్వా విక్రమకర్మాణి కుర్వాణం చ ధనంజయమ
పలాయనకృతొత్సాహః పరాథ్రవథ యేన వై వనమ
57 సైన్ధవం తవాభిసంప్రేక్ష్య పరాక్రాన్తం పలాయనే
అనుయాయ మహాబాహుః ఫల్గునొ వాక్యమ అబ్రవీత
58 అనేన వీర్యేణ కదం సత్రియం పరార్దయసే బలాత
రాజపుత్ర నివర్తస్వ న తే యుక్తం పలాయనమ
కదం చానుచరాన హిత్వా శత్రుమధ్యే పలాయసే
59 ఇత్య ఉచ్యమానః పార్దేన సైధవొ న నయవర్తత
తిష్ఠ తిష్ఠేతి తం భీమః సహసాభ్యథ్రవథ బలీ
మా వధీర ఇతి పార్దస తం థయావాన అభ్యభాషత