అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 260

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 260)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతొ బరహ్మర్షయః సిథ్ధా థేవరాజర్షయస తదా
హవ్యవాహం పురస్కృత్య బరాహ్మణం శరణం గతాః
2 [అగ్ని]
యః స విశ్రవసః పుత్రొ థశగ్రీవొ మహాబలః
అవధ్యొ వరథానేన కృతొ భగవతా పురా
3 స బాధతే పరజా సర్వా విప్రకారైర మహాబలః
తతొ నస తరాతుభగవన నాన్యస తరాతా హి విథ్యతే
4 [బరహ్మా]
న స థేవాసురైః శక్యొ యుథ్ధే జేతుం విభావసొ
విహితం తత్ర యత కార్యమ అభితస తస్య నిగ్రహే
5 తథర్దమ అవతీర్ణొ ఽసౌ మన్నియొగాచ చతుర్భుజః
విష్ణుః పరహరతాం శరేష్ఠః స కర్మైతత కరిష్యతి
6 [మార్క]
పితామహస తతస తేషాం సంనిధౌ వాక్యమ అబ్రవీత
సర్వైర థేవగణైః సార్ధం సంభవధ్వం మహీతలే
7 విష్ణొః సహాయాన ఋక్షీషు వానరీషు చ సర్వశః
జనయధ్వం సుతాన వీరాన కామరూపబలాన్వితాన
8 తతొ భాగానుభాగేన థేవగన్ధర్వథానవాః
అవతర్తుం మహీం సర్వే రఞ్జయామ ఆసుర అఞ్జసా
9 తేషాం సమక్షం గన్ధర్వీం థున్థుభీం నామ నామతః
శశాస వరథొ థేవొ థేవకార్యార్ద సిథ్ధయే
10 పితామహవచొ శరుత్వా గన్ధర్వీ థున్థుభీ తతః
మన్దరా మానుషే లొకే కుబ్జా సమభవత తథా
11 శక్రప్రభృతయశ చైవ సర్వే తే సురసత్తమాః
వానరర్క్ష వరస్త్రీషు జనయామ ఆసుర ఆత్మజాన
తే ఽనవవర్తన పితౄన సర్వే యశసా చ బలేన చ
12 భేత్తారొ గిరిశృఙ్గాణాం శాలతాలశిలాయుధాః
వజ్రసంహననాః సర్వే సర్వే చౌఘబలాస తదా
13 కామవీర్యధరాశ చైవ సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
నాగాయుత సమప్రాణా వాయువేగసమా జవే
యత్రేచ్ఛక నివాసాశ చ కే చిథ అత్ర వనౌకసః
14 ఏవంవిధాయ తత సర్వం భగవాఁల లొకభావనః
మన్దరాం బొధయామ ఆస యథ యత కార్యం యదా యదా
15 సా తథ్వచనమ ఆజ్ఞాయ తదా చక్రే మనొజవా
ఇతొ చేతశ చ గచ్ఛన్తీ వైరసంధుక్షణే రతా