అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 254)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ ఘొరతరః శబ్థొ వనే సమభవత తథా
భీమసేనార్జునౌ థృష్ట్వా కషత్రియాణామ అమర్షిణామ
2 తేషాం ధవజాగ్రాణ్య అభివీక్ష్య రాజా; సవయం థురాత్మా కురుపుంగవానామ
జరథ్రదొ యాజ్ఞసేనీమ ఉవాచ; రదే సదితాం భానుమతీం హతౌజాః
3 ఆయాన్తీమే పఞ్చ రదా మహాన్తొ; మన్యే చ కృష్ణే పతయస తవైతే
సా జానతీ ఖయాపయ నః సుకేశి; పరం పరం పాణ్డవానాం రదస్దమ
4 [థరౌ]
కిం తే జఞాతైర మూఢ మహాధనుర్ధరైర; అనాయుష్యం కర్మకృత్వాతిఘొరమ
ఏతే వీరాః పతయొ మే సమేతా; న వః శేషః కశ చిథ ఇహాస్తి యుథ్ధే
5 ఆఖ్యాతవ్యం తవ ఏవ సర్వం ముమూర్షొర; మయా తుభ్యం పృష్టయా ధర్మ ఏషః
న మే వయదా విథ్యతే తవథ్భయం వా; సంపశ్యన్త్యాః సానుజం ధర్మరాజమ
6 యస్య ధవజాగ్రే నథతొ మృథఙ్గౌ; నన్థొపనన్థౌ మధురౌ యుక్తరూపౌ
ఏతం సవధర్మార్దవినిశ్చయజ్ఞం; సథా జనాః కృత్యవన్తొ ఽనుయాన్తి
7 య ఏష జామ్బూనథశుథ్ధ గౌరః; పరచణ్డ ఘొణస తనుర ఆయతాక్షః
ఏతం కురుశ్రేష్ఠతమం వథన్తి; యుధిష్ఠిరం ధర్మసుతం పతిం మే
8 అప్య ఏష శత్రొః శరణాగతస్య; థథ్యాత పరాణాన ధర్మచారీ నృవీరః
పరైహ్య ఏనం మూఢ జవేన భూతయే; తవమ ఆత్మనః పరాఞ్జలిర నయస్తశాస్త్రః
9 అదాప్య ఏనం పశ్యసి యం రదస్దం; మహాభుజం శాలమ ఇవ పరవృథ్ధమ
సంథష్టౌష్ఠం భరుకుటీ సంహతభ్రువం; వృకొథరొ నామ పతిర మమైషః
10 ఆజానేయా బలినః సాధు థాన్తా; మహాబలాః శూరమ ఉథావహన్తి
ఏతస్య కర్మాణ్య అతిమానుషాణి; భీమేతి శబ్థొ ఽసయ గతః పృదివ్యామ
11 నాస్యాపరాథ్ధాః శేషమ ఇహాప్నువన్తి; నాప్య అస్య వైరం విస్మరతే కథా చిత
వైరస్యాన్తం సంవిధాయొపయాతి; పశ్చాచ ఛాన్తిం న చ గచ్ఛత్య అతీవ
12 మృథుర వథాన్యొ ధృతిమాన యశస్వీ; జితేన్థ్రియొ వృథ్ధసేవీ నృవీరః
భరాతా చ శిష్యశ చ యుధిష్ఠిరస్య; ధనంజయొ నామ పతిర మమైషః
13 యొ వై న కామాన న భయాన న లొభాత; తయజేథ ధర్మం న నృశంసం చ కుర్యాత
స ఏష వైశ్వానరతుల్యతేజాః; కున్తీసుతః శత్రుసహః పరమాదీ
14 యః సర్వధర్మార్దవినిశ్చయజ్ఞొ; భయార్తానాం భయహర్తా మనీషీ
యస్యొత్తమం రూపమ ఆహుః పృదివ్యాం; యం పాణ్డవాః పరిరక్షన్తి సర్వే
15 పరాణైర గరీయాంసమ అనువ్రతం వై; స ఏష వీరొ నకులః పతిర మే
యః ఖడ్గయొధీ లఘుచిత్రహస్తొ; మహాంశ చ ధీమాన సహథేవొ ఽథవితీయః
16 యస్యాథ్య కర్మ థరక్ష్యసే మూఢ సత్త్వ; శతక్రతొర వా థైత్య సేనాసు సంఖ్యే
శూరః కృతాస్త్రొ మతిమాన మనీషీ; పరియంకరొ ధర్మసుతస్య రాజ్ఞః
17 య ఏష చన్థ్రార్కసమానతేజా; జఘన్యజః పాణ్డవానాం పరియశ చ
బుథ్ధ్యా సమొ యస్య నరొ న విథ్యతే; వక్తా తదా సత్సు వినిశ్చయజ్ఞః
18 సైష శూరొ నిత్యమ అమర్షణశ; చ ధీమాన పరాజ్ఞః సహథేవః పతిర మే
తయజేత పరాణాన పరవిశేథ ధవ్యవాహం; న తవ ఏవైష వయాహరేథ ధర్మబాహ్యమ
సథా మనస్వీ కషత్రధర్మే నివిష్టః; కున్త్యాః పరాణైర ఇష్టతమొ నృవీరః
19 విశీర్యన్తీం నావమ ఇవార్ణవాన్తే; రత్నాభిపూర్ణాం మకరస్య పృష్ఠే
సేనాం తవేమాం హతసర్వయొధాం; విక్షొభితాం థరక్ష్యసి పాణ్డుపుత్రైః
20 ఇత్య ఏతే వై కదితాః పాణ్డుపుత్రా; యాంస తవం మొహాథ అవమన్య పరవృత్తః
యథ్య ఏతైస తవం ముచ్యసే ఽరిష్టథేహః; పునర్జన్మ పరాప్స్యసే జీవ ఏవ
21 [వై]
తతః పార్దాః పఞ్చ పఞ్చేన్థ్ర కల్పాస; తయక్త్వా తరస్తాన పరాఞ్జలీంస తాన పథాతీన
రదానీకం శరవర్షాన్ధ కారం; చక్రుః కరుథ్ధః సర్వతః సంనిగృహ్య