అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 253

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 253)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ థిశః సంప్రవిహృత్య పార్దా; మృగాన వరాహాన మహిషాంశ చ హత్వా
ధనుర్ధరాః శరేష్ఠతమాః పృదివ్యాం; పృదక చరన్తః సహితా బభూవుః
2 తతొ మృగవ్యాలగణానుకీర్ణం; మహావనం తథ విహగొపఘుష్టమ
భరాతౄంశ చ తాన అభ్యవథథ యుధిష్ఠిరః; శరుత్వా గిరొ వయాహరతాం మృగాణామ
3 ఆథిత్యథీప్తాం థిశమ అభ్యుపేత్య; మృగథ్విజాః కరూరమ ఇమే వథన్తి
ఆయాసమ ఉగ్రం పరతివేథయన్తొ; మహాహవం శత్రుభిర వావమానమ
4 కషిప్రం నివర్తధ్వమ అలం మృగైర నొ; మనొ హి మే థూయతి థహ్యతే చ
బుథ్ధిం సమాచ్ఛాథ్య చ మే సమన్యుర; ఉథ్ధూయతే పరాణపతిః శరీరే
5 సరః సుపర్ణేన హృతొరగం యదా; రాష్ట్రం యదా రాజకమ ఆత్తలక్ష్మి
ఏవంవిధం మే పరతిభాతి కామ్యకం; శౌణ్డైర యదా పీతరసశ చ కుమ్భః
6 తే సైన్ధవైర అత్యనిలౌఘవేగైర; మహాజవైర వాజిభిర ఉహ్యమానాః
యుక్తైర బృహథ్భిః సురదైర నృవీరాస; తథాశ్రమాయాభిముఖా బభూవుః
7 తేషాం తు గొమాయుర అనల్ప ఘొషొ; నివర్తతాం మామమ ఉపేత్య పార్శ్వమ
పరవ్యాహరత తం పరవిమృశ్య రాజా; పరొవాచ భీమం చ ధనంజయం చ
8 యదా వథత్య ఏష విహీనయొనిః; శాలావృకొ వామమ ఉపేత్య పార్శ్వమ
సువ్యక్తమ అస్మాన అవమన్య పాపైః; కృతొ ఽభిమర్థః కురుభిః పరసహ్య
9 ఇత్య ఏవ తే తథ వనమ ఆవిశన్తొ; మహత్య అరణ్యే మృగయాం చరిత్వా
బాలామ అపశ్యన్త తథా రుథన్తీం; ధాత్రేయికాం పరేష్యవధూం పరియాయాః
10 తామ ఇన్థ్రసేనస తవరితొ ఽభిసృత్య; రదాథ అవప్లుత్య తతొ ఽభయధావత
పరొవచ చైనాం వచనం నరేన్థ్ర; ధాత్రేయికామ ఆర్తతరస తథానీమ
11 కిం రొథిషి తవం పతితా ధరణ్యాం; కిం తే ముఖం శుష్యతి థీనవర్ణమ
కచ చిన న పాపైః సునృశంస కృథ భిః; పరమాదితా థరౌపథీ రాజపుత్రీ
అనిథ్య రూపా సువిశాలనేత్రా; శరీరతుల్యా కురుపుంగవానామ
12 యథ్య ఏవ థేవీ పృదివీం పరవిష్టా; థివం పరపన్నాప్య అద వా సముథ్రమ
తస్యా గమిష్యన్తి పథం హి పార్దాస; తదా హి సంతప్యతి ధర్మరాజః
13 కొ హీథృశానామ అరిమర్థనానాం; కలేశక్షమాణామ అపరాజితానామ
పరాణైః సమామ ఇష్టతమాం జిహీర్షేథ; అనుత్తమం రత్నమ ఇవ పరమూఢః
న బుధ్యతే నాదవతీమ ఇహాథ్య; బహిశ్చరం హృథయం పాణ్డవానామ
14 కస్యాథ్య కాయం పరతిభిథ్య ఘొరా; మహీం పరవేక్ష్యన్తి శితాః శరాగ్ర్యాః
మా తవం శుచస తాం పరతి భీరు విథ్ధి; యదాథ్య కృష్ణా పునర ఏష్యతీతి
నిహత్య సర్వాన థవిషతః సమగ్రాన; పార్దాః సమేష్యన్త్య అద యాజ్ఞసేన్యా
15 అదాబ్రవీచ చారు ముఖం పరమృజ్య; ధాత్రేయికా సారదిమ ఇన్థ్రసేనమ
జయథ్రదేనాపహృతా పరమద్య; పఞ్చేన్థ్ర కల్పాన పరిభూయ కృష్ణా
16 తిష్ఠన్తి వర్త్మాని నవాన్య అమూని; వృక్షాశ చ న మలాన్తి తదైవ భగ్నాః
ఆవర్తయధ్వం హయ అనుయాత శీఘ్రం; న థూరయాతైవ హి రాజపుత్రీ
17 సంనహ్యధ్వం సర్వ ఏవేన్థ్ర కల్పా; మహాన్తి చారూణి చ థంశనాని
గృహ్ణీత చాపాని మహాధనాని; శరాంశ చ శీఘ్రం పథవీం వరజధ్వమ
18 పురా హి నిర్భర్త్సన థణ్డమొహితా; పరమూఢ చిత్తా వథనేన శుష్యతా
థథాతి కస్మై చిథ అనర్హతే తనుం; వరాజ్య పూర్ణామ ఇవ భస్మని శరుచమ
19 పురా తుషాగ్నావ ఇవ హూయతే హవిః; పురా శమశానే సరగ ఇవాపవిధ్యతే
పురా చ సొమొ ఽధవరగొ ఽవలిహ్యతే; శునా యదా విప్రజనే పరమొహితే
మహత్య అరణ్యే మృగయాం చరిత్వా; పురా శృగాలొ నలినీం విగాహతే
20 మా వః పరియాయాః సునసం సులొచనం; చన్థ్రప్రభాచ్ఛం వథనం పరసన్నమ
సపృశ్యాచ ఛుభం కశ చిథ అకృత్య కారీ; శవా వై పురొడాశమ ఇవొపయుఙ్క్షీత
ఏతాని వర్త్మాన్య అనుయాత శీఘ్రం; మా వః కాలః కషిప్రమ ఇహాత్యగాథ వై
21 [య]
భథ్రే తూష్ణీమ ఆస్స్వ నియచ్ఛ వాచం; మాస్మత సకాశే పరుసాణ్య అవొచః
రాజానొ వా యథి వా రాజపుత్రా; బలేన మత్తా వఞ్చనాం పరాప్నువన్తి
22 [వై]
ఏతావథ ఉక్త్వా పరయయుర హి శీఘ్రం; తాన్య ఏవ వర్త్మాన్య అనువర్తమానాః
ముహుర ముహుర వయాలవథ ఉచ్ఛసన్తొ; జయాం విక్షిపన్తశ చ మహాధనుర భయః
23 తతొ ఽపశ్యంస తస్య సైన్యస్య రేణుమ; ఉథ్ధూతం వై జావి ఖురప్రణున్నమ
పథాతీనాం మధ్యగతం చ ధౌమ్యం; విక్రొశన్తం భీమమ అభిథ్రవేతి
24 తే సాన్త్వ్య ధౌమ్యం పరిథీనసత్త్వాః; సుఖం భవాన ఏత్వ ఇతి రాజపుత్రాః
శయేనా యదైవామిష సంప్రయుక్తా; జవేన తః సైన్యమ అదాభ్యధావన
25 తేషాం మహేన్థ్రొపమవిక్రమాణాం; సంరబ్ధానాం ధర్షణాథ యాజ్ఞసేన్యాః
కరొధః పరజజ్వాల జయథ్రదం చ; థృష్ట్వా పరియాం తస్య రదే సదితాం చ
26 పరచుక్రుశుశ చాప్య అద సిన్ధురాజం; వృకొథరశ చైవ ధనంజయశ చ
యమౌ చ రాజా చ మహాధనుర్ధరాస; తతొ థిశః సంముముహుః పరేషామ