అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 252

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 252)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
సరొషరాగొపహతేన వల్గునా; సరాగ నేత్రేణ నతొన్నత భరువా
ముఖేన విస్ఫూర్య సువీర రాష్ట్రపం; తతొ ఽబరవీత తం థరుపథాత్మజా పునః
2 యశస్వినస తీక్ష్ణవిషాన మహారదాన; అధిక్షిపన మూఢ న లజ్జసే కదమ
మహేన్థ్రకల్పాన నిరతాన సవకర్మసు; సదితాన సమూహేష్వ అపి యక్షరక్షసామ
3 న కిం చిథ ఈడ్యం పరవథన్తి పాపం; వనేచరం వా గృహమేధినం వా
తపస్వినం సంపరిపూర్ణ విథ్యం; భషన్తి హైవం శవనరాః సువీర
4 అహం తు మన్యే తవ నాస్తి కశ చిథ; ఏతాథృశే కషత్రియ సంనివేశే
యస తవాథ్య పాతాలముఖే పతన్తం; పాణౌ గృహీత్వా పరతిసంహరేత
5 నాగం పరభిన్నం గిరికూట కల్పమ; ఉపత్యకాం హైమవతీం చరన్తమ
థణ్డీవ యూదాథ అపసేధసే తవం; యొ జేతుమ ఆశంససి ధర్మరాజమ
6 బాల్యాత పరసుప్తస్య మహాబలస్య; సింహస్య పక్ష్మాణి ముఖాల లునాసి
పథా సమాహత్య పలాయమానః; కరుథ్ధం యథా థరక్ష్యసి భీమసేనమ
7 మహాబలం ఘొరతరం పరవృథ్ధం; జాతం హరిం పర్వత కన్థరేషు
పరసుప్తమ ఉగ్రం పరపథేన హన్సి; యః కరుథ్ధమ ఆసేత్స్యసి జిష్ణుమ ఉగ్రమ
8 కృష్ణొరగౌ కీక్ష్ణ విషౌ థవిజిహ్వౌ; మత్తః పథాక్రామసి పుచ్ఛ థేశే
యః పాణ్డవాభ్యాం పురుషొత్తమాభ్యాం; జఘన్యజాభ్యాం పరయుయుత్ససే తవమ
9 యదా చ వేణుః కథలీ నలొ వా; ఫలన్త్య అభావాయ న భూతయే ఽఽతమనః
తదైవ మాం తైః పరిరక్ష్యమాణమ; ఆథాస్యసే కర్కటకీవ గర్భమ
10 [జయథ]
జానామి కృష్ణే విథితం మమైతథ; యదావిధాస తే నరథేవ పుత్రాః
న తవ ఏవమ ఏతేన విభీషణేన; శక్యా వయం తరాసయితుం తవయాథ్య
11 వయం పునః సప్త థశేషు కృష్ణే; కులేషు సర్వే ఽనవమేషు జాతాః
షడ్భ్యొ గుణేభ్యొ ఽభయధికా విహీనాన; మన్యామహ్యే థరౌపథి పాణ్టు పుత్రాన
12 సా కషిప్రమ ఆతిష్ఠ గజం రదం వా; న వాక్యమాత్రేణ వయం హి శక్యాః
ఆశంస వా తవం కృపణం వథన్తీ; సౌవీరరాజస్య పునః పరసాథమ
13 [థరౌ]
మహాబలా హిం తవ ఇహ థుర్బలేవ; సౌవీరరాజస్య మతాహమ అస్మి
యాహం పరమాదాథ ఇహ సంప్రతీతా; సౌవీరరాజం కృపణం వథేయమ
14 యస్యా హి కృష్ణౌ పథవీం చరేతాం; సమాస్దితావ ఏకరదే సహాయౌ
ఇన్థ్రొ ఽపి తాం నాపహరేత కదం చిన; మనుష్యమాత్రః కృపణః కుతొ ఽనయః
15 యథా కిరీటీ పరవీర ఘాతీ; నిఘ్నన రదస్దొ థవిషతాం మనాంసి
మథన్తరే తవథ ధవజినీం పరవేష్టా; కక్షం థహన్న అగ్నిర ఇవొష్ణగేషు
16 జనార్థనస్యానుగా వృష్ణివీరా; మహేష్వాసాః కేకయాశ చాపి సర్వే
ఏతే హి సర్వే మమ రాజపుత్రాః; పరహృష్టరూపాః పథవీం చరేయుః
17 మౌర్వీ విసృష్టాః సతనయిత్నుఘొషా; గాణ్డీవముక్తాస తవ అతివేగవన్తః
హస్తం సమాహత్య ధనంజయస్య; భీమాః శబ్థం ఘొరతరం నథన్తి
18 గాణ్డీవముక్తాంశ చ మహాశరౌఘాన; పతంగసంఘాన ఇవ శీఘ్రవేగాన
సశఙ్ఖఘొషః సతలత్ర ఘొషొ; గాణ్డీవధన్వా ముహుర ఉథ్వమంశ చ
యథా శరాన అర్పయితా తవొరసి; తథా మనస తే కిమ ఇవాభవిష్యత
19 గథాహస్తం భీమమ అభిథ్రవన్తం; మాథ్రీపుత్రౌ సంపతన్తౌ థిశశ చ
అమర్షజం కరొధవిషం వమన్తౌ; థృష్ట్వా చిరం తాపమ ఉపైష్యసే ఽధమ
20 యదా చాహం నాతిచరే కదం చిత; పతీన మహార్హాన మనసాపి జాతు
తేనాథ్య సత్యేన వశీకృతం తవాం; థరష్టాస్మి పార్దైః పరికృష్యమాణమ
21 న సంభ్రమం గన్తుమ అహం హి శక్ష్యే; తవయా నృశంసేన వికృష్యమాణా
సమాగతాహం హి కురుప్రవీరైః; పునర వనం కామ్యకమ ఆగతా చ
22 [వై]
సా తాన అనుప్రేక్ష్య విశాలనేత్రా; జిఘృక్షమాణాన అవభర్త్సయన్తీ
పరొవాచ మా మాం సపృశతేతి భీతా; ధౌమ్యం పచుక్రొశ పురొహితం సా
23 జగ్రాహ తామ ఉత్తరవస్త్రథేశే; జయథ్రదస తం సమవాక్షిపత సా
తయా సమాక్షిప్త తనుః స పాపః; పపాత శాఖీవ నికృత్తమూలః
24 పరగృహ్యమాణా తు మహాజవేన; ముహుర వినిఃశ్వస్య చ రాజపుత్రీ
సా కృష్యమాణా రదమ ఆరురొహ; థౌమ్యస్య పాథావ అభివాథ్య కృష్ణా
25 [ధౌమ్య]
నేయం శక్యా తవయా నేతుమ అవిజిత్య మహారదాన
ధర్మం కషత్రస్య పౌరాణమ అవేక్షస్వ జయథ్రద
26 కషుథ్రం కృత్వా ఫలం పాపం పరాప్స్యసి తవమ అసంశయమ
ఆసాథ్య పాణ్డవాన వీరాన ధర్మరాజ పురొగమాన
27 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా హరియమాణాం తాం రాజపుత్రీం యశస్వినీమ
అన్వగచ్ఛత తథా ధౌమ్యః పథాతిగణమధ్యగః