అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తేషు పరయాతేషు కౌన్తేయః సత్యసంగరః
అభ్యభాషత ధర్మాత్మా భరాతౄన సర్వాన యుధిష్ఠిరః
2 థవాథశేమాః సమాస్మాభిర వస్తవ్యం నిర్జనే వనే
సమీక్షధ్వం మహారణ్యే థేశం బహుమృగథ్విజమ
3 బహుపుష్పఫలం రమ్యం శివం పుణ్యజనొచితమ
యత్రేమాః శరథః సర్వాః సుఖం పరతివసేమహి
4 ఏవమ ఉక్తే పరత్యువాచ ధర్మరాజం ధనంజయః
గురువన మానవ గురుం మానయిత్వ మనస్వినమ
5 [అర]
భవాన ఏవ మహర్షీణాం వృథ్ధానాం పర్యుపాసితా
అజ్ఞాతం మానుషే లొకే భవతొ నాస్తి కిం చన
6 తవయా హయ ఉపాసితా నిత్యం బరాహ్మణా భరతర్షభ
థవైపాయనప్రభృతయొ నారథశ చ మహాతపాః
7 యః సర్వలొకథ్వారాణి నిత్యం సంచరతే వశీ
థేవలొకాథ బరహ్మలొకం గన్ధర్వాప్సరసామ అపి
8 సర్వా గతీర విజానాసి బరాహ్మణానాం న సంశయః
పరభావాంశ చైవ వేత్ద తవం సర్వేషామ ఏవ పార్దివ
9 తవమ ఏవ రాజఞ జానాసి శరేయః కారణమ ఏవ చ
యత్రేచ్ఛసి మహారాజ నివాసం తత్ర కుర్మహే
10 ఇథం థవైతవనం నామ సరః పుణ్యజనొచితమ
బహుపుష్పఫలం రమ్యం నానాథ్విజనిషేవితమ
11 అత్రేమా థవాథశ సమా విహరేమేతి రొచయే
యథి తే ఽనుమతం రాజన కిం వాన్యన మన్యతే భవాన
12 [య]
మమాప్య ఏతన మతం పార్ద తవయా యత సముథాహృతమ
గచ్ఛామ పుణ్యం విఖ్యాతం మహథ థవైతవనం సరః
13 [వై]
తతస తే పరయయుః సర్వే పాణ్డవా ధర్మచారిణః
బరాహ్మణైర బహుభిః సార్ధం పుణ్యం థవైతవనం సరః
14 బరాహ్మణాః సాగ్నిహొత్రాశ చ తదైవ చ నిరగ్నయః
సవాధ్యాయినొ భిక్షవశ చ సజపా వనవాసినః
15 బహవొ బరాహ్మణాస తత్ర పరివవ్రుర యుధిష్ఠిరమ
తపస్వినః సత్యశీలాః శతశః సంశితవ్రతాః
16 తే యాత్వా పాణ్డవాస తత్ర బహుభిర బరాహ్మణైః సహ
పుణ్యం థవైతవనం రమ్యం వివిశుర భరతర్షభాః
17 తచ ఛాల తాలామ్ర మధూకనీప; కథమ్బసర్జార్జున కర్ణికారైః
తపాత్యయే పుష్పధరైర ఉపేతం; మహావనం రాష్ట్రపతిర థథర్శ
18 మహాథ్రుమాణాం శిఖరేషు తస్దుర; మనొరమాం వాచమ ఉథీరయన్తః
మయూరథాత్యూహ చకొర సంఘాస; తస్మిన వనే కాననకొకిలాశ చ
19 కరేణుయూదైః సహ యూదపానాం; మథొత్కటానామ అచలప్రభాణామ
మహాన్తి యూదాని మహాథ్విపానాం; తస్మిన వనే రాష్ట్రపతిర థథర్శ
20 మనొరమాం భొగవతీమ ఉపేత్య; ధృతాత్మానం చీరజటా ధరాణామ
తస్మిన వనే ధర్మభృతాం నివాసే; థథర్శ సిథ్ధర్షిగణాన అనేకాన
21 తతః స యానాథ అవరుహ్య రాజా; సభ్రాతృకః సజనః కాననం తత
వివేశ ధర్మాత్మవతాం వరిష్ఠస; తరివిష్టపం శక్ర ఇవామితౌజాః
22 తం సత్యసంధం సహితాభిపేతుర; థిథృక్షవశ చారణసిథ్ధసంఘాః
వనౌకసశ చాపి నరేన్థ్ర సింహం; మనస్వినం సంపరివార్య తస్దుః
23 స తత్ర సిథ్ధాన అభివాథ్య సర్వాన; పరత్యర్చితొ రాజవథ థేవవచ చ
వివేశ సర్వైః సహితొ థవిజాగ్ర్యైః; కృతాఞ్జలిర ధర్మభృతాం వరిష్ఠః
24 స పుణ్యశీలః పితృవన మహాత్మా; తపస్విభిర ధర్మపరైర ఉపేత్య
పరత్యర్చితః పుష్పధరస్య మూలే; మహాథ్రుమస్యొపవివేశ రాజా
25 భీమశ చ కృష్ణా చ ధనంజయశ చ; యమౌ చ తే చానుచరా నరేన్థ్రమ
విముచ్య వాహాన అవరుహ్య సర్వే; తత్రొపతస్దుర భరత పరబర్హాః
26 లతావతానావనతః స పాణ్డవైర; మహాథ్రుమః పఞ్చభిర ఉగ్రధన్విభిః
బభౌ నివాసొపగతైర మహాత్మభిర; మహాగిరిర వారణయూదపైర ఇవ